Malda Malda 

Savaitgalį Žemaičių Kalvarijos atlaiduose melstasi už meilės darbus darančiuosius ir šeimas

Liepos 2-ąją, kai Bažnyčios liturginiame kalendoriuje švenčiama Marijos, Šeimų Karalienės šventė, visą dieną Žemaičių Kalvarijos Šventovėje buvo meldžiamasi už „Caritas”, Maltos, Samariečių, Raudonojo Kryžiaus organizacijų narius, senelių namų gyventojus, vadovus ir darbuotojus bei savanorius.

Tą dieną socialinių struktūrų darbuotojai, darantys meilės artimui darbus, rinkosi į Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus. Pasipuošę savo organizacijų atributika jie pirmiausia rinkosi į konferenciją Žemaičių Kalvarijos kultūros centre, kur svarstė apie savo tarnystės ir misijos darant artimui gera svarbą bei reikšmę. Organizacijų atstovai kvietė piligrimus į palapines, vaišino pačių paruoštais patiekalais, dalijo informaciją apie savo veiklą, kvietė įsitraukti naujus savanorius.

Pagrindinėms tos dienos 12 val. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupas Algirdas Jurevičius, taip pat atvykę kunigai ne tik iš Skuodo dekanato, iš kurio tą dieną rinkosi tikintieji, nes buvo jų piligrimystės diena. Sumos Mišiose, kurias tiesiogiai transliavo Marijos radijas, giedojo Skuodo parapijos sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Živilės Mackevičiūtės.

Mišių pradžioje visus susirinkusiuosius ir atvykusį svečią arkivyskupą pasveikino ir jais pasidžiaugė Telšių vyskupijos ganytojas Algirdas Jurevičius, pakviesdamas maldai už taiką pasaulyje ir socialinį darbą dirbančius žmones.

Sakydamas pamokslą arkivyskupas paragino kiekvieną užduoti sau klausimą: „Kodėl aš esu čia?” Ši Žemaičių Kalvarijos Šventovė sukviečia piligrimus atvykti kasmet, kad padėtų vėl iš naujo džiaugtis Viešpačiu. Tikintis žmogus  pakviestas apsispręsti džiaugtis Dievu, savo gelbėtoju. Tam duoda jėgų Šeimų Karalienės šventė, kurios titulas suteiktas stebuklingajam paveikslui. Šventasis popiežius Jonas Paulius II šį kreipinį įtraukė į Dievo Motinos Marijos litaniją, pabrėždamas šeimos svarbą žmogaus gyvenime. Mes meldžiamės už šeimas ir kad jose skleistųsi Viešpaties valia. Mano širdis džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju. Kokios šio džiaugsmo priežastys, klausė pamokslininkas. Jis išryškino būtinybę dalytis su kitais savo gyvenimu, patarnauti kitam, rūpintis kitu, liudyti tikėjimą. Vaizdingai kalbėdamas apie artimo meilės tarnystės patirtis ir primindamas iš Šventojo Rašto gerojo samariečio pavyzdį arkivyskupas kvietė visus nuolat megzti ryšį su kitais, gyventi meilės dvasia ir nepavargti dovanojant savo meilę kitiems, ypač labiausiai reikalingiems pagalbos. Darant gera artimui, daromas gėris pačiam Dievui. Tokios laikysenos pamokslininkas ir linkėjo visiems susirinkusiesiems.   

Po Šventųjų Mišių ir maldos už šeimas, palaiminus piligrimus procesija iškeliavo į Kryžiaus kelią, po kurio Telšių vyskupijos „Caritas” direktorė Jūratė Damanskienė padėko visiems šios organizacijos nariams, buvo įteiktos atminimo dovanėlės, surengta agapė.

Liepos 3 dieną buvo švenčiama pagrindinė atlaidų diena – vadinamoji Didžioji Kalvarija. Visą dieną melstasi už šeimas ir poras, besirengiančias santuokos sakramentui. Bazilikos šventoriuje tą dieną dalyta informacija apie Šeimų centrų veiklą, palapinėje buvo galimybė susitikti su savanoriais ir centrų vadovais. 

12 val. Mišioms, kurias tiesiogiai transliavo LRT ir Marijos radijas, vadovavo Vilniaus arkivyskupo metropolito augziliaras vyskupas Darius Trijonis, koncelebravo Telšių vyskupijos ganytojas vyskupas Algirdas Jurevičius, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis, atvykę kunigai ne tik iš Plungės dekanato, kurio piligrimystės diena buvo lirpos 3-oji. Per Mišias giedojo Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Irenos Bakanauskienės, chorui pritarė Plungės Kultūros centro kamerinis orkestras, vargonavo Žemaičių Kalvarijos Šventovės vargonininkė Kristina Kondratavičienė. Iškilmingai liturgijai patarnavo diakonai bei seminaristai.

Sakydamas pamokslą vyskupas Darius Trijonis pabrėžė šeimos realybės svarbą Bažnyčios, visuomenės bei valstybės gyvenime. Šeimoje paprasti žmonės – vyras, moteris, vaikai – tampa pačiu nepaprasčiausiu dalyku, nes kuria žmogui taip reikalingą meilės bendruomenę, be kurios nei vienas asmuo šioje žemėje negali apsieiti. Dievas suteikia paprastiems žmonėms malonę kartu kurti nepaprastus dalykus. Žemaičių Kalvarijoje esantis stebuklingasis Krikščioniškų Šeimų Karalienės paveikslas yra nuolatinis ženklas, kaip reikia kurti šeimos kultūrą. Vyskupas kalbėjo apie būtinybę šeimose ugdyti prioritetus švenčiant sekmadienį, kartu meldžiantis, būnant atviriems Viešpačiui ir jo malonei. Baigdamas pamokslą pamokslininkas palinkėjo trokšti, kad tikinčiųjų vardai, anot Evangelijos, būtų įrašyti danguje, o Marija, Krikščioniškųjų Šeimų Karalienė, pagelbėtų šią misiją įvykdyti.

Po Mišių, maldos į Krikščioniškų Šeimų Karalienę bei vyskupų palaiminimo gausus piligrimų būrys su giesmėmis patraukė į Kryžiaus Kelią, po kurio Bazilikoje padėkos žodį vyskupams ir kunigams tarė ir atminimo dovanėles įteikė Plungės rajono ir savivaldybės meras Audrius Klišonis, visus pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys Jonas Varkalys.

Po pamaldų Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose vyko atlaidų dalyvių susitikimas – šventinė agapė.

Vatikano radijui kan. Andriejus Sabaliauskas

 

 

2022 liepos 05, 13:43