Aušros Vartų Gailestingumo Motina Aušros Vartų Gailestingumo Motina 

Savaitė Lietuvoje. Apžvalga (lapkričio 14 d.)

Savaitgalį Vilniuje prasidėjo tradiciniai Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai, kurie vyks iki 21 d. Šių metų atlaidų tema Motina Vilties yra vienas iš trijų naujausių Švč. Mergelės Marijos litanijos kreipinių, kuriais popiežius Pranciškus papildė litaniją 2020 metais.

Lapkričio 13 d. Lietuvos vyskupai paskelbė kreipimąsi „Perženkime slenkstį“. Artėjanti liturginių metų pabaiga vėl kreipia tikinčiųjų žvilgsnį į visa ko esmę, galutinį tikslą. Kelias į jį paženklintas įvairiais suspaudimais, iššūkiais, tačiau Evangelija kviečia ypač tada ieškoti Dievo artumo. Dievas leidžiasi sutinkamas žmonėse, atsidūrusiuose prie mūsų slenksčio: ypač – visokio vargo ištiktuose. Atpažindami jį išalkusiuose ir ištroškusiuose, keleiviuose ir ligoniuose bei atsiliepdami konkrečia ir veiklia, gailestinga artimo meile – pasukame galutinio tikslo ir išsipildymo link. Šiomis dienomis netrūksta įvairių vargo situacijų tiek pasaulyje, tiek ir mūsų aplinkoje. Jos kelia suprantamą nerimą, tačiau kartu kviečia tvirtai atsiremti į Dievą, kuris yra mūsų „stiprybės uola“ (Ps 62, 8), rašo Lietuvos vyskupai.

Prie Viešpaties tikintieji glaudžiasi pirmiausia malda, kuria pripažįsta, kad jiems reikalinga pagalba iš aukščiau. „Malda tegul veda mus prie Dievo ir vienus prie kitų, nes Dievo ir artimo meilė yra neatskiriamos. Savo malda apglėbkime Lietuvą: ypač rytinį ir pietinį jos pasienį, tapusį nepaprastosios padėties zona. Joje gyvenančius žmones kviečiame palaikyti vieniems kitus, ypač tuos, kurie yra vieniši, kad neliktų apleisti su savo baimėmis ir rūpesčiais“, – rašo vyskupai, ragindami melstis už Lietuvos Respublikos pasieniečius ir karius, „kurie susiduria su dideliais iššūkiais saugodami valstybės sieną, puolamą klastingu, cinišku ir nežmonišku būdu, atkreipdami dėmesį, kad jie gina ne tik Lietuvą ir jos žmones, bet ir žmoniškumą, krikščionišką požiūrį į žmogų“. Vyskupai kviečia melstis „už pabėgėlius, migrantus, prašančius prieglobsčio, ypač už tuos, kurie dėl kitų manipuliacijų, melo ir piktavališkų interesų atsidūrė aklavietėje tarp dviejų sienų, už visus,  kurie ieško šios sudėtingos problemos žmoniško išsprendimo“. Kreipimąsi vyskupai baigia raginimu „peržengti baimės ir savanaudiškumo slenkstį, pasiliekant maldos ir veiklios artimo meilės bendrystėje“.

Savaitgalį Vilniuje prasidėjo tradiciniai Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai, kurie vyks iki 21 d. Šių metų atlaidų tema Motina Vilties yra vienas iš trijų naujausių Švč. Mergelės Marijos litanijos kreipinių, kuriais popiežius Pranciškus papildė litaniją 2020 metais. Atlaidų metu bus meldžiamasi už Bažnyčios karitatyvines tarnystes, kunigus, pašvęstojo gyvenimo narius, seminaristus, Lietuvos kariuomenę, policiją, žemdirbius, žiniasklaidos darbuotojus, vaikus, mokytojus, katechetus, valstybės tarnautojus, politikus, ligonius, gydytojus, slaugytojus, šeimas, išeiviją, migrantus, jaunimą ir ateitininkus.

Šeštadienį Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidų proga buvo aukojamos Šv. Mišios Vatikane, Šv. Petro bazilikoje esančioje Aušros Vartų Dievo Motinos koplyčioje, kuriose dalyvavo Popiežiškosios lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos kunigai ir maža grupelė Romoje gyvenančios lietuvių bendruomenės atstovų.

Jauni žmonės ypatingai kviečiami į atlaidus atvykti lapkričio 20 dieną, šeštadienį, į Vilniaus arkivyskupijos jaunimo dieną „Pašaukiau vardu“. Tai renginys moksleiviams (nuo 14 metų), akademinio amžiaus jaunimui ir jauniems suaugusiems, vyksiantis Pasaulinės jaunimo dienos išvakarėse.

Aušros Vartų Gailestingumo Dievo Motinos atlaidų piligrimų lauks ir Bažnytinio paveldo muziejus, kviesdamas į temines ekskursijas ir edukacinę programą.

Prieš Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidų pradžią, „Bernardinai.lt“ paskelbė kunigo Juliaus Sasnausko straipsnį „Susidėjus su gailestingumu“. „Kaip sakoma, kad nėra kito vardo po saule mums būti išgelbėtiems, išskyrus Jėzaus vardą, taip ir gailestingumui lemta sekioti mus visur ir neapleisti“, – rašo kunigas Julius Sasnauskas.

Lietuvos arkivyskupijos toliau keliauja sinodiniu keliu. Lapkričio 5 d. Vilniuje, Trinapolio rekolekcijų namuose, susitikusi Vilniaus arkivyskupijos sinodinio kelio komanda aptarė sinodinio kelio vyskupijoje žingsnius ir galimybes. Lapkričio 10-ąją Kauno arkivyskupijos kunigai rinkosi į eilinę nuolatinio ugdymo konferenciją, kurioje aptartos Sinodinio kelio teminių susitikimų organizavimo bei kitos dabarties sielovados aktualijos.

Popiežiaus Pranciškaus minčių įkvėptas nuo lapkričio 14 d., Vargstančiųjų dienos paminėjimo, „Caritas“ pakvietė į kasmetinę akciją „Gerumas mus vienija“.

2021 lapkričio 14, 12:38