Patriarcho intronizacijos iškilmė Patriarcho intronizacijos iškilmė 

Pradėjo tarnystę naujasis Armėnų Katalikų Bažnyčios patriarchas

Armėnų Katalikų Bažnyčios patriarchas Rapolas Petras XXI (Raphaël Bedros Minassian) sekmadienį iškilmingai įžengė į savo katedrą Beirute.

Senovinė patriarcho intronizacijos ceremonija prasidėjo giesmėmis ir maldomis, kurias pakaitomis giedojo ir kalbėjo vyskupai, kunigai ir pasauliečiai tikintieji. Po to naujasis Armėnų Katalikų Bažnyčios vadovas buvo pristatytas Dievo tautai. Po tikėjimo išpažinimo jam buvo įteikta ganytojo lazda ir patriarcho kryžius. Galiausiai, skambant katedros varpams, jis atsisėdo į patriarcho sostą.

Beiruto Armėnų Katalikų Bažnyčios patriarcho katedroje vykusioje iškilmėje  dalyvavo Libano maronitų patriarchas kardinolas Béchara Boutros Räi, melkitų patriarchas Joseph Absi, abu Armėnų Apaštališkosios Bažnyčios katolikosai Aramas I ir Karekinas II bei Libano prezidentas.

Naujasis patriarchas Raphaël Bedros Minassian gimė 1946 m. Beirute armėnų šeimoje. 1973 m. buvo įšventintas kunigu. Po šventimų buvo paskirtas Beiruto armėnų katedros klebonu, vėliau tarnavo armėnų katalikų sielovadoje JAV. Grįžęs į Libaną, 2004 m. įkūrė armėnų katalikų televizijos kanalą ir jam vadovavo. 2011 m. jis buvo konsekruotas vyskupu ir paskirtas Rytų Europoj gyvenančių armėnų katalikų ganytoju. 2021 m. rugsėjo 21 d. buvo išrinktas naujuoju Armėnų Katalikų Bažnyčios patriarchu. Tą pačią dieną jo išrinkimą patvirtino popiežius Pranciškus. (JM / Vatican News)

2021 spalio 25, 14:55