Vatican News
Būsimas šventasis ir popiežius monsinjoras Giovanni Battista Montini, Vatikano Valstybės Sekretoriato pavaduotojas Būsimas šventasis ir popiežius monsinjoras Giovanni Battista Montini, Vatikano Valstybės Sekretoriato pavaduotojas  (OSSERVATORE ROMANO)

Pauliaus VI kunigystė ir šventojo popiežiaus liturginis minėjimas

2014 spalį Paulius VI – Jonas Krikštytojas Montini – praėjus 36 metam nuo mirties, paskelbtas palaimintuoju, 2018 metų spalį – paskelbtas visuotinės Bažnyčios šventuoju. Nuo tada Bažnyčios liturginis kalendorius šv. Pauliaus VI minėjimą švenčia jo kunigystės šventimų sukakties dieną – gegužės 29 d. Būsimasis popiežius priėmė kunigystės šventimus būdamas 22 metų.

Gegužės 29-ją sukanka popiežiaus šv. Pauliaus VI kunigystės šventimų devyniasdešimt devintosios metinės. Paulius VI – Giovanni Battista Montini – yra vienas pagrindinių Bažnyčios atsinaujinimo vairininkų, išrinktas popiežiumi vykstant visuotinės Bažnyčios ekumeniniam susirinkimui. 65 metų amžiaus kardinolas Montini išrinkamas Romos vyskupu 1963 metais, popiežiauja penkiolika metų.

Patys svarbiausi Montini gyvenimo faktai iki jo išrinkimo popiežiumi liudija apie didelį ankstesnių popiežių dėmesį jo asmeniui ir galbūt į jį sudėtus lūkesčius pavedant vis atsakingesnes pareigas.

Kardinolystė

Montini paskiriamas kardinolu 1958 metais. Popiežius Jonas XXIII turbūt neatsitiktinai pirmųjų naujų kardinolų grupėje jam pirmajam uždėjo kardinolo biretą. Kardinolui Montini 61 metai.

Vyskupystė

Vyskupo konsekracija Šv. Petro bazilikoje 1954 metais ir paskyrimas Milano arkivyskupu. Popiežius Pijus XII planavo asmeniškai konsekruoti Montini, tačiau sunegalavęs įgaliojo konsekruoti vyriausiąjį kardinolą Eugenijų Tisserant, Kardinolų kolegijos dekaną. Vyskupui Montini 57 metai.

Romos Kurijoje

Popiežius Pijus XI paskyrė Montini Vatikano valstybės sekretoriaus pavaduotoju vidaus reikalams. Kun. Montini 40 metų. Po poros metų Pijus XII Montini paskiriamas Vatikano Valstybės sekretoriumi vidaus reikalams.

Diplomatinė tarnyba užsienyje

Žaibiškai trumpa, tačiau itin reikšminga vienintelė diplomatinė Montini patirtis užsienyje: penkeri tarnystės mėnesiai Lenkijos sostinėje 1923 metų rudenį. Jaunam nunciatūros darbuotojui kunigui Montini – 26 metai. Vėliau, jau būdamas popiežius, jis gyvai prisimindavo tuo laikotarpiu sutiktus lietuvius.

Kunigystė

Brešios vyskupas 1920 metais ką tik įšventintą Montini išleido į Romą tęsti mokslų – teisės, literatūros ir bažnytinės diplomatijos. Dvasininkui studentui – 22 metai. Kunigystei Montini rengiasi išskirtinai – ne vyskupijos kunigų seminarijoje Brešioje, bet pas tėvus, gimtuosiuose namuose. Kandidatui į kunigus Montini suteikta dispensa dėl prastos sveikatos, jam leidžiama kunigystei ruoštis gyvenant savo šeimos namuose. Jaunuolis Montini priėmė kunigystės šventimus būdamas 22 metų, 1920 metų gegužės 29 d.

Šventojo liturginis minėjimas 

2014 spalį Paulius VI – Jonas Krikštytojas Montini – praėjus 36 metam nuo mirties, paskelbtas palaimintuoju, 2018 metų spalį – paskelbtas visuotinės Bažnyčios šventuoju. Nuo tada Bažnyčios liturginis kalendorius šv. Pauliaus VI minėjimą švenčia jo kunigystės šventimų sukakties dieną – gegužės 29 d. (SAK / Vatican News)

Kanonizavimo apeigos 2018 m. 

Kanonizavimo apeigos

Gimstančios gyvybės globėjas 

Pauliaus VI mirties keturiasdešimtosios metinės
2019 gegužės 28, 14:28