Vatican News
Lundo Katedra Lundo Katedra 

Lundo katedra atveria duris katalikų mišioms

Savaitinės katalikiškų Mišių celebracijos Lundo katedroje (Švedija) tai konkretūs būdas suartinti katalikus ir liuteronus, siekiant labiau išryškinti tai, kas juos vienija nei tai, kas dalija.

Saulius Augustinas Kubilius - Vatikanas

Katalikų šventosios Mišios Lundo liuteronų katedroje

Pirmą kartą nuo Reformacijos Lundo liuteronų katedroje bus aukojamos katalikų šventosios Mišios. Lundo katalikų ir liuteronų bendruomenės skelbia, kad tai dar vienas naujas glaudaus ekumeninio bendradarbiavimo rezultatas. Priminsime, jog popiežius Pranciškus Lundo katedroje 2016 metų spalio 31 dieną dalyvavo Reformacijos penkių šimtų metų jubiliejaus ekumeninėse pamaldose, joje pasirašė ekumeninę deklaraciją su Pasaulinės liuteronų federacijos atstovu, vysk. Munibu Younanu. Katalikų Mišios bus aukojamos liuteronų katedroje remonto darbams uždarius Lundo katalikų šv. Tomo Akviniečio parapijos bažnyčią. Katalikų sekmadienio Mišios pradedamos aukoti liuteronų šv. Lauryno katedroje nuo spalio 21 dienos.

Nulėmė ne vien praktinės priežastys

Sprendimą nulėmė ne vien praktinės priežastys, tvirtina portale Švedijos Katalikų Bažnyčia. Tai bendradarbiavimo pavyzdys, atsiliepiantis į ekumeninio dokumento „Nuo konflikto iki Komunijos“ dvasią. 

„Dokumentu „Nuo konflikto iki Komunijos“ susumuoti per penkiasdešimt metų vykę katalikų ir liuteronų pokalbiai. Taip pat buvo pavadintas ir Lundo ekumeninis susitikimas 2016 metais. Šį dokumentą pasirašė popiežius Pranciškus ir Pasaulinės liuteronų federacijos atstovas vysk. Munib Younan.“

Lundo katalikų ir liuteronų susitarimą dėl katalikiškų Mišių šventimo liuteronų katedroje penktadienį spaudos konferencijos Lunde pristatė liuteronų ir katalikų dvasininkai: pastorė Lena Sjöstrand, Šv. Tomo Akviniečio bažnyčios klebonas Johan Linden ir parapijos atstovas br. Anders Piltz. Lundo Šv. Tomo katalikų parapijai vadovauja Pamokslininkų ordino tėvai, t.y. dominikonai.

Pasak katedros pastorės Lenos Sjöstrand, savaitinės katalikiškų Mišių celebracijos Lundo katedroje tai konkretūs būdas suartinti katalikus ir liuteronus, siekiant labiau išryškinti tai, kas juos vienija nei tai, kas dalija.

Lundo liuteronų katedra

Lundo katedra, konsekruota prieš beveik devynis šimtmečius, buvo dedikuota Romos kankiniui šv. Laurynui. Viduramžiuose, Lundas buvo Danijos religinio gyvenimo centras, prie katedros kūrėsi daugelis vienuolynų su bažnyčiomis. Lundo vyskupija vienu metu apėmė visą tuometinę Daniją, katedroje XIII amžiaus pradžioje karūnuotas Valdemaras II, tačiau po Danijos Reformacijos vyskupija neteko svarbos, katalikų bažnyčios uždarytos, vienuoliai išvaikyti, paskutinis katalikų arkivyskupas įkalintas, iš katedros pašalintos statulos, viduramžių dailės paminklai, altoriai, šventųjų relikvijos. Lundo arkivyskupija septynioliktojo šimtmečio susitarimu atiteko Švedijai.

Ekumeniniai Mišparai

Kaip minėta, katalikiškos Mišios neaukojamos liuteronų katedroje nuo XVI amžiaus pradžios. Po popiežiaus Pranciškaus kelionės į Švediją 2016 metais ir ekumeninių pamaldų Lundo katedroje, Lundo liuteronų ir katalikų bendruomenės pradėjo konkrečiau siekti glaudesnio ekumeninio bendradarbiavimo. Vienas iš svarbesnių šio bendradarbiavimo pavyzdžių yra ekumeniniai Mišparai, nuo popiežiaus vizito Lunde rengiami reguliariai kas mėnesį tiek liuteronų katedroje, tiek šv. Tomo Akviniečio katalikų parapijoje.

2018 balandžio 13, 10:13