2019.09.29 Santa Messa in occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2019.09.29 Santa Messa in occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 

Ferenc pápa a Migránsok és Menekültek világnapján: az egész emberi család ügye

Szeptember 29-én vasárnap, a Migránsok és Menekültek világnapján Ferenc pápa a Szent Péter téren szentmisét mutatott be a Római Kúria tagjai, több tízezernyi zarándok és számos migráns valamint menekült jelenlétében. Homíliájában Ámosz próféta szavával azt kérte, hogy fordítsunk különleges figyelmet azokra, akiknek az Úr maga különleges gondját viseli.

Vertse Márta / Vértesaljai László – Vatikán    

Az Úr azt kéri, hogy törődjünk egész népével

A válaszos zsoltár arra emlékeztetett bennünket, hogy az Úr pártját fogja az idegeneknek, az özvegyeknek és árváknak – kezdte beszédét a pápa. A zsoltáros kifejezetten utal azokra a kategóriákra, amelyek különösen sebezhetők, gyakran megfeledkeznek róluk, és visszaéléseknek vannak kitéve. Az idegenek, az özvegyasszonyok és az árvák azok, akiknek nincsenek jogaik, a kirekesztettek, a társadalom peremére szorultak. Ők azok, akikre az Úrnak különös gondja van. Ezért kéri Isten Izrael népétől, hogy fordítson különleges figyelmet rájuk.

Isten könyörületes megkülönböztető vonása a népe számára kötelesség

A Kivonulás könyvében az Úr figyelmezteti a népet, hogy semmilyen módon ne bánjon rosszul az özvegyasszonyokkal és az árvákkal, mert az Úr meghallja kiáltásukat (vö. Kiv 22,23) – folytatta a pápa. Ugyanezt a figyelmeztetést kétszer is megismétli a Második Törvénykönyv, hozzáadva az idegeneket is a védett kategóriákhoz (vö. MTörv 24,17; 27,19). Ennek a figyelmeztetésnek az okát világosan megmagyarázza ugyanez a könyv: Izrael Istene az, „aki igazságot szolgáltat az árvának és az özvegynek, szereti az idegent, kenyeret és ruhát ad neki” (10, 18). Ez a szeretetteljes aggódás a kevésbé kiváltságosak iránt Izrael Istenének megkülönböztető vonása és mindazoknak erkölcsi kötelessége, akik népéhez akarnak tartozni.

„Nem csak migránsokról van szó”

Ezért kell tehát különleges figyelmet szentelnünk az idegeneknek, csakúgy, mint az özvegyasszonyoknak, árváknak  és napjaink minden leselejtezett személyének – kérte Ferenc pápa. Az a fájdalmas igazság, hogy ez a világ napról napra mind elitistább, kíméletlenebb és kirekesztőbb lesz. A Migránsok és Menekültek idei, 105. Világnapjára írt üzenet visszatérő motívumként ismétli a témát: „Nem csak migránsokról van szó”. Valóban, nem csak idegenekről van szó, hanem a lét perifériájának minden lakójáról, a migránsokhoz és menekültekhez kapcsolódnak a leselejtezés kultúrájának áldozatai. Az Úr azt kéri tőlünk, hogy gyakoroljuk a jótékonyságot irányukban, adjuk számukra vissza emberségüket a miénkkel együtt, senkit sem kizárva.

Gondolkozzunk el a mai világ igazságtalanságain!

De a jótékonyság gyakorlásával egyidejűleg az Úr azt kéri tőlünk, hogy gondolkozzunk el azokon az igazságtalanságokon, amelyek a társadalmi kirekesztéshez vezetnek, különös tekintettel kevesek kiváltságaira, amelyek minden áron való megőrzése sokak kárát okozza. „A mai világ napról napra egyre elitistább és kegyetlenebb a kirekesztettekkel szemben. A fejlődő országokat továbbra is megfosztják legjobb természeti és emberi erőforrásaiktól, néhány kiváltságos piac javát szolgálva. A háborúk a világnak csak egyes régióit érintik, de a fegyvereket más térségekben gyártják és értékesítik, amelyek azután nem akarják magukra vállalni az ezek miatt a konfliktusok miatt menekülők sorsát. Mindig a kicsik, a szegények, a leginkább sebezhetők fizetik meg ennek az árát, akiket megakadályoznak abban, hogy leüljenek az asztalhoz és részesüljenek a lakoma „morzsáiból” – idézett a pápa a Migránsok és Menekültek 105. Világnapjára írt üzenetéből.

Szemben a jólét kultúrájával és a közöny globalizációjával

Ebben az összefüggésben kell értelmeznünk Ámosz próféta kemény szavait is, amelyeket az első olvasmány tartalmaz. Jaj Sionban a gondtalanul élőknek, akik nem törődnek Isten népének pusztulásával, ami pedig mindenki szeme előtt történik! Nem veszik észre Izrael széthullását, mert túlságosan el vannak foglalva azzal, hogy biztosítsák maguknak a jólétet, a finom ételeket és italokat. Megdöbbentő, hogy 28 évszázad távlatából ezek az intelmek megőrzik időszerűségüket! – emelte ki a pápa. A „jólét kultúrája” ma is arra késztet, hogy csak saját magunkra gondoljuk, érzéketlenné tesz mások kiáltásai iránt, közömbössé válunk a többiekkel szemben, sőt a közöny globalizációjához vezet – idézett a pápa homíliájából, amelyet 2013 júliusában, nem sokkal megválasztása után mondott Lampedusa szigetén.

A gazdagság „elfoglalttá” tesz

Végül mi is azt kockáztatjuk, hogy olyanná válunk, mint az a gazdag ember, akiről az evangéliumi szakasz szól. Nem törődik a szegény Lázárral, aki „tele fekéllyel, örült volna, ha jóllakhat abból, ami a gazdag ember asztaláról hulladékként lekerült” (Lk 16,20-21). A gazdag ember túlságosan el volt foglalva azzal, hogy elegáns ruhákat vásároljon és kiadós lakomákat szervezzen. Nem vette észre Lázár szenvedését. Mi is, amikor túlságosan arra törekszünk, hogy megőrizzük jólétünket, azt kockáztatjuk, hogy nem vesszük észre nehézségekkel küzdő testvérünket. Mint keresztények azonban nem nézhetjük közömbösen a régi és új szegénységek, a legsötétebb magányok, a megvetés drámáját, azoknak a hátrányos megkülönböztetését, akik nem tartoznak a „mi csoportunkhoz”. Nem maradhatunk érzéketlenek, érzéstelenített szívvel, olyan sok ártatlan nyomorúságával szemben. Nem tehetjük meg, hogy ne sírjunk, hogy ne reagáljunk és ehhez kérjük a sírás és a megtérés kegyelmét – tette hozzá rögtönözve Ferenc pápa.  

A szeretet kettős parancsa jegyében

Ha Isten gyermekei kívánunk lenni, akkor  azt kell tennünk, amit Szent Pál kér Timóteustól: „amire parancsot kaptál, azt tartsd meg tisztán és feddhetetlenül (1Tim 6,14) és a parancs az, hogy szeresd Istenedet és szeresd felebarátodat. Nem lehet a kettőt elválasztani egymástól! Felebarátunkat szeretni mint önmagunkat azt jelenti, hogy komolyan elkötelezzük magunkat egy igazságosabb világ építésében, ahol mindenki hozzáfér a föld javaihoz, ahol mindenkinek lehetősége van arra, hogy megvalósítsa önmagát mint személy és mint család, ahol mindenkinek biztosítják alapvető jogait és méltóságát.

Mindnyájan testvérek, az egyetlen Atya gyermekei vagyunk

Szeretni felebarátunkat annyit jelenti, hogy együtt érzünk szenvedő testvéreinkkel, közeledünk hozzájuk, megérintjük sebeiket, osztozunk történetükben, konkrétan kinyilvánítjuk Isten irántuk való gyöngédségét. Azt jelenti, hogy a világ útjainak minden megvert, magára hagyatott vándora mellé állunk, hogy enyhítsük sebeiket és hogy a legközelebbi befogadó központba vigyük őket, ahol elláthatják szükségleteiket. Ezt a szent parancsolatot Isten adta népének és Fia, Jézus vérével pecsételte meg, hogy áldás forrása legyen az egész emberiség számára, hogy közösen elkötelezhessük magunkat az emberi család építésében az eredeti terv szerint, amelyet Jézus Krisztus nyilatkoztatott ki: mindnyájan testvérek, az egyetlen Atya gyermekei vagyunk.

Ma amikor szükségünk van egy Anyára is, ajánljuk Mária, az Úti Boldogasszony, sok-sok fájdalmas Út Boldogasszonyának anyai szeretetébe a migránsokat és a menekülteket, a világ peremvidékeinek lakóival és mindazokkal együtt, akik útitársaikká válnak – zárta homíliáját Ferenc pápa.

29 szeptember 2019, 12:42