Vatican News
Papa Franjo s predstavnicima Papinske akademije društvenih znanosti; Vatikan, 2. svibnja 2019. Papa Franjo s predstavnicima Papinske akademije društvenih znanosti; Vatikan, 2. svibnja 2019.  (Vatican Media)

Papa: Širite svijest o obnovljenoj međunarodnoj solidarnosti

Papa Franjo primio je u audijenciju sudionike opće skupštine Papinske akademije društvenih znanosti, koja je u tijeku od 1. do 3. svibnja, a na kojoj se okupilo oko 50 stručnjaka iz cijeloga svijeta kako bi razmotrili vrlo aktualnu temu: "Nacija, Država; Država, nacija"

Crkva sa zabrinutošću promatra ponovno pojavljivanje, pomalo posvuda u svijetu, agresivnih struja u odnosu na strance, posebice ako su oni doseljenici, kao i sve veći nacionalizam koji zanemaruje opće dobro – istaknuo je papa Franjo govoreći članovima Papinske akademije društvenih znanosti, koji su se ovih dana okupili na općoj skupštini čija tema ove godine glasi: „Nacija, Država; Država, Nacija“. Polazi se, naime, od tvrdnje da neke države održavaju svoje odnose više u duhu suprotstavljanja nego suradnje.

Ideja o narodu – teritorij, zakoni i način zajedničkoga života

Papa Franjo je u govoru istaknuo da se državne granice ne podudaraju uvijek s razgraničenjima homogenih naroda, te da brojne napetosti proizlaze iz pretjerane težnje za suverenošću država. Pritom je podsjetio na ideju naroda kod svetoga Tome, koji je isticao kako poput rijeke koja ima uvijek isto ime, iako se voda koja njome teče uvijek mijenja, tako je i narod isti, ne po identitetu duše ili ljudi, nego po identitetu teritorija, i još više zakonā i načina života.

Crkva uvijek potiče na ljubav prema vlastitom narodu, prema domovini, na poštovanje blaga različitih kulturnih izraza, običaja i navika, te ispravnih načina života ukorijenjenih u narodima. Istodobno, Crkva upozorava pojedince, narode i vlasti da odstupaju od toga kada teže isključivanju i mržnji prema drugima, kada dođe do konfliktnoga nacionalizma koji podiže zidove, ili čak do rasizma i antisemitizma – primijetio je Papa.

Migrant nije prijetnja i treba se integrirati

Opće je priznato da je Država u službi pojedinca i prirodnih grupiranja ljudi. Međutim, države su prečesto podložne interesima prevladavajuće skupine, ponajviše zbog gospodarskoga profita – napomenuo je Papa te istaknuo da način na koji se neka država odnosi prema pojavi migracija, očituje njezino viđenje ljudskoga dostojanstva i njezinoga odnosa s čovječanstvom. Svaka je ljudska osoba član ljudskoga roda te ima jednako dostojanstvo – istaknuo je te podsjetio na četiri načela s kojima su povezane naše obveze prema migrantima: prihvatiti, zaštititi, promicati i integrirati.

Migrant nije prijetnja za kulturu, za običaje i vrijednosti zemlje koja ga prihvaća – rekao je Papa. Međutim, i on ima dužnost, treba se integrirati u tu zemlju. Integrirati se ne znači asimilirati se, nego sudjelovati u načinu života njegove nove domovine, ostajući ono što jest kao osoba, nositelj vlastitih životnih zbivanja. Na taj će se način migrant moći pokazati, i biti priznat, kao prilika za obogaćivanje naroda u koji se integrira.

Nacionalna država ne može se sama suočiti s globalnim izazovima

Zadaća je vlasti da zaštite migrante i da oprezno reguliraju migracijske tokove, pripremajući za prihvat i lokalno stanovništvo – primijetio je Papa te napomenuo da u prilikama globalizacije, u kojima  živimo, nacionalna država nije više u stanju sama svojem pučanstvu zajamčiti opće dobro. Opće je dobro postalo svjetsko; stoga se države trebaju udružiti u svrhu vlastitoga dobra, te zakonski i dogovorno ustanoviti posebnu vlast koja ga može podupirati. Papa je pritom spomenuo neke od globalnih izazova, među kojima klimatske promjene, nova ropstva i mir te poželio da se u Europi ne izgubi svijest o blagodatima koje je donio put približavanja i sklada među narodima, kojim se krenulo nakon Drugoga svjetskog rata.

'Ne' još jednom razdoblju nuklearnoga sukoba

Papa Franjo je potom istaknuo međuvladine institucije, u kojima sve države trebaju uistinu biti predstavljene, koje su u stanju logiku osvete, prevlasti, ugnjetavanja i sukoba, zamijeniti dijalogom i posredovanjem. Osim toga, ohrabrio je Papinsku akademiju društvenih znanosti u traženju postupaka za nadvladavanje svega što razdvaja nacije i predlaganju novih putova suradnje.

Što se pak tiče mira, Papa je sa žalošću ustvrdio da se čini da se otvara novo razdoblje uznemirujućega nuklearnog sukoba, jer briše napredak postignut u nedavnoj prošlosti i povećava opasnosti od ratova, također zbog mogućega lošeg funkcioniranja tehnologije koja je vrlo napredna, ali uvijek podložna nepredviđenim prirodnim i ljudskim čimbenicima. Ako sada nuklearno oružje bude, osim na zemlji, postavljeno i u svemiru, takozvana će nova tehnološka granica povećati, a ne smanjiti, opasnost od nuklearnoga holokausta – upozorio je Papa.

Stoga je na kraju svaku pojedinu državu potaknuo na veću odgovornost kako, iako težeći dobru vlastitoga naroda, ne bi zanemarila izgradnju dobra čitavoga ljudskog roda. Molim vas da surađujete sa mnom u širenju te svijesti o obnovljenoj međunarodnoj solidarnosti u poštovanju ljudskoga dostojanstva, općega dobra, poštovanja planeta i najvišega dobra, mira – rekao je na kraju papa Franjo.

02 svibnja 2019, 18:08