Audience pro členy Mezinárodní komise pro Apoštolát jezuitského vzdělávání Audience pro členy Mezinárodní komise pro Apoštolát jezuitského vzdělávání  (Vatican Media)

Papež: Kvalitu vzdělání určují jeho polidšťující, nikoli ekonomické výsledky

Papež František v pátek 24. května přijal členy Mezinárodní komise pro Apoštolát jezuitského vzdělávání. Překlad jeho pozdravu přinášíme v plném znění.

PAPEŽ FRANTIŠEK

Rád bych vám jménem svým i jménem církve poděkoval za práci, kterou vykonáváte na jezuitských školách a dalších školách spojených s misií, které se rozhodly připojit k apoštolskému úsilí Tovaryšstva Ježíšova. Je pravda, že svatý Ignác a jeho první druzi na počátku založení Tovaryšstva neuvažovali o významu škol. Stejně tak je ale pravda, že si brzy uvědomili jejich nesmírný evangelizační potenciál a přijali je s nadšením a oddaností. Jezuitské školy bezpochyby zajistily, že poselství evangelia je i nadále slyšet mezi novými generacemi, a to v doprovodu akademické a intelektuální důkladnosti, která je pro ně charakteristická.

Ježíš byl a zůstává středem

Středem však byl a musí být i nadále Ježíš. Proto se jezuité prostřednictvím učebních osnov a aktivit ve školách snažili zajistit, aby se mladí lidé mohli prostřednictvím služby druhým setkávat s evangeliem a přispívat tak ke společnému dobru. Mariánské družiny byly cenným příkladem toho, jak jezuitské školství chtělo své studenty vyzvat, aby se stali nositeli změny a evangelizace ve svém prostředí. Šlo o to, aby se od mládí učili objevovat Boha přítomného v druhých, zejména v chudých a marginalizovaných. To je skutečné vzdělávání: doprovázet mladé lidi, aby ve službě druhým a v akademické náročnosti objevovali budování společného dobra.

Záběr z audience
Záběr z audience

Kvalitní vzdělání definováno svými polidšťujícími, a nikoliv ekonomickými výsledky

Nový globální vzdělávací pakt, který jsem podpořil, má za cíl právě aktualizovat vzdělávací úsilí tak, aby mladí lidé byli připraveni a začali měnit mentalitu vzdělání pouze pro "svůj" osobní úspěch na mentalitu vzdělání, které je povede k objevování skutečné plnosti života, když budou využívat osobní dary a dovednosti ve spolupráci s ostatními k budování lidštější a více bratrské společnosti a světa. Musíme se posunout od kultury založené na "já" ke kultuře spočívající v "my", kde je kvalitní vzdělání definováno jako takové svými polidšťujícími, a nikoliv ekonomickými výsledky. To znamená - jak jsem již mnohokrát řekl - postavit člověka do středu tohoto procesu. A právě to nám otec Arrupe často opakoval, když trval na tom, že je třeba "vychovávat lidi pro druhé". Otec Arrupe si byl dobře vědom toho, že člověkem pro druhé par excellence je Ježíš, pravý člověk s druhými a pro druhé.

Postavit člověka do středu znamená odpoutat se od sebe a vnímat druhé

Jak dobře víte, nejlepším způsobem výchovy je příklad, přičemž na sobě vytváříme model toho, co si přejeme u svých studentů. Takto vychovával Ježíš své učedníky. Takto jsme povoláni vychovávat v našich školách. Proto je důležité vše, co můžete udělat pro to, aby pedagogové v našich školách toto povolání existenciálně pochopili.  Postavit člověka do středu znamená postavit pedagogy do středu vzdělávání a nabídnout jim přípravu a doprovázení, které jim také pomohou objevit jejich potenciál a hluboké povolání doprovázet druhé. Postavit člověka do středu znamená odpoutat se od sebe a vnímat druhé, zejména ty, kteří jsou na okraji naší společnosti a kteří nejen potřebují naši pomoc, ale kteří nás také mají co naučit a co nám nabídnout. Všichni získáme, když přijmeme ty nejchudší a nejbezmocnější z nás!

Záběr z audience
Záběr z audience

Sdílet s mladými lidmi poklad zjevený v Ježíši

Samozřejmě, jak jsem naznačil ve svém listě, když jsem potvrzoval Všeobecné apoštolské preference Tovaryšstva Ježíšova, první preference je nezbytná pro pochopení smyslu výchovy v Tovaryšstvu, neboť bez opravdového vztahu vychovatelů s Bohem není možné cokoli jiného. Na tom musíme trvat. Proto jsem rád, že pořádáte mezinárodní seminář v Yogyakartě - abychom mohli prohloubit způsob, jakým sdílíme s mladými lidmi poklad zjevený v Ježíši - aby mladí lidé mohli zakusit jeho osvobozující a spásné tajemství. To se jim však podaří jen tehdy, když budou ve svých vychovatelích - včetně otců rodin, prvních vychovatelů v rodinách - vidět tento vztah k Bohu a hlubokou úctu k druhým a ke stvoření.  Pro ně musí být naše školy také vychovatelkami vychovatelů, učitelkami učitelů.

Vychovávat znamená čekat, vytrvat a láskyplně naléhat

Jsem rád, že mohu počítat s tím, že budete podporovat nový globální vzdělávací pakt. Bez něj nebude náš svět, který již tak trpí násilím a polarizací, schopen vytvořit budoucnost plnou naděje ani překonat vážné výzvy, které se ho dotýkají a které nás nutí více si uvědomovat skutečnost, že sdílíme společný domov. Výchova je dílem setby, a jak říká Písmo svaté, mnohokrát "sejeme v slzách, abychom žali s jásotem" (srov. Žl 126,5). Výchova je dlouhodobý úkol, při kterém je třeba trpělivosti a jehož výsledky jsou někdy nejasné; ani Ježíš neměl zpočátku s učedníky dobré výsledky, ale byl trpělivý a je trpělivý i nadále, aby nás naučil, že vychovávat znamená čekat, vytrvat a láskyplně naléhat.

 

24. května 2024, 14:58