Logo jubilejního roku Logo jubilejního roku 

Apoštolát svatého Michaela skutkem milosrdenství pro duši i tělo, píše papež michaelitům

“Chtěl bych shromáždit milion sirotků všech národů a ras a přivést je k Bohu” (Epistulae,V). Tento výrok bl. Bronislava Markiewicze, zakladatele kongregace sv. Michaela Archanděla, připomíná papež František v předvečer stého výročí kanonického schválení tohoto řeholního společenství. V listě, adresovaném generálnímu představenému, o. Dariuszi Wilkovi, C.S.M.A., Petrův nástupce vyzývá michaelity, aby sloužili opuštěným dětem a šířili Boží království prostřednictvím tiskovin, které v duši podněcují dobro.

Pro polského kněze Bronislava Markiewicze (1842-1912, bl. 2005) bylo zásadní osobní setkání s donem Boskem v osmdesátých letech devatenáctého století. V Turíně vstoupil do salesiánské kongregace a do rukou jejího zakladatele složil věčné sliby (1887). Do Polska se vrátil jako první salesián a ačkoli jeho představení zamítli založení nového řeholního domu, působil jako diecézní kněz, věnoval se práci s chudými a opuštěnými dětmi a získával pro ni další stoupence. Později odešel ze salesiánské kongregace a s pomocí diecézního biskupa založil dvě kongregace zaměřené na práci s mládeží, jejichž patronem je sv. Archanděl Michael. Zemřel krátce před oficiálním uznáním mužské větve, 29. září 1921, tehdejším krakovským arcibiskupem, kard. Adamem Stefanem Sapiehou (ženská větev byla schválena 15.8.1928). Za sto let existence se kongregace kromě Polska rozšířila v jiných evropských zemích (Bělorusku, Itálii, Německu a Rakousku), Africe, Jižní a Severní Americe. Papež v listě oceňuje nejvyšší svědectví jejích dvou členů – otců Ladislava Błądzińského a Vojtěcha Nierychlewského, mučedníků nacismu, kteří byli beatifikováni ještě před zakladatelem kongregace (1999).

Petrův nástupce v listě michaelitům poukazuje zejména na vzdělávací poslání této kongregace, navýsost aktuální v dnešní době, kdy “společnost dostatečně nezajišťuje lidskou a křesťanskou výchovu” a znevýhodněné děti a mládež spíše odepisuje. “Ti nejpotřebnější na sebe dnes neberou tvář materiální bídy, nýbrž jsou často zotročováni závislostmi moderní doby”, upozorňuje František a vybízí řeholní institut, aby pozorně dbal na tyto kategorie mládeže, vystavené hrozbám zla a oddálení od Boha. Důležitým polem apoštolátu i nadále zůstává tištěné slovo, podotýká římský biskup. “Nakladatelství Michalineum a jeho dvě periodika jsou cenným nástrojem sociální komunikace a pokud se obohatí o moderní technologie, mohou oslovit mnoho lidí a přinášet ovoce dobra v jejich mysli a svědomí”, píše Svatý otec.

“Dnešní doba si žádá zasvěcených služebníků, kteří dokáží zachytit nouzi nejposlednějších a nebojí se naplňovat charisma svých institutů v moderních polních nemocnicích”, pokračuje František. V případě polské kongregace má tato nová věrnost charismatu zahrnovat slova, která po celé století osvětlovala její pouť, a sice vítězné zvolání sv. Michaela: “Kdo je jako Bůh!”, jež nás chrání před sobectvím, a zásadu “Umírněnost a práce”, která napomáhá uskutečňování původního charismatu. “Přál bych si, aby vaše řeholní rodina nadále pokračovala v šíření apoštolátu sv. archanděla Michaela, mocného vítěze nad zlými mocnostmi, a spatřovala v tom veliké dílo milosrdenství pro duši i tělo”, uzavírá Petrův nástupce list zaslaný kongregaci michaelitů.

(jag)

28. září 2020, 15:54