Vatican News
Záběr z audience Záběr z audience  (Vatican Media)

Papež vyzval ke spolupráci farářů s rabíny

Augustin Bea (1881-1968) – jezuita, biblista, kardinál, zpovědník Pia XII., ale především neúnavý průkopník ekumenického a mezináboženského porozumění, navzdory obžalobám ze zrady, zednářství, či hereze. Padesát let od úmrtí tohoto německého kardinála několik institucí – Papežská rada pro jednotu křesťanů, Papežský biblický institut, Gregoriánská univerzita a Centrum pro křesťanská studia při jeruzalémské Hebrejské univerzitě – upozorňuje na jeho odkaz v řadě vrcholně zastoupených konferencí.

Jejich organizátory dnes přijal papež František:

„Vztahy s judaismem, jednota křesťanů, svoboda svědomí a vyznání jsou důležitá témata, která jsou dodnes navýsost aktuální. U kardinála Bey nelze připomínat pouze to, co vykonal, nýbrž jak to vykonal. V tomto smyslu zůstává inspirativním vzorem ekumenického a náboženského dialogu, zejména pak „niterně rodinného“ dialogu s judaismem. Nahum Goldmann, předseda Světového židovského kongresu, popsal Beu třemi výrazy: chápavý, plný lidské dobroty a odvážný. To je trojice zásadních stanovisek u člověka, který se zasazuje o smíření mezi lidmi.“

Kardinál Bea byl přesvědčen, že prvotní zásadou dialogu je respekt a láska, které nás naučí správnému způsobu předkládání pravdy, pokračoval římský biskup. Pochopení, přijímající druhého člověka, a dobrota, navazující přátelská a bratrská pouta, se u něj pojila s tvrdošíjnou trpělivostí.

„Kardinál Bea ve své práci musel čelit nemalému odporu. Ačkoli byl obžalováván a očerňován, pokračoval s vytrvalostí člověka, který se nezříká lásky. Když někdo namítal, že čas dosud nenazrál, duchaplně odpovídal: Tak mu v tom musíme pomoci! Co se týče budoucí jednoty, nebyl optimistou ani pesimistou, nýbrž realistou – na jedné straně si byl vědom obtíží, na druhé nezbytnosti reagovat na Pánovu hořkou touhu, aby jeho učedníci byli jedno.“

Pro kardinála Beu nebyl Koncil cílovým, nýbrž výchozím bodem. Z tohoto úhlu je třeba zhodnotit plodný dialog mezi Židy a katolíky, jehož důležitou etapou se stalo založení Centra kardinála Bey pro židovská studia na Papežské univerzitě Gregoriana, které zve hostující profesory z Hebrejské univerzty v Jeruzalémě.

„Vyučujete v prostředí, kde je vaše přítomnost novinkou a již sama o sobě poselstvím. Jak totiž navázat autentický dialog bez vnitřního poznání? Dialogu se účastní dva hlasy a svědectví židovských a katolických profesorů, vyučujících společně, má větší cenu než množství přednášek.“

V závěru papež František vyzval k tomu, aby se židovsko-katolický dialog vymanil z úzce specializovaného prostředí:

„Přátelství a dialog mezi Židy a křesťany jsou povolány, aby překročily hranice vědecké komunity. Bylo by například pěkné, kdyby faráři a rabíni jednoho města spolupracovali se svými příslušnými společenstvími ve službě trpícímu lidstvu, podporovali pokoj a dialog mezi všemi lidmi.“

Doporučil římský biskup.

(jag)

28. února 2019, 13:53