Vatican News
Биоразнообразието в риск Биоразнообразието в риск 

Биоразнообразието в риск, ФАО с предупреждение за храните

Селскостопанските култури, с по- ниска степен на разнообразие, са по-уязвими, това довежда до по-ниска производителност. Агенцията на ООН за храните и земеделието разпространява проучване, което анализира връзката между биоразнообразие и борбата с глада в света:

Биоразнообразието се изчерпва с всеки ден и това застрашава бъдещето на нашето биоразнобразие, храна и околната среда. Представен миналия петък и публикуван днес, докладът на ФАО коментира темата:  „Състоянието на световното биоразнообразие за храните и земеделието“. Той е първият доклад, анализиращ състоянието на растенията, животните и микроорганизмите, които поддържат земеделското производство на различните видове и екостистеми на генетично ниво. Заключенията взети предвид в доклада не са добра новина, защото засегнатото в документа вече не може да бъде възстановено.

ФАО с анализ на 91 страни в света

Докладът анализира глобални данни, включително тези, предоставени за това проучване от 91 страни по света, под ръководството на Комисията за генетични ресурси за храни и земеделие, постоянен междуправителствен орган, който специално се занимава с биологичното разнообразие за храни и селското стопанство. Изследванията включват както диви, така и култивирани растения, които осигуряват храна, фураж, гориво и фибри, както и допринасят за „биологично разнообразие“, безброй организми, които подпомагат производството на храни, включително пчели и други опрашители; растения, животни и микроорганизми, които помагат за пречистване на водата и въздуха, за борба с болестите по растенията и животните, и поддържат плодородни почвите.

Биоразнообразието, изключително важно за производство на храните

Може би не е толкова добре известно, че биологичното разнообразие е в основата на нашите хранителни системи. Всъщност именно биологичното разнообразие прави производствените системи и средствата за препитание по-устойчиви на сътресения и стрес, например в контекста на последиците от изменението на климата, и е от съществено значение да се увеличи производството на храни, които представляват нужда в света, същевременно ограничавайки отрицателното въздействие върху околната среда. Според оценки, предоставени от ООН през 2018 г., 821 милиона души страдат от хроничен глад и населението непрекъснато расте. През 2050 г. жителите на планетата трябва да достигнат около 10 милиарда.

Сред заплахите за биологичното разнообразие, експлоатацията и замърсяването

Според доклада на ФАО биоразнообразието е в заплаха в следствие на промените в използването и работата на земята и водите, липсата или неадекватността на политики, замърсяването и изменението на климата, свръхексплоатацията на ресурсите и урбанизацията. В риск попадат по-специално гори, пасища и крайбрежни местообитания. Някои примери, предоставени от доклада: 75% от световните хранителни култури зависят отчасти от опрашването, но загубата на пчелите се увеличава и 17% от гръбначните опрашители са сериозно застрашени. Както и много видове птици, прилепи и насекоми, които помагат за борба с вредителите и болестите.

Животински и растителни видове, застрашени от изчезване

Наблюдава се намаляване на разнообразието на растенията в полетата на земеделските производители, увеличаване на процента на свръхексплоатирани рибни запаси и увеличаване на броя на застрашените породи животни. От 7 745 местни породи добитък, 26% са изложени на риск от изчезване. Намаляването на видовете води до отрицателни последици за нашето хранене.

Добрите екологични практики се увеличават

Добрите новини с оглед на бъдещето са, че хранителните практики, които зачитат разнообразието от видове, се увеличават. 80% от 91-те страни, които са допринесли за проучването на ФАО, твърдят, че следват една или повече „приятелски“ практики, т.е. екологична устойчивост, като например екосистемния подход към риболова, устойчивото управление на горите, опазването на земеделието, интегрирани системи за животновъдство и агролесовъдство, поликултура и биологично земеделие.

(anti/vatn)

11 Март 2019, 13:56