Cerca

Vatican News
The Rosary (© Biblioteca Apostolica Vaticana)

玫瑰經

歡喜五端(週一和週六誦唸)

聖母領報
聖母往見聖婦依撒伯爾
耶穌基督降生
聖母獻耶穌於聖殿
耶穌十二齡講道

光明五端(週四誦唸)

耶穌在約但河受洗
耶穌參加加納婚宴
耶穌宣講天國福音
耶穌大博爾山顯容
耶穌建立聖體聖事

痛苦五端(週二和週五誦唸)

耶穌山園祈禱
耶穌受鞭打之刑
耶穌受茨冠之苦辱
耶穌背十字架上山
耶穌死在十字架上

光榮五端(週三和主日誦唸)

耶穌復活
耶穌升天
聖神降臨
聖母蒙召升天
聖母為天地之母后