Vatican News
The Regina Caeli The Regina Caeli  (© Biblioteca Apostolica Vaticana)

天皇后喜乐经

启:天上母后,欢乐吧!阿肋路亚。
应:因为妳亲生的爱子,阿肋路亚。

启:正如祂所预言,已经复活了,阿肋路亚。
应:请为我们祈求天主,阿肋路亚。

启:童贞玛利亚,欢乐吧!阿肋路亚。
应:因为主确实复活了!阿肋路亚。