2022.04.22 LIBRO PRAEDICATE EVANGELIUM 2022.04.22 LIBRO PRAEDICATE EVANGELIUM 

Cơ cấu mới các Bộ của Giáo triều chính thức có hiệu lực

Tông hiến “Praedicate Evangelium”, với việc tái cấu trúc các bộ và chức năng tại Vatican, chính thức đã chính thức được áp dụng từ ngày 5/6, lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống, thay thế hoàn toàn Tông Hiến ‘Pastor Bonus - Mục tử Nhân lành’.

Văn Cương, SJ – Vatican News

Tài liệu tông hiến giải thích rằng “cần phải giảm số lượng các phòng ban, bằng cách kết hợp các phòng ban có mục đích rất giống nhau hoặc bổ sung cho nhau và hợp lý hóa chức năng của họ nhằm tránh sự chồng chéo về năng quyền và giúp cho công việc của họ hiệu quả hơn.” Như vậy, Bộ Văn hóa và Giáo dục, và Bộ Loan báo Tin Mừng chính thức được hình thành từ việc hợp nhất các Bộ khác trong Giáo triều.

Bộ Văn hóa và Giáo dục

Bộ Văn hóa và Giáo dục, theo Tông hiến “Praedicate Evangelium” số 153, “phục vụ cho sự thúc đẩy phát triển các giá trị nhân bản trong phạm vi nhân học Kitô giáo, nhằm góp phần vào việc nhận thức đầy đủ về việc đi theo Chúa Giêsu Kitô.”

Tông hiến quy định: “Bộ này được hình thành từ Bộ Văn hóa, vốn dành riêng cho việc quảng bá văn hóa, hoạt động mục vụ và nâng cao di sản văn hóa; và Bộ Giáo dục, vốntriển khai những nguyên tắc căn bản của việc giáo dục nhằm hướng đến các trường học, các Viện Nghiên cứu, Đại học Công giáo và Giáo hội và là cơ quan có thẩm quyền cho các kháng nghị theo cấp bậc liên quan đến những vấn đề này.”

Bộ Văn hoá và Giáo dục chính thức hợp nhất giữa Bộ Giáo dục Công giáo trước đây và Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa.

Bộ Loan báo Tin mừng

Với tông hiến “Praedicate Evangelium”, Bộ Loan báo Tin mừng được hình thành từ sự hợp nhất của Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc và Hội đồng Toà Thánh cổ võ Tái Truyền giảng Tin Mừng.

Theo tông hiến “Praedicate Evangelium” số 53, Bộ Loan báo Tin mừng “nhằm phục vụ công cuộc loan báo Tin mừng để Đức Giêsu, ánh sáng các dân tộc, có thể được biết đến và được làm chứng bằng lời nói và việc làm; và để Nhiệm thể của Người, tức là Giáo hội, có thể được xây dựng lên. Bộ chịu trách nhiệm giải quyết những vấn đề chính của việc Loan báo Tin Mừng trên thế giới và chịu trách nhiệm cho việc thiết lập, đồng hành và hỗ trợ các Giáo hội địa phương còn non trẻ, mà không ảnh hưởng đến thẩm quyền của Bộ các Giáo hội Đông phương.”

Tông hiến quy định, “Bộ Loan báo Tin Mừng do ĐTC trực tiếp điều hành.” Bộ sẽ có hai phân bộ, một lo về “những vấn đề nền tảng của việc loan báo Tin Mừng trên thế giới” và một lo về “việc loan báo Tin Mừng lần đầu và các Giáo hội mới đặc thù trong các lãnh thổ thuộc thẩm quyền của Bộ”. Mỗi phân bộ sẽ được điều hành bởi một “Quyền Bộ trưởng” nhân danh Đức Thánh Cha.

Bộ Loan báo Tin Mừng chính thức hợp nhất Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc và Hội đồng Toà Thánh cổ võ Tái Truyền giảng Tin Mừng.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

06 tháng sáu 2022, 11:13