Tìm kiếm

Vatican News
Glory be to the Father (© Biblioteca Apostolica Vaticana)

Glory be to the Father

Sáng danh Đức Chúa Cha
và Đức Chúa Con,
và Đức Chúa Thánh Thần.

Như đã có trước vô cùng
và bây giờ
và hằng có
và đời đời chẳng cùng. Amen.