Tìm kiếm

ĐTC Phanxicô (6/9): Sửa lỗi anh chị em trong tình yêu mến

Cầu nguyện với Đức Giáo hoàng

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Kinh Truyền Tin

Đức Chúa Trời sai thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria.
Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.

Kính mừng... Thánh Maria...

Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời.
Tôi xin vâng như lời thánh Thiên thần truyền.

Kính mừng ... Thánh Maria ...

Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.
Và ở cùng chúng con.

Kính mừng... Thánh Maria...

Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.
Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời nguyện

Lạy Chúa! Chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con, là kẻ đã nhờ lời thánh Thiên thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là Con Chúa đã xuống thế làm người. Thì xin vì công ơn Con Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh giá, cho chúng con ngày sau, khi sống lại, được đến nơi vinh hiển. Cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Sáng Danh Đức Chúa Cha ... (3 lần)

Xin Chúa cho các linh hồn được nghỉ an muôn đời

Phép lành của Đức Giáo Hoàng

Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng Cha

Hãy chúc tụng danh Chúa

Tư bây giờ và cho đến muôn đời

Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa

Là Đấng tạo thành trời đất

Xin Thiên Chúa toàn  năng là Cha, và Con, và Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em. Amen

Kinh Truyền Tin là kinh đọc để luôn nhớ Mầu nhiệm Nhập Thể 3 lần mỗi ngày: lúc 6 giờ sáng, lúc giữa trưa và chiều tối khoảng 6 giờ, là lúc chuông Kinh Truyền Tin được đánh lên. Từ ”Angelus” lấy từ câu đầu tiên trong kinh này -

Angelus Domini nuntiavit Mariae - (Thiên Thần Chúa truyền tin cho Đức Bà Maria). Kinh Truyền Tin gồm 3 câu đơn sơ qui hướng về sự Nhập Thể của Chúa Giêsu Kitô và 3 kinh Kính Mừng. Kinh nguyện này được Đức Giáo Hoàng đọc tại Quảng trường Thánh Phêrô trưa chúa nhật và những ngày Lễ Trọng. Đức Giáo Hoàng cũng đọc một bài huấn dụ ngắn lấy từ các bài đọc Sách Thánh trong ngày. Tiếp đến ngài chào các tín hữu hành hương.

 Từ Lễ Phục Sinh cho đến lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, thay vì kinh Truyền Tin, các tín hữu đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng là một kinh nhắc nhớ sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Cuối kinh có đọc 3 lần kinh Sáng Danh.

Đọc tất cả >

Những bài mới nhất