தேடுதல்

Vatican News
வத்திக்கான் வானொலி app வத்திக்கான் வானொலி app 

மார்ச் 29, ஞாயிறிலிருந்து அலைவரிசையில் மாற்றம்

ஒவ்வொரு நாளும் இந்திய நேரம் இரவு 8.20 மணிக்கு இடம்பெறும் நமது ஒலிபரப்பு, மார்ச் 29, இஞ்ஞாயிறிலிருந்து, 51 மீ.பா., 5920 கி.ஹெ.லும், 41 மீ.பா. 7320 கி.ஹெ.லும் இடம்பெறும்

ஒவ்வொரு நாளும் இந்திய நேரம் இரவு 8.20 மணிக்கு இடம்பெறும் நமது தமிழ் ஒலிபரப்பு, மார்ச் 29, இஞ்ஞாயிறிலிருந்து, 51 மீ.பா., 5920 கி.ஹெ.லும், 41 மீ.பா. 7320 கி.ஹெ.லும் இடம்பெறும்

28 March 2020, 15:49