தேடுதல்

எத்தியோப்பிய பிரதமருடன் திருத்தந்தை(21.01.2019) எத்தியோப்பிய பிரதமருடன் திருத்தந்தை(21.01.2019)  (Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved)

அமைதிக்கும் நிலையான தன்மைக்கும் என செபியுங்கள்

எத்தியோப்பியாவிலும் லிபியாவிலும் அமைதியும் நிலையானதன்மையும் இடம்பெற செபிக்குமாறு நமக்கு அழைப்புவிடுக்கும் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்.
09 November 2020, 14:33