Sök

Surrogatmödraskap. Undersekreterare vid dikasteriet för lekfolk, familj och liv Gabriella Gambino: En "marknad" som snarast måste förbjudas Surrogatmödraskap. Undersekreterare vid dikasteriet för lekfolk, familj och liv Gabriella Gambino: En "marknad" som snarast måste förbjudas 

Surrogatmödraskap. Gambino: En "marknad" som snarast måste förbjudas

Undersekreteraren vid dikasteriet för lekfolk, familj och liv var moderator vid ett möte om fenomenet surrogatmödraskap i FN i Genève som handlade om behovet av internationell planering för att skydda kvinnor och barn från alla former av exploatering

Vatican News

Surrogatmödraskap utgör "en allvarlig kränkning av kvinnors och barns värdighet och rättigheter", och det internationella samfundet "måste känna sig kallat att reflektera över det brådskande i att införa ett absolut förbud" mot denna praktik, vilket påven Franciskus uppmanade till i sitt tal till diplomatkåren i januari i år. Faktum är att "samsynen för en avgörande negativ dom" gällande denna praxis sprider sig globalt, "även från olika politiska, etiska och religiösa ståndpunkter". Detta är de slutsatser som Gabriella Gambino, undersekreterare vid dikasteriet för lekfolk, familj och liv lade fram när hon i dag modererade mötet den 18 juni i Palais des Nations i Genève som bar temat "Till vilket pris? Mot ett avskaffande av surrogatmödraskap: förhindra exploatering och kommersialisering av kvinnor och barn", som anordnades av Heliga stolens ständiga mission vid Förenta nationerna i Genève och stiftelsen "Caritas in Veritate".

"Turism för fortplantning"

Syftet med mötet, förklarade moderatorn i sin inledning, var "att reflektera över hur brådskande det är med ett internationellt svar på fenomenet surrogatmödraskap". Med vetskap om att den "turism för fortplantning" som uppstått till följd av staternas olika bestämmelser om surrogatmödraskap "fortfarande är orsaken till det transnationella utnyttjandet av kvinnor och barn genom denna praxis", är det enligt Gambino nödvändigt att "främja ett gemensamt åtagande för att säkerställa ett universellt skydd av de inblandades värdighet och grundläggande mänskliga rättigheter".

Rätt till värdighet

Vatikanens undersekreterare citerade den senaste deklarationen Dignitas infinita från Heliga stolens dikasterium för trosläran (april 2024), där det betonas att varje barn har rätt "att ha ett fullt mänskligt ursprung och [...] att ta emot gåvan av ett liv som uppvisar värdighet för både givare och mottagare". Detta för att upprepa att "inte alla sätt att skapa barn är lagliga och att det inte finns någon 'rätt till ett barn' i strikt juridiska termer som kan rättfärdiga vilken fortplantningsmetod som helst". Hon påminde sedan om de problem som är förknippade med surrogatmödraskap, från "avpersonifiering och procedurmässig födsel" till "kommersialisering och exploatering av kvinnor" å ena sidan och "förtingligande av barnet" å den andra". Det är också en "form av att skriva kontrakt kring grundläggande mänskliga relationer, som är avsett att för alltid påverka de berörda personernas identitet och liv".

Övriga anföranden

Efter Gambinos inledande anförande tog Eugenia Roccella, Italiens minister för familj, barnafödande och lika möjligheter till orda för att utforska frågan om surrogatmödraskap ur den italienska lagstiftningens perspektiv. Olivia Maurel, talesperson för Casablanca Declaration och ledare för kampanjen för ett allmänt avskaffande av surrogatmödraskap och själv befruktad i Kentucky, USA, av en surrogatmamma, talade sedan och analyserade frågan ur ett barnrättsperspektiv. Den tredje talaren var journalisten och författaren Eva Maria Bachinger, som var med och grundade initiativet "Stop Surrogacy" i Wien 2015 och är författare till tre böcker i ämnet, och som analyserade frågan om surrogatmödraskap ur ett kvinnorättsperspektiv. Slutligen analyserade Bettina Roska, jurist vid ADF International i Genève, ämnet utifrån dess rättsliga dimensioner, genom att beskriva det internationella rättsliga landskapet och belysa luckor och utmaningar.

 

19 juni 2024, 09:51