Sök

Migranter Migranter 

Europas katolska biskopar om migrationen

Efter ett möte nyligen uppmanar de europeiska katolska biskoparnas kommission, Comece, Europaunionen om en aktivare roll i övervinnandet av de djupa orsakerna till tvångsmigrationen, att främja rättsstaten, beskyddet av invånarnas fundamentala rättigheter och fredsstrukturerna, liksom investeringarna i ursprungs- och transitländerna.

Elisabet Saso - Vatikanstaten

Biskoparna framhåller också att ändringar av Dublinförordningen kommer att göra de europeiska länderna ansvariga för asylansökningarna och omplaceringarna av flyktingarna genom en fördelningsmekanism. Under de europeiska biskoparnas möte framkom även de svårigheter som de lokala myndigheterna möter med att förverkliga de juridiska skyldigheterna i EU-lagstiftningen som kriminaliserar de irreguljära migranternas lätthet till inträde, transit och boende. En hotfull atmosfär avskräcker i en del fall personerna från att utföra sina moraliska skyldigheter och att hjälpa de irreguljära migranterna.

 

16 juni 2018, 11:45