Hľadaj

Vatican News

Diskusné skupiny synody predstavili pestrú ukážku slobodnej debaty

Synoda biskupov pre región Amazónie sa dostáva do záveru druhej tretiny. Výstupy z diskusie 12 diskusných skupín predstavili vo štvrtok 17. októbra pred celým plénom. Každá zo skupín zhrnula ovocie svojej práce v rozsahu dvoch až troch strán. Texty boli zverejnené na novinárskom brífingu v piatok popoludní s vysvetlením, že nejde o oficiálny dokument synody ani magisteriálny text, ale o syntetické zhrnutie úprimnej a slobodnej diskusie medzi účastníkmi synodálneho zhromaždenia.

Ako čítame v súhrnnej správe talianskej sekcie Vatican News, výsledky všetkých skupín spája ako červená niť presvedčenie, že „Synoda pre Amazóniu je vzácnym darom pre celú Cirkev tak z aspektu teologicko-pastorálneho, ako aj starostlivosti o spoločný dom. Je to kairos, čas milosti, priaznivá príležitosť pre Cirkev k zmiereniu sa s Amazóniou“.

Všetky texty, rad za radom verejne prečítané v aule, „vyjadrujú nádej, že v Amazónii sa rozvinie nová synodálna cesta a že od zhromaždenia biskupov vo Vatikáne sa znovu vyštartuje s novou misionárskou horlivosťou, aká je vlastná Cirkvi „opravdivo vychádzajúcej von“.

Spája ich prianie, aby sa amazonský spôsob ako „dobre žiť“ stretol so skúsenosťou blahoslavenstiev: totiž vo svetle Božieho slova tento spôsob dospieva k svojej plnej realizácii. Keďže to, čo sa odohráva v Amazónii, sa týka celého sveta, nemožno zužovať prebiehajúcu špeciálnu synodu len na regionálnu úroveň, ale má univerzálny dosah.

Cirkev pozorná na bezprávie, dvíhajúca hlas na obranu

Imperatívom pre Cirkev je načúvať volaniu ľudí a zeme a nezostať mlčať, 

stáť na strane chudobných a povedať „nie“ násiliu. Na početné formy násilia poukázala Amazonská synoda aj vo výstupoch z diskusných skupín: preplnenosť väzníc, sexuálne zneužívanie a vykorisťovanie, porušovanie práv domorodých obyvateľov, vraždenie obrancov teritórií, drogy, ničenie mladej generácie, obchodovanie s ľuďmi, násilie na ženách a mačistická kultúra, genocídy, etnocídy, drancovanie prírody bezohľadnou ťažbou a odlesňovaním. Nechýbajú ani poukazy na klimatickú krízu.

Tú najvyššiu cenu platia svojím životom domorodci, pretože im na ich území nikto nepomáha a nechráni ich. Z tohto dôvodu padlo viac návrhov na zriadenie Medzinárodného observatória ľudských práv – v presvedčení, že obrana národov a prírody by mala byť výsadou cirkevnej a pastoračnej činnosti. Okrem toho sa navrhuje, aby farnosti vytvárali bezpečné priestory pre deti, dospievajúcich a zraniteľné osoby. Zdôraznené bolo právo na život pre každého človeka od počatia až po prirodzenú smrť.

Ako pripomína jedna z relácií, Cirkev má úlohu sprevádzať dielo obrancov ľudských práv, ktorí sú častokrát zaznávaní zo strany verejnej moci. Zároveň však Cirkev nemá vystupovať ako nejaká mimovládna organizácia. Toto riziko, spoločne s rizikom prezentovať sa v čisto rituálnej podobe, spôsobuje odchádzanie mnohých veriacich, ktorí hľadajú odpovede na ich duchovný smäd u náboženských siekt či u iných vierovyznaní. Z malých krúžkov tiež vychádza požiadavka energickejšie pokračovať  v ekumenickom a medzináboženskom dialógu, s návrhom vytvorenia centier pre vzájomný kontakt medzi katolíckymi a pentekostálnymi teológmi.

Otázka nedostatku povolaní a úloha žien

Početné krúžky zdôrazňujú tzv. „ministérium prítomnosti“, služobný rozmer Cirkvi.  V tomto zmysle povzbudzujú k aktívnejšej role laikov. Jeden zo španielsky hovoriacich krúžkov žiada dokonca rovnosť v udeľovaní ministérií mužom a ženám, čo sa má zároveň vyvarovať tzv. „klerikalizácie laikov“. Na všeobecnej úrovni sa navrhuje reflexia ohľadom udeľovania služby lektorov a akolytov aj ženám, rehoľníčkam či laičkám, ktoré by boli adekvátne formované a pripravené.

Vo viacerých reláciách sa venuje pozornosť úlohe žien spolu so žiadosťou, aby aj prostredníctvom rolí väčšej zodpovednosti a vodcovstva bola uznaná veľká hodnota prítomnosti žien v ich osobitnej službe Cirkvi v Amazónii. Upozorňuje sa na rešpektovanie práv žien v pracovnej oblasti a prekonávanie stereotypov.

Početné krúžky žiadajú venovať pozornosť otázke „diakonátu pre ženy v perspektíve Druhého vatikánskeho koncilu“, vzhľadom na to, že „mnohé funkcie tejto služby už ženy v regióne vykonávajú“. V tejto súvislosti sú aj návrhy „prehĺbiť túto tému pri ďalšom zhromaždení biskupov, pri ktorom by sa azda ženám dala moc hlasovať“.

Dôraz na kvalitu kňazov, otázka „viri probati“

Pozornosť venovali diskusné skupiny aj otázke nedostatku kňazských a rehoľných povolaní. Dôrazy boli dané na kvalitu kňazov, ich permanentnú formáciu, na obnovu rehoľného života a dôkladné formovanie laikov. Väčšina diskusných skupín vyjadrila potrebu, aby pastoračná prítomnosť Cirkvi nespočívala iba v občasných návštevách, ale v stabilnejšej prítomnosti.

Objavil sa návrh na zorganizovanie univerzálnej synody „ad hoc“ na tému tzv. „viri probati“ – ohľadom otázky svätenia ženatých mužov, hoci na túto tému sa názory v diskusných skupinách rôznia. Niektorí  i upresnili, že „viri probati“ by nemali byť považovaní za kňazov druhej či tretej kategórie, ale mali by to byť opravdivé kňazské povolania.

V taliansky hovoriacej diskusnej skupine zazneli varovania pred rizikom, aby sa neoslabila hodnota celibátu a aby naopak nedošlo k strate misionárskeho nasadenia univerzálnej Cirkvi v službe tých najvzdialenejších komunít. V tejto skupine bolo vyjadrené aj „počudovanie“ nad „nedostatkom reflexie nad príčinami, ktoré viedli k návrhu prekonať nejakou formou kňazský celibát, ako je vyjadrený Druhým vatikánskym koncilom a nasledujúcim Magistériom“.

Okrem spomenutých tém vystupujú v zhrnutiach z diskusných krúžkov aj mnohé ďalšie, najmä z oblasti inkulturácie viery, medzikultúrneho dialógu, misijného charakteru Cirkvi a dimenzie mučeníctva. Ďalej sú to špecifické otázky evanjelizácie vzhľadom na migráciu, mladých ľudí či podmienky mestského prostredia. Veľký okruh tvoria otázky spojené s ekológiou a podporovaním solidárnej ekonomiky. Diskusné skupiny sa venovali aj významu využitia komunikačných prostriedkov.

Oficiálne publikované výstupy z 12 diskusných skupín - circoli minori

Sprievodná akcia synody

Synody s témou „Amazónia – nové cesty pre Cirkev a pre integrálnu ekológiu“ bude mať v sobotu 19. októbra popoludní sprievodné podujatie. Seminár s názvom „Výzvy amazonského regiónu: nevyhnutná spolupráca medzi medzinárodnými orgánmi a Katolíckou cirkvou a etický leadership“ organizuje Vatikánska nadácia Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. Stretnú sa na ňom predstavitelia medzinárodných organizácií FAO a IFAD spolu s členmi synody.

-jb, zk-

18 októbra 2019, 19:51