Hľadaj

Vatican News

Vo Vatikáne sa uzavrelo stretnutie o ochrane maloletých

Vo Vatikáne sa v nedeľu 24. februára uzavrelo štvordňové celocirkevné stretnutie venované ochrane maloletých. Svätý Otec František v jeho závere vyjadril mocnú výzvu na spoločný boj Cirkvi a všetkých ľudí dobrej vôle proti akejkoľvek forme zneužívania detí a násilia proti nim. V poludňajšom príhovore vyzval urobiť všetko preto, aby priestory Cirkvi boli pre deti vždy plne bezpečné.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Nedeľnej svätej omši o 9.30 v Kráľovskej sále Apoštolského paláca Svätý Otec predsedal za účasti 114 predsedov biskupských konferencií celého sveta, 14 hláv východných katolíckych cirkví, 22 predstavených reholí a ďalších zástupcov centrálnych orgánov Svätej stolice. Prítomní boli aj predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský a hlava Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Ján Babjak SJ.

Austrálsky arcibiskup: Kopernikovská revolúcia

V homílii sa prihovoril arcibiskup austrálskeho Brisbane Mark Coleridge. „Kopernikovskou revolúciou“ nazval skutočnosť, že tí, ktorí si nesú rany zneužívaní, „sa netočia okolo Cirkvi, ale Cirkev okolo nich“:

„Objavením tohto môžeme začať hľadieť ich očami a počúvať ich ušami. A akonáhle tak urobíme, svet a Cirkev začne vyzerať celkom inak. Toto je nevyhnutná konverzia, pravá revolúcia a veľká milosť, ktorá môže otvoriť pre Cirkev novú éru misie,“ uviedol predseda Konferencie biskupov Austrálie arcibiskup Coleridge.

Pápež pomenoval podstatu zločinov proti deťom

Na záver svätej omše pápež František uzavrel štvordňové stretnutie rozsiahlym

príhovorom, v ktorom vyjadril neochvejný postoj celej Cirkvi bojovať proti zločinom pedofílie, a to nielen v Cirkvi, ale spolu so všetkými osobami dobrej vôle aj v celej spoločnosti. Poukázal na podstatu zločinného fenoménu a programovo vyjadril angažovanosť Cirkvi v boji proti pedofílii v ôsmich konkrétnych oblastiach, a to ako v Cirkvi, tak i mimo nej. Medzi nimi menoval aj pedopornografiu a sexuálny turizmus.

V polhodinovej reči Svätý Otec jasnými slovami pomenoval obludnosť zneužívania maloletých vo všetkých jeho formách, ktoré sa týkajú každej oblasti života, v prostredí rodín, škôl, športu a inde. Podľa oficiálnych štatistík medzinárodných organizácií, ktoré citoval, stávajú obeťami násilia stovky miliónov detí a bezbranných osôb. Pápež upozornil, že štatistiky zďaleka nevyjadrujú skutočnú mieru tejto zločinnosti, keďže  mnohé prípady zostávajú nenahlásené.

Čisto pozitivistický prístup je polovičatý

Pápež František vysvetlil nevyhnutnosť hĺbkového prístupu k riešeniu problému. Zdôraznil, že ide o celosvetový a všeľudský fenomén, v ktorom sa prejavuje pôsobenie zla vo svete. Zdôraznil, že každé riešenie, ktoré zostane iba pri empirickom alebo pozitivistickom prístupe bude polovičaté. V pozadí tejto zločinnosti je totiž „duch zla“, upozornil pápež František. Vyjadril sa týmito slovami:

„Ťažko pochopíme fenomén sexuálnych zneužívaní mladistvých,

ak nezoberieme do úvahy moc, keďže tieto sú vždy následkom zneužitia moci, využitia podriadeného postavenia bezbrannej zneužitej osoby, čo umožňuje manipuláciu s jej svedomím a jej psychickou i fyzickou krehkosťou. Zneužitie moci je prítomné aj v iných formách zneužívania, ktorých obeťami je takmer 85 miliónov detí, na ktoré všetci zabúdajú: detskí vojaci, prostituujúci mladiství, podvýživené deti, unesené deti ako časté obete príšerného obchodovania s ľudskými orgánmi alebo ako premenené na otrokov, deti-obete vojen, detskí utečenci, abortované deti a pod.

Zoči-voči toľkej krutosti, toľkým modloslužobným žertvám detí bôžikom moci, peňazí, pýchy, arogancie, nepostačujú čisto empirické vysvetlenia; tieto neumožňujú pochopiť šírku a hĺbku tejto tragédie. Pozitivistická hermeneutika tu opäť ukazuje svoje limity. Poskytuje nám pravdivé vysvetlenia, ktoré nám pomôže prijať nevyhnutné opatrenia, no nie je schopná ozrejmiť zmysel (pozn. prekl.: význam, signifikát, t.j. čo to znamená). A my dnes potrebujeme vysvetlenia aj zmysel. Vysvetlenia nám veľmi pomôžu v operatívnej oblasti, ale nechajú nás na pol ceste.

Čím je teda existenciálny „význam“ tohto kriminálneho javu? Vzhľadom na jeho ľudskú šírku a hĺbku, nie je dnes ničím iným ako konkrétnym prejavom ducha zla. Ak si túto dimenziu neuvedomíme, zostaneme vzdialení od pravdy a bez skutočných riešení.

Bratia a sestry, dnes stojíme pred prejavom bezočivého, agresívneho a ničivého zla. Za týmto všetkým i vo vnútri toho je ukrytý duch zla, ktorý sa vo svojej pýche a arogancii cíti byť pánom sveta a myslí si, že zvíťazil. A toto vám chcem povedať s autoritou brata a otca, isteže malého a hriešneho, ktorý je ale pastierom Cirkvi, ktorá predsedá v láske: v týchto bolestivých prípadoch zneužívania vidím ruku zla, ktorá nešetrí ani nevinnosť maličkých. To ma privádza k myšlienke na prípad Herodesa, ktorý hnaný strachom zo straty svojej moci nariadil vyvraždenie všetkých detí v Betleheme. Za týmto je Satan.”

Aby prostredie Cirkvi bolo vždy plne bezpečné pre maloletých

Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána sa Svätý Otec prihovoril veriacim na Námestí sv. Petra okrem zvyčajného zamyslenia nad nedeľným Božím slovom aj osobitným vyhlásením v duchu práve skončeného stretnutia o ochrane maloletých. Potvrdil v ňom záväzok Cirkvi garantovať plne bezpečné prostredie pre deti:

Chceme, aby všetky aktivity a priestory Cirkvi boli vždy plne bezpečné pre maloletých; aby sa prijali všetky možné opatrenia, aby sa podobné zločiny nezopakovali; aby sa Cirkev opätovne stala absolútne vierohodnou a spoľahlivou vo svojom poslaní služby a výchovy pre maličkých podľa Ježišovho učenia.“

Pápež tiež ubezpečil o spolupráci Cirkvi so všetkými pozitívnymi spoločenskými silami v jednotlivých krajinách i na medzinárodnej úrovni v boji proti násiliu na deťoch na celom svete.

25 februára 2019, 10:18