Hľadaj

Vatican News
Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita 

Mons. Babjak hovoril na synode o mladých animátoroch aj Rómoch

V utorok 16. októbra predniesol svoj príspevok na Biskupskej synode prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ, ktorý zastupuje Gréckokatolícku cirkev na Slovensku. Zameral sa na tému aktívnej úlohy mladých ľudí v pastorácii a evanjelizácii. Podelil sa s dobrou skúsenosťou Prešovskej archieparchie s prácou animátorov, pričom spomenul aj pastoráciu rómskej mládeže.

Pracovný dokument synody hovorí o tejto téme vo svojej tretej časti, kde sa vo 4. kapitole venovanej „animácii a organizácii pastoračnej starostlivosti“ v bode 199 zaberá otázkou „mládežníckeho protagonizmu“. Prinášame plné znenie príspevku Mons. Babjaka, ktoré publikovalo Gréckokatolíckej arcibiskupstvo Prešov.

Príspevok Mons. Jána Babjaka SJ na synode

„Drahý Svätý Otče, milí synodálni otcovia a všetci prítomní. Pochádzam zo srdca Európy, zo Slovenska a skúsenosť s mladými v našej Gréckokatolíckej cirkvi je nielen dobrá, ale myslím si, že aj inšpirujúca pre mnohých z vás. Milujeme našu mládež, lebo ju vnímame ako sladké ovocie našej Cirkvi, ktoré sa zrodilo cez utrpenie a bolesť našich blahoslavených biskupov, kňazov a veriacich.

Mladým sa venujeme systematicky v rôznych centrách a venujú sa im najmä mladí animátori, ktorých si vychovávame v dvojročnej animátorskej škole v našich mládežníckych centrách. Aktuálne máme v týchto školách 164 účastníkov, ktorí s radosťou prichádzajú na formáciu, aby duchovne porástli a naučili sa odovzdávať mladým ľuďom to, čo sami dostali pri svojej formácii, pri rozlišovaní povolania. Súčasťou tejto školy sú aj seminaristi, ktorí si prostredníctvom tejto formácie vytvárajú vzťahy s laikmi, raz budúcimi spolupracovníkmi vo farnostiach. Doposiaľ absolvovalo animátorskú školu v našej metropolii približne 400 účastníkov.

Animátorom v službe mladým sú nápomocní riaditelia jednotlivých centier a najmä kňazi, členovia Komisie pre mládež, ktorí sa pravidelne stretávajú a spolu pripravujú formačné programy. Bez týchto zapálených mladých ľudí, animátorov, si neviem predstaviť prácu s mládežou v archieparchii i metropolii, lebo práve mladí najlepšie rozumejú mladým a vedia s nimi komunikovať ich rečou. Mladých ľudí sa snažíme osloviť už v útlom veku. Letné stretnutia mládeže organizujeme vo viacerých vekových kategóriách, už od deviatich rokov. Len tieto prázdniny ich počet presiahol 1390. Mladí, oslovení a inšpirovaní animátormi, s radosťou vstupujú do formačných programov, aby raz sami slúžili mladým.

Naša hlavná animátorka Viktória je tu prítomná na Biskupskej synode ako audítorka. Má mnoho vzácnych skúseností s formáciou mládeže, v posledných rokoch aj zo zahraničia.

Mládeži sa venujeme nielen cez prázdniny, kedy sú centrá preplnené, ale aj pravidelne celý rok, najmä počas tematických víkendov, formačných kurzov a duchovných cvičení. Tak mladí dozrievajú a stavajú sa z nich zrelí kresťania, ktorí milujú Cirkev a žijú pre ňu. Mnohí sa potom sami venujú mladým vo svojich farnostiach organizovaním a vedením pravidelných týždňových stretnutí pre deti a mládež i miništrantov, vedením detských zborov, prípravou farských dní, výletov a táborov. Animátori sprevádzajú mladých osobným svedectvom a príkladom nezištnej služby a sú im nápomocní pri rozlišovaní ich povolania. Mám nádej, že práve mládež, formovaná mladými animátormi, dokáže intenzívnejšie napĺňať aj misionárske a evanjelizačné poslanie v Cirkvi.

Medzi mládežou, ktorej sa venuje naša Gréckokatolícka cirkev sú aj mnohí Rómovia, čo je myslím veľmi vzácne, lebo boli na okraji spoločnosti. Naša cirkev už trinásť rokov má s formáciou Rómov tie najlepšie skúsenosti a môžem svedčiť, že sú často horlivejší, než ostatní. Sú šikovní a zdatní nielen v oblasti hudby a spevu, ale aj v oblasti odovzdávania viery svojim rovesníkom. Keďže Rómovia sú otvorení pre život oveľa viac ako majoritná spoločnosť, myslím, že raz oni môžu byť hlavní misionári pri odovzdávaní viery ďalším generáciám v našej Cirkvi.

Ďakujem.“

Vystúpenie Mons. Jána Babjaka SJ v pléne 15. riadneho generálneho zhromaždenia Biskupskej synody s témou „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“ zaznelo v závere dopoludňajšieho bloku 11. generálnej kongregácie v utorok 16. októbra.

Na priblíženie kontextu prinášame časť Pracovného dokumentu synody s témou, na ktorú sa Mons. Babjak osobitne zameral vo svojom vystúpení.

Ukážka z textu Pracovného dokumentu synody

3. časť, 4. kapitola: Animovanie a organizovanie pastorácie

198. Pri sprevádzaní mladých v ich rozlišovaní povolania nestačí len to, aby tu boli kompetentní ľudia, ale sú potrebné aj primerané štruktúry animácie, ktoré sú nielen efektívne a účinné, ale hlavne príťažlivé a žiarivé vďaka štýlu vzťahov a dynamikám bratstva, ktoré vytvárajú. Niektoré biskupské konferencie cítia potrebu „inštitucionálneho obrátenia“. Pri rešpektovaní a integrovaní našich oprávnených odlišností, uznávame, že zjednotenie v spoločenstve je prednostnou cestou pre misiu, bez ktorej nie je možné vychovávať ani evanjelizovať. Skúmať nielen „čo“ robíme  pre mladých a spolu s mladými, ale aj to „akým spôsobom“ to robíme, sa preto stáva pre Cirkev stále viac dôležitým.

Mládežnícky protagonizmus

199. Za mnohých mladých hovorí jeden z nich, ktorý  v odpovedi na on-line dotazník uviedol: „Chceme byť zapojení do diania, docenení, cítiť spoluzodpovednosť v tom, čo sa koná“. Ako pokrstení, aj mladí ľudia sú povolaní byť „učeníkmi misionármi“ a v tomto smere sa dosiahol dôležitý pokrok (porov. Evangelii gaudium, 106). V nadväznosti na koncilový dokument Apostolicam actuositatem, sv. Ján Pavol II. tvrdil, že mládež „sa nesmie chápať iba ako predmet pastoračnej starostlivosti Cirkvi. Mladí ľudia vskutku sú aktívnymi subjektmi, protagonistami evanjelizovania a budovateľmi sociálnej obnovy“ (Christifideles laici, 46), a musia byť v tom povzbudzovaní. Pre mnohé biskupské konferencie je práve toto kľúčovým bodom pre pastoráciu mládeže: odvážne prejsť od pastoračného pôsobenia „pre mládež“ k pastoračnému pôsobeniu „s mládežou“.

Benedikt XVI. často vyzýval mladých, aby sa stali protagonistami misie: „Milí mladí, vy ste prvými misionármi medzi vašimi rovesníkmi!“ (Posolstvo k 28. svetovému dňu mládeže, 18. okt. 2012), pretože „najlepší spôsob ako evanjelizovať mladého človeka je prísť k nemu prostredníctvom iného mladého človeka“ (On-line dotazník). Je potrebné vyšpecifikovať prednostné oblasti pre mládežnícky protagonizmus. Niektoré biskupské konferencie sa sťažujú na skutočnosť „klerikalizmu“ ako neraz neprekonateľný problém: istá biskupská konferencia uvádza, že „mnoho našich mladých sa domnieva, že Cirkev je len súhrn vysvätených služobníkov a zasvätených osôb, ktorí ju reprezentujú“. Prekonať takúto predstavu je cieľom, po ktorom mnohé biskupské konferencie túžia, aby sa dosiahol zaujatím jasného stanoviska synody v tomto ohľade.

-jb-

17 októbra 2018, 13:06