Vatican News
Kardinál Sean Patrick O'Malley Kardinál Sean Patrick O'Malley 

Kardinál O´Malley: Ide nám o to, aby Cirkev bola bezpečnejším miestom pre deti

Pápežská komisia pre ochranu maloletých uplynulú nedeľu ukončila svoje 9. riadne zasadnutie. V záverečnom tlačovom vyhlásení poukázala na skutočnosť, že jej hlavnou úlohou je zabrániť tomu, aby sa prípady zneužívania vyskytovali v budúcnosti.

V tlačovom komuniké sa uvádza, že Pápežská komisia sa počas svojho trojdňového stretnutia zamýšľala „nad nedávnymi udalosťami v univerzálnej Cirkvi, ktoré zranili mnohých ľudí zahŕňajúc tých, ktorí trpeli zneužívaním, rodiny a spoločenstvá veriacich – tieto činy pripravili mnohé deti o ich detstvo. Otázky, ktoré sa objavili v posledných mesiacoch, nielenže upriamujú pozornosť na vážnosť otázky zneužívania, ale reprezentujú tiež príležitosť k upriameniu pozornosti všetkých na nástroje prevencie s cieľom urobiť budúcnosť inou od našej minulosti. Naším východiskovým bodom nie je vyšetrovať jednotlivé prípady, ale zabrániť ich výskytu v budúcnosti.“

O úlohe Pápežskej komisie pre ochranu maloletých a jej činnosti v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas hovoril jej predseda kardinál Sean Patrick O´Malley. Ako uviedol, „nedávne udalosti v Cirkvi upriamili pozornosť všetkých na potrebu jasnej odpovede zo strany Cirkvi na sexuálne zneužívanie maloletých.“ Jednou z úloh menovanej komisie je právo načúvať obetiam, pretože osobné svedectvo je veľmi dôležité. Samotný kardinál O´Malley uviedol, že na formačné stretnutia s biskupmi pozýva obete zneužívania, aby vydávali osobné svedectvo o tom, ako prežité zneužívanie zasiahlo do ich života. Práve často toto osobné svedectvo dáva všetkým pochopiť, ako je pre Cirkev dôležité dať rýchle a správne odpovede na každý prípad zneužívania, v ktoromkoľvek momente by sa objavil.

Kardinál pochádzajúci z USA v odpovedi ohľadne úlohy Komisie odpovedal:

„Niektorí ma predstavujú ako predsedu „Komisie o sexuálnom zneužívaní“ a ja ich vždy opravím hovoriac: nie, naša právomoc sa týka ochrany maloletých. Ide skutočne o úlohu, ktorá sa zameriava na prevenciu. My nie sme orgánom, ktorý sa zaoberá prípadmi, ktoré sa už udiali alebo konkrétnymi prípadmi zneužívania. Snažíme sa zmeniť budúcnosť, aby sa viac neopakovali tieto smutné príbehy. Napĺňame túto úlohu pomocou zavedenia odporúčaní, ktoré predstavujeme Svätému Otcovi. Našou úlohou je samozrejme aj podporiť best practices (najlepšie praktiky), pokyny ktoré berú do úvahy ochranu a prevenciu. Okrem toho realizujeme aj výchovné a formačné programy pre tých, ktorí sú na čele Cirkvi, takým spôsobom aby naši biskupi, kňazi a rehoľníci si boli vedomí závažnosti otázky a aby mali nástroje na odpovedanie takým spôsobom, aby zabezpečili ochranu mladistvých a pastoračnú starostlivosť o obete ako prioritu. Toto je cieľ, ktorý vedie naše aktivity. Existujú iné Dikastériá Svätej stolice, ktoré majú na starosti postaviť sa zoči voči prípadom a okolnostiam jednotlivých zneužívaní alebo nedbanlivosti autority. Naša Komisia nemôže byť braná na zodpovednosť za ich aktivitu, my máme svoje kompetencie, ktoré verím, sú skutočne veľmi dôležité. V angličtine máme jedno príslovie, ktoré hovorí: „Jedna unca prevencie je cennejšia ako jedna libra liečenia.“ Hľa, naša práca sa týka prevencie a snahy urobiť Cirkev bezpečnejším miestom pre deti a pre zraniteľných dospelých.

-ab-

11 septembra 2018, 14:59