Hľadaj

Vatican News
clericus cup clericus cup 

Prvý vatikánsky dokument o športe: „Vydať zo seba to najlepšie“

Dnes vyšiel vôbec prvý vatikánsky dokument na tému športu. Pripravilo ho Dikastérium pre laikov, rodinu a život pod názvom: „Vydať zo seba to najlepšie. O kresťanskom pohľade na šport a ľudskú osobu.“ Pri tejto príležitosti pápež František zaslal list prefektovi dikastéria kardinálovi Kevinovi Farrellovi.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Dokument o športe predstavili dnes v Tlačovom stredisku Svätej stolice okrem prefekta dikastéria kardinála Farrella aj členka Talianskej spoločnosti pre dejiny športu Antonella Stelitana, profesor Patrick Kelly SJ z Univerzity v Seattli a zodpovedný za oddelenie „Cirkev a šport“ v rámci dikastéria Santiago Pérez de Camin. Na prezentácii bol prítomný aj niekdajší olympionik Manoj Sunny z Indie, ktorý je zakladateľom hnutia Ježišovej mládeže Jesus Youth.

Vôbec prvý vatikánsky dokument o športe

Prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život kard. Kevin Farrell pripomenul jedinečnosť dokumentu:

„Chcel by som zdôrazniť, že ide o prvý dokument Svätej stolice o športe. Je pravdou, že existujú príhovory a posolstvá rozličných pápežov venované svetu športu a Svätá stolica zorganizovala nemálo konferencií v tomto ohľade, avšak doteraz neexistoval dokument, ktorý by zhŕňal myšlienky a túžby Katolíckej cirkvi ohľadom športovej činnosti, vykonávanej tak na profesionálnej, ako aj na amatérskej úrovni.“

Kardinál Farrell stručne predstavil dokument rozčlenený do piatich kapitol zaoberajúcich sa vzťahom Cirkvi a športu, vzťahom športu a ľudskej osoby z antropologického hľadiska, ďalej niektorými súčasnými výzvami športu a napokon Cirkvou a pastoráciou športu.

Posolstvo Svätého Otca Františka 

Pápež František vo svojom posolstve pri príležitosti nového dokumentu „Vydať zo seba to najlepšie“ zdôrazňuje význam športu ako miesto stretnutia, prostriedok formácie mladých, a aj ako prostriedok pre misiu a posväcovanie.

Šport ako miesto stretnutia

„Šport je miestom stretnutia, kde sa ľudia akéhokoľvek spoločenského postavenia či situácie zjednocujú, aby dosiahli spoločný výsledok. V kultúre ovládanej individualizmom a skartovaním mladých generácií i starších ľudí je šport privilegovanou oblasťou, kde sa ľudia stretávajú bez rozdielu rasy, pohlavia, náboženstva či ideológie a kde môžeme zakúsiť radosť zo súťaženia pre dosiahnutie méty – a to spoločne, ako súčasť tímu, kde sa úspech či porážka zdieľajú a prekonávajú.

Toto nám pomáha zamietnuť myšlienku, že cieľ dosiahneme zameriavajúc sa na seba samých. Nevyhnutnosť druhého človeka zahŕňa nielen spoločníkov tímu, ale aj vedúcich, trénera, podporovateľov, rodinu, skrátka všetky tie osoby, ktoré s nasadením a odhodlanosťou umožňujú dospieť k tomu, aby sme „vydali zo seba to najlepšie“. Toto všetko  robí šport katalyzátorom skúseností komunity, ľudskej rodiny.

Keď otec športuje so svojím synom, keď deti spoločne hrajú v parku či v škole, keď športovec oslavuje víťazstvo so svojimi podporovateľmi, vo všetkých týchto oblastiach je možné vidieť hodnotu športu ako miesta jednoty a stretnutia medzi osobami. Veľké výsledky, v športe, tak ako aj v živote, dosahujeme spoločne, v tíme!“

Šport ako prostriedok výchovy, misie a posväcovania

Šport je tiež výchovným prostriedkom, píše v liste pápež František a vysvetľuje: „Vieme, ako nové generácie hľadia na športovcov a inšpirujú sa nimi“. Preto by podľa Svätého Otca športovci mali byť „príkladom cností, ako je veľkodušnosť, pokora, obetavosť, stálosť a veselosť“.

Šport je tiež prostriedkom misie a posväcovania, zdôraznil Petrov nástupca:

„Cirkev je povolaná byť znamením Ježiša Krista vo svete aj prostredníctvom športu praktizovaného v oratóriách - pastoračných centrách, farnostiach a školách, či v združeniach. ... Šport môže otvoriť cestu ku Kristovi v tých miestach a prostrediach, kde ho z rozličných dôvodov nie je možné ohlasovať priamym spôsobom. A osoby prostredníctvom svedectva o radosti, vykonávajúc šport komunitnou formou, môžu byť poslami Dobrej zvesti. ... Vydať zo seba to najlepšie v športe je tiež povolaním ašpirovať ku svätosti.“

Svätý Otec vo svojom posolstve kardinálovi Farrellovi napokon význam športu zhrnul nasledovne:

 „Pre kresťana-športovca bude teda svätosť prežívaním športu, s tými, ktorí sú navôkol nás, ako prostriedku k stretnutiu, k formácii osobnosti, ku svedectvu a hlásaniu radosti z toho, že sme kresťanmi.“

01 júna 2018, 16:18