Hľadaj

Vatican News
COP24 UN Climate Change Conference 2018 in Katowice COP24 UN Climate Change Conference 2018 in Katowice 

Kard. Parolin na COP24 v Katoviciach: Etika zápasu o klímu

Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin vystúpil v pondelok 3. decembra na medzinárodnej klimatickej konferencii COP24 v poľských Katoviciach.

Viac než 30 tisíc delegátov z približne 200 štátov odvčera  až do 14. decembra v Katoviciach rokuje na klimatickom samite o pravidlách a mechanizmoch uplatňovania Parížskej dohody o klimatických zmenách.

Kardinál Parolin prítomným tlmočil „srdečný pozdrav“, ako aj „blízkosť, podporu a povzbudenie“ zo strany pápeža pre úsilie COP24. Ako pripomenul vatikánsky štátny sekretár, cieľom rokovaní je vyvinúť pracovný program Dohody o klíme z Paríža z roku 2015, čiže smernice, pravidlá a inštitucionálne mechanizmy pre uľahčenie jej uplatňovania, a to osobitne na národnej úrovni.

Odvolávajúc sa na výsledky Medzivládneho panelu o klimatických zmenách, kardinál Parolin konštatoval, že aktuálne úsilie štátov s cieľom zmiernenia klimatických zmien a prispôsobenia sa im, sa nejaví ako dostatočné na dosiahnutie cieľov stanovených dohodou z Paríža. Ešte je možné limitovať globálne otepľovanie, avšak k tomu je potrebná „jasná, prezieravá a pevná politická vôľa“ k podporeniu čo možno najrýchlejšieho prechodu k takému vývojovému modelu, ktorý nebude zaťažený  nadmernou produkciou emisií skleníkových plynov.

Podľa kardinála Parolina je dôležité klásť si otázku, či existuje „dostatočná politická vôľa“ podporiť takýto vývojový model. Ako povedal, Svätá stolica zdôrazňuje tri piliere pracovného programu Dohody z Paríža: jasný etický základ, podpora dôstojnosti ľudskej osoby, zmierňovanie chudoby, snaha o integrálny ľudský rozvoj a tlmenie dôsledkov klimatických zmien cez zodpovedné opatrenia na zmierňovanie a adaptáciu, ako aj sústavná pozornosť na aktuálne i budúce potreby.

Ako uviedol vatikánsky štátny sekretár, do jadra programu prác by mali byť okrem iného začlenené podpora udržateľných modelov spotreby a produkcie; posilnenie prevencie špekulácií a korupcie; plná a efektívna účasť miestnych populácií, vrátane tých domorodých,  na procesoch rozhodovania a implementácie. Okrem toho, podľa kardinála Parolina bude uplatňovanie dohody z Paríža tým efektívnejšie, čím adekvátnejšie budú poskytované pracovné príležitosti brať zreteľ na rešpektovanie ľudských práv, sociálnu ochranu a prekonanie chudoby, s osobitnou pozornosťou na  osoby zvlášť zraniteľné klimatickými zmenami.

V tejto súvislosti kardinál Parolin pripomenul dôležitý príspevok miestnych inštitúcií, podnikov, vedeckých komunít a občianskej spoločnosti. Osobitne zdôraznil úlohu tzv. „neštátnych aktérov“, ktorí sú v prvej línii boja proti klimatickým zmenám a ako vyjadrenie „hlasu ľudu“ môžu pomôcť zodpovedným politikom robiť „spravodlivé a prezieravé“ rozhodnutia orientujúc finančné a ekonomické investície do sektorov, ktoré skutočne ovplyvňujú budúcnosť ľudstva, na uchránenie podmienok dôstojného života na „zdravej“ planéte, ako to pripomína pápež František vo svojej encyklike Laudato si´.

-zk- 

04 decembra 2018, 18:22