Hľadaj

Vatican News

Regina caeli: Ježišovo nanebovstúpenie nie je smutné, ale radostné

V nedeľu 16. mája sa pri poludňajšej modlitbe Raduj sa Nebies kráľovná pápež František zameral vo svojom príhovore na význam Ježišovho nanebovstúpenia ako zdroj radosti pre Cirkev a každého kresťana.

Po udelení požehnania vyzval pápež František k modlitbe za Svätú zem, kde sa opäť rozhorela nenávisť a vzájomné ozbrojené útoky medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi. apeloval za dialóg a nestupňovanie konfliktu.

Pri poludňajšom stretnutí spomenul Svätý Otec aj začínajúci Týždeň Laudato si‘, ktorého cieľom je prehlbovať si vnímavosť na volanie Zeme a volanie chudobných.

Ako zvyčajne v prípade blahorečení, aj tentoraz dal Svätý Otec zatlieskať novému blahoslavenému, ktorým je zakladateľ salvatoriánov a salvatoriánok bl. František Mária od Kríža, vlastným menom Johanna Baptistu Jordana (1848-1918). Na Námestie sv. Petra dnes priniesli jeho veľkú podobizeň. 

Slávnostnému aktu blahorečenia predsedal v sobotu 15. mája v Lateránskej bazilike rímsky vikár kard. Angelo De Donatis. V nedeľu popoludní bola v Bazilike sv. Petra ďakovaná svätá omša celebrovaná vatikánskym štátnym sekretárom kardinárom Parolinom za účasti salvatoriánskej rehoľnej rodiny.

Príhovor pred modlitbou Regina caeli

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes sa v Taliansku i v iných krajinách slávi slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Evanjeliové čítanie (Mk 16,15-20) – ukončenie Markovho Evanjelia – nám predstavuje posledné stretnutie Vzkrieseného s učeníkmi pred jeho vystúpením po pravici Otca. Obyčajne, ako vieme, sú rozlúčkové scény smutné, spôsobujú v tom, ktorý zostáva, pocit straty, opustenosti; avšak nič z toho sa neudialo učeníkom. Napriek odlúčenosti od Pána neprejavujú bezútešnosť, práve naopak, radujú sa a sú pripravení vydať sa na cestu do sveta ako misionári.

Prečo nie sú učeníci smutní? Prečo sa aj my máme radovať z toho, že Ježiš vystupuje do neba?

Vystúpením sa završuje Ježišovo poslanie medzi nami. Totiž ak Ježiš zostúpil z neba pre nás, tak teraz rovnako pre nás zas vystupuje naspäť do neba. Po tom, ako zostúpil medzi ľudí a zachránil ich – Boh, Syn Boží, zostupuje, stáva sa človekom, berie na seba ľudskú prirodzenosť a vykupuje ju ­–, teraz vystupuje do neba prinášajúc so sebou naše ľudské telo. Je to prvý človek, ktorý vstupuje do neba, lebo Ježiš je človek, pravý človek, je Boh, pravý Boh; naše ľudské telo je v nebi a to nám dáva radosť.

Po pravici Otca už sedí ľudské telo, po prvýkrát, telo Ježiša, a v tomto tajomstve každý z nás kontempluje svoj budúci cieľ cesty. Vôbec teda nejde o opustenie, Ježiš navždy zostáva s učeníkmi, s nami. Zostáva v modlitbe, lebo on, ako človek, sa modlí k Otcovi, a ako Boh, človek a Boh, ukazuje Otcovi svoje rany, rany, ktorými nás spasil. Ježišova modlitba je tam, s naším telom: je jedným z nás, Bohočlovek, a modlí sa za nás. Toto nám dáva istotu, ba radosť, veľkú radosť!

Druhým motívom radosti je Ježišov prísľub. Povedal nám: „Pošlem vám Ducha Svätého“. A tam, s Duchom Svätým, ustanovuje príkaz, ktorý dáva práve pri rozlúčke: „Choďte do sveta, ohlasujte Evanjelium“. A bude to sila Ducha Svätého, ktorá nás povedie do sveta, aby sme prinášali Evanjelium. Ten istý Duch Svätý, ktorého Ježiš sľubuje v deň rozlúčky, potom po deviatich dňoch príde počas slávenia Turíc. Je to práve Duch Svätý, ktorý umožnil, že my všetci sme tu dnes takto.

Máme veľkú radosť! Ježiš odišiel do neba: je prvým človekom pri Otcovi. Odišiel tam s ranami, ktoré boli cenou našej spásy, a modlí sa za nás. Potom nám pošle Ducha Svätého, sľubuje nám Ducha Svätého, aby sme mohli ísť evanjelizovať. Toto je dôvod dnešnej radosti, kvôli tomuto máme v dnešný deň Nanebovstúpenia Pána radosť.

Bratia a sestry, v tejto slávnosti Nanebovstúpenia Pána, zatiaľ čo kontemplujeme nebo, kam Kristus vystúpil a sedí po pravici Otca, prosme Máriu, Kráľovnú neba, aby nám pomohla stať sa vo svete odvážnymi svedkami Vzkrieseného v konkrétnych životných situáciách.

(Preklad: Slovenská redakcia VR, Martina Korytiaková)

-jb-

Videozáznam
16 mája 2021, 17:48

Čo je to „Raduj sa, nebies Kráľovná“?
Antifóna „Raduj sa, nebies Kráľovná“ (lat. Regina Coeli alebo Regina Caeli) je jedna zo štyroch mariánskych antifón (ďalšie sú Alma Redemptoris Mater, Ave Regina Coelorum a Salve Regina).
Pápež Benedikt XIV. v roku 1742 nariadil, aby sa prednášala namiesto Anjel Pána – postojačky, ako znak víťazstva nad smrťou – počas Veľkonočného obdobia, čiže od Veľkonočnej nedele až po daň Turíc.
Modlíme sa ju, podobne ako Anjel Pána, tri razy za deň: ráno, na poludnie a večer, na zasvätenie dňa Bohu a Panne Márii.
Táto starobylá antifóna siaha podľa zbožnej tradície do 6. alebo do 10. storočia, zatiaľ čo jej rozšírenie je doložené v prvej polovici 13. storočia, keď bola zaradená do Františkánskeho breviára.
Pozostáva zo štyroch krátkych veršov, z ktorých každý zakončuje „Aleluja“, a je to modlitba, ktorou sa veriaci obracajú na Máriu, Kráľovnú neba, aby sa spolu s ňou radovali z Kristovho zmŕtvychvstania.
Pápež František dňa 6. apríla 2015, práve pri modlitbe „Raduj sa, nebies Kráľovná“ vo Veľkonočný pondelok odporúčal, aký má byť postoj srdca pri prednášaní tejto modlitby:
„... obraciame sa na Máriu pozývajúc ju, aby sa radovala, pretože ten, ktorého nosila vo svojom lone, vstal z mŕtvych, ako sľúbil, a zverujeme sa jej príhovoru. Naša radosť je v skutočnosti odrazom radosti Márie, pretože ona ochraňovala a ochraňuje s vierou udalosti týkajúce sa Ježiša. Prednášajme preto túto modlitbu s pohnutím detí, ktoré sú šťastné, pretože ich Matka je šťastná.“

Nedávne Anjel Pána / Regina Coeli

Čítaj celé >