Hľadaj

Vatican News

Duch Svätý rozširuje obzory – výzvy a podnety pápeža pri Regina caeli

Pri poludňajšej modlitbe „Raduj sa, Nebies Kráľovná“ vo Svätodušnú nedeľu 23. mája Svätý Otec pozval veriacich pripojiť sa k Svetovému dňu modlitby za cirkev v Číne, ktorý sa slávi tradične 24. mája, na sviatok Panny Márie Pomocnice kresťanov. Tento deň je zároveň aj rehoľným sviatkom saleziánskej rodiny, ktorú pápež František pozdravil so žičením Božieho požehnania v podobe povolaní.

Svätý Otec, ktorý sa veriacim na námestí prihovoril ako zvyčajne z okna pápežského domu, pamätal aj na Konžskú demokratickú republiku a jej obyvateľstvo postihnuté erupciou sopky Nyiragongo pri meste Goma. Venoval pozornosť aj Kolumbii s výzvou k modlitbe a riešeniu tamojších vnútrospoločenských napätí cestou dialógu.

Pri príležitosti záveru „Roka Laudato sì“ pápež poďakoval všetkým jeho organizátorom a povzbudil k dlhodobému pestovaniu životného štýlu rešpektujúcemu udržateľnosť. S týmto cieľom bude rámci tzv. „Platformy  Laudato sì“ pokračovať ďalších sedem rokov spolupráca ekologických organizácií so školami.

Mariánsku antifónu „Regina caeli laetare“ od budúcej nedele vystrieda modlitba „Angelus Domini“. Dnešné úvodné biblické zamyslenie Svätého Otca prinášame v plnom znení.

Príhovor pred modlitbou Regina caeli

Turíce, 23. mája 2021

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Kniha Skutkov apoštolov (porov. 2,1-11) rozpráva, čo sa udialo v Jeruzaleme päťdesiat dní po Ježišovej Veľkej Noci. Všetci učeníci boli spolu vo večeradle a bola tam s nimi aj Panna Mária. Zmŕtvychvstalý Pán im už predtým hovoril, aby zostali v meste, kým z hora nedostanú dar Ducha Svätého. Ten sa teraz prejavuje „hukotom“, ktorý odrazu počuť prichádzať z neba ako „prudký vietor“, a napĺňa dom, kde sa nachádzali učeníci (porov. v. 2). Ide teda o reálny zážitok, ale aj symbol. Je to niečo, čo sa udialo, no dáva nám aj symbolické posolstvo pre celý život.

Tento zážitok odhaľuje, že Duch Svätý je ako silný 

a nespútaný vietor, čiže prináša so sebou silu a slobodu: silný a nespútaný vietor. Nedá sa dostať pod kontrolu, zastaviť, ani zmerať; ba ani len predvídať jeho smer. Nenechá sa zarámcovať našimi ľudskými požiadavkami – my sa vždy snažíme dať veciam rámec –, nenechá sa zarámcovať do našich schém a našich predsudkov. Duch Svätý vychádza z Boha Otca a z jeho Syna, Ježiša Krista, a vniká do Cirkvi, vniká do každého z nás, oživujúc naše mysle a naše srdcia. Tak ako to hovorí Krédo, je „Pán a Oživovateľ“. On vládne, lebo je Boh, a dáva život.

V deň Turíc boli Ježišovi učeníci ešte dezorientovaní a ustráchaní. Ešte nemali odvahu vyjsť von. A aj my, ako sa to neraz stáva, uprednostňujeme zostať medzi ochrannými múrmi našich príbytkov. Ale Pán vie ako k nám preniknúť a otvoriť dvere nášho srdca. Posiela svojho Ducha Svätého, ktorý nás obklopí a porazí všetku našu váhavosť, zrúca naše obranné múry, demontuje naše falošné istoty. Duch Svätý z nás robí nové stvorenia, tak ako to spravil v onen deň s apoštolmi: obnovuje nás ako nové stvorenia.

Keď učeníci dostali Ducha Svätého, ďalej už neboli ako prv. Zmenil ich. Vyšli von, vyšli bez obáv a začali ohlasovať Ježiša, hlásať, že Pán vstal z mŕtvych a je s nami. Robili to takým spôsobom, že každý im rozumel vo svojej reči. Lebo Duch Svätý je univerzálny, neberie nám kultúrne rozdielnosti, rozdiely v uvažovaní. Nie. On je pre všetkých, ale každý mu rozumie v rámci svojej vlastnej kultúry, vo svojom vlastnom jazyku.

Duch Svätý mení srdce, rozširuje obzory učeníkov. Uschopňuje ich komunikovať veľké Božie diela všetkým, bez obmedzení, prekračujúc hranice kultúr a náboženstiev, vo vnútri ktorých boli zvyknutí myslieť a žiť. Uschopňuje apoštolov dosiahnuť k druhým rešpektujúc ich možnosti počúvať a porozumieť, v rámci kultúry a jazyka každého (v. 5-11). Inými slovami, Duch Svätý spája rôzne osoby v komunikácii, uskutočňujúc tak jednotu a univerzálnosť Cirkvi.

A dnes nám táto pravda, táto vlastnosť Ducha Svätého, veľa hovorí tam, kde sú v Cirkvi skupinky, ktoré sa usilujú zakaždým o rozdelenie, o odtrhnutie sa od ostatných. Toto nie je Boží Duch. Boží Duch je harmónia, jednota, zjednocuje rozdielnosti.

Jeden skvelý kardinál, ktorý bol arcibiskupom Janova, hovorieval, že Cirkev je ako rieka: dôležité je zostať v nej; ak si trochu na tej či onej strane, na tom nezáleží, lebo Duch Svätý všetko zjednocuje. Používal obraz rieky. Dôležité je zostať vo vnútri jednoty Ducha a nepozerať na malichernosti, že si viac na tej či onej strane, že sa modlíš tým či oným spôsobom... To nie je Božie. Cirkev je pre všetkých, pre všetkých, tak ako to ukázal Duch Svätý v deň Turíc.

Prosme dnes Pannu Máriu, Matku Cirkvi, o jej príhovor, aby Duch Svätý zostúpil v hojnosti, naplnil srdcia veriacich a zapálil vo všetkých oheň svojej lásky.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

-mk, jb-

Videozáznam
23 mája 2021, 15:20

Čo je to „Raduj sa, nebies Kráľovná“?
Antifóna „Raduj sa, nebies Kráľovná“ (lat. Regina Coeli alebo Regina Caeli) je jedna zo štyroch mariánskych antifón (ďalšie sú Alma Redemptoris Mater, Ave Regina Coelorum a Salve Regina).
Pápež Benedikt XIV. v roku 1742 nariadil, aby sa prednášala namiesto Anjel Pána – postojačky, ako znak víťazstva nad smrťou – počas Veľkonočného obdobia, čiže od Veľkonočnej nedele až po daň Turíc.
Modlíme sa ju, podobne ako Anjel Pána, tri razy za deň: ráno, na poludnie a večer, na zasvätenie dňa Bohu a Panne Márii.
Táto starobylá antifóna siaha podľa zbožnej tradície do 6. alebo do 10. storočia, zatiaľ čo jej rozšírenie je doložené v prvej polovici 13. storočia, keď bola zaradená do Františkánskeho breviára.
Pozostáva zo štyroch krátkych veršov, z ktorých každý zakončuje „Aleluja“, a je to modlitba, ktorou sa veriaci obracajú na Máriu, Kráľovnú neba, aby sa spolu s ňou radovali z Kristovho zmŕtvychvstania.
Pápež František dňa 6. apríla 2015, práve pri modlitbe „Raduj sa, nebies Kráľovná“ vo Veľkonočný pondelok odporúčal, aký má byť postoj srdca pri prednášaní tejto modlitby:
„... obraciame sa na Máriu pozývajúc ju, aby sa radovala, pretože ten, ktorého nosila vo svojom lone, vstal z mŕtvych, ako sľúbil, a zverujeme sa jej príhovoru. Naša radosť je v skutočnosti odrazom radosti Márie, pretože ona ochraňovala a ochraňuje s vierou udalosti týkajúce sa Ježiša. Prednášajme preto túto modlitbu s pohnutím detí, ktoré sú šťastné, pretože ich Matka je šťastná.“

Nedávne Anjel Pána / Regina Coeli

Čítaj celé >