Hľadaj

Vatican News

Anjel Pána: Aj dnes mnohí podvedome túžia „vidieť Ježiša“

Na nevyslovenú túžbu „vidieť Ježiša“, prítomnú u mnohých ľudí dnešnej doby, má kresťan odpovedať svedectvom „života, ktorý v sebe nesie Boží štýl – blízkosť, súcit a nehu – a darúva sa v službe“. O tom hovoril Svätý Otec František pri modlitbe Anjel Pána v 5. pôstnu nedeľu 21. marca.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

V poludňajšom príhovore prostredníctvom televíznych kamier z bibliotéky Apoštolského paláca pápež František pri komentovaní nedeľného evanjelia pripomenul životodarný zmysel kríža pomocou biblického symbolu pšeničného zrnka zasiateho do zeme.

V súvislosti s Pamätným dňom obetí mafiánskeho zločinu sláveným v rámci Talianska Svätý Otec povzbudil k obnovenému úsiliu v boji proti mafiám. Pripomenul, že „mafie sú prítomné v rozličných častiach sveta a využívajúc pandémiu sa obohacujú cez korupciu“.

S pripomenutím, že na pondelok 22. marca pripadá Svetový deň vody, pápež hovoril o význame vody ako Božieho daru, ku ktorému však mnoho ľudí vo svete nemá dostatočný prístup. „Pre nás veriacich „sestra voda“ nie je tovar: je to univerzálny symbol a zdroj života a zdravia.“

Z dôvodu celotalianskeho „lockdownu“ nemajú veriaci až do 5. apríla možnosť prísť na Námestie sv. Petra. Pri rozlúčke s tými, čo sa zúčastnili na poludňajšej modlitbe prostredníctvom médií, pápež František pamätal osobitne na chorých a tých, ktorí sú sami a zamával im do kamery.

Videozáznam

Príhovor pred modlitbou Anjel Pána

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V túto piatu pôstnu nedeľu liturgia ohlasuje evanjelium, v ktorom sv. Ján zaznamenáva epizódu odohrávajúcu sa v posledných dňoch Kristovho života, len krátko pred jeho umučením (porov. Jn 12,20-33). Ako sa Ježiš zdržiaval v Jeruzaleme počas veľkonočných sviatkov, niektorí Gréci, ktorých zvedavosť vzbudil Ježiš tým, čo konal, vyjadrujú svoju túžbu vidieť ho. Pristúpia k apoštolovi Filipovi a hovoria mu: „Chceli by sme vidieť Ježiša“ (v. 21).

„Chceli by sme vidieť Ježiša“. Majme v pamäti túto túžbu: „Chceli by sme vidieť Ježiša“. Filip o tom povie Andrejovi a potom spolu referujú želanie Učiteľovi. V žiadosti Grékov môžeme vnímať otázku, s ktorou sa mnoho mužov a žien na každom mieste a v každom čase obracia na Cirkev a aj na každého z nás: „Chceli by sme vidieť Ježiša“.

A ako na túto žiadosť odpovedá Ježiš? Spôsobom, ktorý vedie k zamysleniu. Hovorí takto: „Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený. […] Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.“ (v. 23-24). Zdá sa, ako by tieto slová neodpovedali na žiadosť Grékov. V skutočnosti však dávajú viac ako odpoveď. Ježiš totiž odhaľuje, že on je pre každého človeka, ktorý ho chce nasledovať, tým skrytým zrnom pripraveným umrieť, aby prinieslo veľkú úrodu. Akoby povedal: ak ma chcete spoznať, ak ma chcete pochopiť, tak pozrite na pšeničné zrno, ktoré odumiera v zemi, teda hľaďte na kríž.

Treba sa zamyslieť nad znakom kríža, ktorý sa počas storočí stal výsostným symbolom kresťanov. Kto aj dnes chce „vidieť Ježiša“, azda pochádzajúc z krajiny a kultúry, kde je kresťanstvo málo známe, čo zbadá ako prvé? S akým najčastejším znakom sa stretne? S Ukrižovaným, s krížom. V kostoloch, v domoch kresťanov, aj s tým neseným na vlastnom tele. Dôležité je, aby sa tento znak dôsledne zhodoval s evanjeliom: kríž nevyjadruje iné než lásku, službu, bezvýhradné sebadarovanie: len tak je kríž skutočne „stromom života“, života v hojnosti.

I dnes by veľa ľudí, často bez toho, že by to priamo vyslovili, chcelo „vidieť Ježiša“, stretnúť sa s ním, spoznať ho. Z tohto možno pochopiť, akú veľkú zodpovednosť máme my kresťania a naše spoločenstvá. Aj my musíme dávať odpoveď svedectvom života, ktorý sa dáva v službe; takého života, ktorý v sebe nesie Boží štýl – blízkosť, súcit a nehu – a darúva sa v službe. Ide o rozsievanie semiačok lásky nie slovami, ktoré uletia, ale konkrétnymi príkladmi, jednoduchými a odvážnymi; nie teoretickými súdmi, ale prejavmi lásky.

Takto nám Pán svojou milosťou dáva prinášať úrodu, aj keď je pôda nehostinná z dôvodu nepochopení, ťažkostí či prenasledovaní, prípadne nátlaku legalizmov alebo klerikálnych moralizmov. Toto je pôda nehostinná. No práve vtedy, v skúške a osamelosti, kým zrno umiera, nastáva čas, kedy začína klíčiť život, aby vydal zrelé plody v pravý čas. Práve v tomto vzájomnom prepojení smrti a života môžeme zakusovať radosť a ozajstnú plodnosť lásky, ktorá sa vždy, a to zopakujem, odovzdáva Božím štýlom: blízkosťou, súcitom a nehou.

Nech nám Panna Mária pomáha nasledovať Ježiša, kráčať silní a radostní po ceste služby, aby Kristova láska vyžarovala z každého nášho postoja a vždy väčšmi sa stávala štýlom nášho každodenného života.

(Preklad: Slovenská redakcia VR, Martina Korytiaková)

Obnovené úsilie proti mafiám

V závere virtuálneho stretnutia s veriacimi pápež František pripomenul pamiatku všetkých nevinných obetí mafiánskeho zločinu a vyzval k obnovenému úsiliu v boji proti mafiám. V rámci Talianska sa totiž práve v túto nedeľu slávi „Deň pamäti a angažovanosti pri spomienke na nevinné obete mafií“:

„Mafie sú prítomné v rozličných častiach sveta a využívajúc pandémiu sa obohacujú cez korupciu. Sv. Ján Pavol II. ich verejne nazval „kultúrou smrti“ a Benedikt XVI. ich odsúdil ako „cesty smrti“. Tieto štruktúry hriechu, mafiánske štruktúry protiviace sa Kristovmu evanjeliu, si zamieňajú vieru s modloslužbou.  Dnes si spomeňme na všetky obete a obnovme naše úsilie proti mafiám.“

„Sestra voda“ nie je tovar    

Do pozornosti dal Svätý Otec aj hodnotu vody ako Božieho daru. Urobil tak v súvislosti so Svetovým dňom vody, ktorý pripadá na 22. marec:

„Zajtra bude Svetový deň vody, ktorý nás pozýva uvažovať nad hodnotou tohto nádherného a nenahraditeľného Božieho daru. Pre nás veriacich „sestra voda“ nie je tovar: je to univerzálny symbol a zdroj života a zdravia. Preveľký počet bratov a sestier má len nedostatočný prístup k vode, a to azda aj znečistenej. Je potrebné zaistiť všetkým pitnú vodu a hygienické služby.

Ďakujem a povzbudzujem všetkých, ktorí v rozličných profesiách a zodpovednostiach pracujú pre tento tak dôležitý cieľ. Myslím napr. na «Univerzitu vody», v mojej vlasti, na tých, čo sa v nej angažujú a šíria povedomie o dôležitosti vody. Veľká vďaka vám, Argentínčania, ktorí pracujete na tejto «Univerzite vody».“

21 marca 2021, 17:30

Čo je „Anjel Pána“

„Anjel Pána“ je modlitba, ktorú sa modlíme ako pripomenutie tajomstva Božieho vtelenia, a to zvyčajne v troch momentoch dňa: ráno, na obed a večer. Tradične na túto modlitbu zvoláva hlas zvonu o 6., 12. a 18. hodine a jej názov pochádza zo začiatočných slov: „Anjel Pána zvestoval Panne Márii“. 

Samotná modlitba pozostáva z troch biblických poukazov na tajomstvo vtelenia Ježiša Krista, ktoré sa striedajú po tri razy s modlitbou „Zdravas´ Mária“.
Túto modlitbu sa modlí Svätý Otec na Námestí sv. Petra na poludnie v nedele a slávnosti. Pred modlitbou „Anjel Pána“ sa pápež zvyčajne krátko prihovorí, čerpajúc podnety z liturgických čítaní dňa. Po modlitbe nasledujú pozdravy pútnikom.
Od Veľkej noci až do Turíc sa namiesto „Anjel Pána“ modlíme „Raduj sa, nebies Kráľovná“, modlitbu, ktorá je pripomenutím tajomstva Zmŕtvychvstania Ježiša Krista.
Na konci sa tri razy opakuje „Sláva Otcu...“

Nedávne Anjel Pána / Regina Coeli

Čítaj celé >