Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Pápež k sudcom Ameriky a Afriky: Budujte novú sociálnu spravodlivosť

„Budovanie sociálnej spravodlivosti. Smerom k plnej aplikácii základných práv osôb v podmienkach zraniteľnosti“. To je názov medzinárodnej virtuálnej konferencie sudcov a právnikov - členov výborov pre sociálne práva z krajín Ameriky a Afriky, ktorým sa cez video prihovoril aj pápež František. Podujatie sa konalo v dňoch 30. novembra a 1. decembra a malo svoju bázu v Peru. Podieľali sa na ňom členovia Pápežskej akadémie sociálnych vied.

Viacerí z členov výborov pre sociálne práva sa už v minulosti zúčastnili na stretnutí organizovanom Pápežskou akadémiou sociálnych vied v júni 2019 v jej sídle vo Vile Pia IV. vo Vatikánskych záhradách. Tentoraz však išlo o celkom nový formát podujatia. Zapojili sa doň sudcovia, právni poradcovia verejných úradov a advokáti z Argentíny, Brazílie, Kanady, USA, Kuby, Guatemaly a Maroka.

Statočný sudca je pre spoločnosť „básnikom“

Počas dvojdňového programu sa im pápež František prihovoril až dva razy, najprv v úvodnom pozdrave a potom v reflexii k ústrednej téme. V úvodnom videopozdrave (plný text v španielčine a v tal. preklade) pápež prirovnal prácu členov výborov pre sociálne práva k tej službe, akú pre spoločnosť konajú básnici:

„Blahoželám vám k tejto iniciatíve na premyslenie, dekódovanie a vytváranie „novej“ sociálnej spravodlivosti. Aké krásne je, že si môžete urobiť prestávku od vašej bežnej práce, aby ste uvažovali a zamýšľali sa. Som si istý, že táto skúsenosť vám pomôže nadobudnúť kompletnejšiu dimenziu vášho poslania a vašej spoločenskej zodpovednosti.

Tvárou v tvár spoločnosti, ktorá dnes hľadí s určitou nedôverou a podozrievaním 

na tých, ktorí sú nositeľmi moci rozhodovať o tom, čo je spravodlivé, je toto podujatie liečivým balzamom. Pred časom, keď ste sa stretli vo Vile Pia IV. [vo Vatikáne], som vám povedal, že rovnako ako sociálne hnutia, aj vy ste básnikmi. Chcem sa vrátiť k tejto myšlienke.

Básnik potrebuje kontemplovať, zamýšľať sa, rozumieť hudbe skutočností a stvárňovať ju slovami. Vy v každom rozhodnutí, v každom rozsudku, stojíte pred šťastnou možnosťou vytvoriť poéziu: poéziu, ktorá sa stará o rany chudobných, ktorá spája planétu, ktorá chráni matku zem a celé jej potomstvo. Poéziu, ktorá napráva, vykupuje, posilňuje.

Sudcovia, nezriekajte sa tejto možnosti! Ujmite sa tej milosti, ktorej ste nositeľmi, s rozhodnosťou a odvahou. Buďte si vedomí, že celý ten prínos, ktorý môžete dať  vašou poctivosťou a pracovitosťou, je veľmi dôležitý.

A prosím vás, vždy pamätajte na to, že keď je spravodlivosť naozaj spravodlivá, tá spravodlivosť robí krajiny šťastnými a ich obyvateľov dôstojnými. Žiaden rozsudok nemôže byť spravodlivý, žiaden zákon legitímny, ak spôsobujú väčšiu nerovnosť, ak prehlbujú bezprávie, stratu dôstojnosti alebo násilie.

Bratia a sestry, dajte vašu poéziu do praxe a budete najlepšími básnikmi a najlepšími sudcami. A nikdy nezabudnite, že poézia, ktorá nepremieňa, je len hŕstka mŕtvych slov. Nech je vaše stretnutie úspešné!“

Predpoklady pre novú sociálnu spravodlivosť

druhom podnete, ktorý predniesol pápež František rovnako cez video a jeho text v španielčine a tal. preklade publikovalo vatikánske Tlačové stredisko, sa zameral na otázku revidovania konceptu sociálnej spravodlivosti. Členom výborov pre sociálnu spravodlivosť Svätý Otec najprv prízvukoval dve veci: po prvé nestratiť spojenie s realitou a po druhé si uvedomovať, že spravodlivosť sa vytvára dennodenným zápasom s pokušením skĺznutia zo správnej cesty.

Vo svojom príspevku pápež zdôraznil ako podmienku pre novú sociálnu spravodlivosť potrebu chápať právo na súkromné vlastníctvo nie ako absolutizované, ale vo svetle univerzálneho určenia dobier zeme. Pripomenul, že revidovanie koncepcie sociálnej spravodlivosti si vyžaduje postoje solidárnosti a spravodlivosti. V závere príhovoru uviedol:

„A napokon vám navrhujem, aby ste sa vo chvíli nového premyslenia idey sociálnej spravodlivosti zachovali ako solidárni a spravodliví.

Solidárni - bojujúc proti štrukturálnym príčinám chudoby, nerovnosti, nedostatku práce, pôdy a obydlí. Strecha nad hlavou, pôda a práca – to sú tri T [v špan. techo, tierra, trabajo, pozn.], ktoré nám dávajú dôstojnosť. Bojujúc skrátka proti tým, ktorí popierajú sociálne a pracovné práva. Bojujúc proti tej kultúre, ktorá privádza k využívaniu druhých, k ich zotročovaniu, a ktorá ich nakoniec oberie o dôstojnosť. Nezabudnite, že solidarita, chápaná v jej najhlbšom zmysle, je spôsob vytvárania dejín.           

Spravodliví - tí, ktorí konajú spravodlivosť. Spravodliví - vediac, že keď právnym vyriešením dáme chudobným veci, ktoré nevyhnutne potrebujú, nedávame im naše veci, ani veci iných, ale im vraciame to, čo je ich. Veľa ráz sa nám vytratil tento pojem o prinavrátení toho, čo im patrí.

Budujme novú sociálnu spravodlivosť s pripustením toho, že kresťanská tradícia nikdy neuznala právo na súkromné vlastníctvo ako absolútne a nedotknuteľné, a že vždy zdôrazňovala sociálnu funkciu každej z jeho foriem.

Právo na vlastvíctvo je sekundárnym prirodzeným právom, odvodeným z práva, ktoré majú všetci, prameniaceho z univerzálneho určenia stvorených dobier. Neexistuje sociálna spravodlivosť, ktorá by sa mohla fixovať v tej nerovnosti, ktorá predpokladá hromadenie bohatstva.“

Toľko z obsahu dvoch príhovorov pápeža Františka sudcom a právnikom z krajín Ameriky a Afriky, zaangažovaným v oblasti sociálnych práv. Virtuálna konferencia „Budovanie sociálnej spravodlivosti. Smerom k plnej aplikácii základných práv osôb v podmienkach zraniteľnosti“ sa konala za účasti členov Pápežskej akadémie sociálnych vied.

-mh, jb-

02 decembra 2020, 13:23