Posolstvo pápeža Františka mladým do Medžugoria: Poďte a uvidíte (Jn 1,39)

Mladým ľuďom zhromaždeným v Medžugorí na festivale Mladifest zaslal posolstvo Svätý Otec František. Upriamuje ich na osobný vzťah s Ježišom, ku ktorému ich on sám priateľsky pozýva podobne ako kedysi prvých učeníkov: „Poďte a uvidíte“. Tieto Ježišove slová sú mottom 31. ročníka Mladifestu, ktorý sa koná od 1. do 6. augusta.

Text posolstva Svätého Otca predstavil mladým v sobotu 1. augusta v radostnej atmosfére pri otváracej svätej omši apoštolský nuncius v Bosne a Hercegovine Mons. Luigi Pezzuto. V čítaní posolstva sa striedala dvojica mladých ľudí.

V posolstve s originálom v chorvátskom jazyku Svätý Otec poukazuje na cieľ festivalu, ktorým je pomôcť mladým ľuďom stretnúť sa so živým Kristom, „prísť a vidieť“ a objaviť niečo odlišné než ponúka „kultúra chvíľkovosti“ a „atmosféra relativizmu“. V ich nasledovaní Ježiša im pápež František dáva za vzor Pannu Máriu. Text posolstva prinášame v plnom znení.

Posolstvo Svätého Otca Františka mladým zhromaždeným v Medžugorí na ich každoročnom stretnutí

Drahí mladí!

Každoročné stretnutie mladých v Medžugorí je časom bohatým na modlitbu, katechézu, bratstvo. Všetkým vám ponúka možnosť stretnúť sa so živým Ježišom Kristom, osobitne v Eucharistii, slávenej a adorovanej, a vo sviatosti zmierenia. A takto vám pomáha objaviť inakší spôsob života, odlišný od toho, ktorý ponúka kultúra chvíľkovosti, podľa ktorej nič nemôže byť trvalé a zaváži jedine pôžitok prítomného okamžiku. V tejto atmosfére relativizmu, v ktorej je ťažké nájsť pravé a zaručené odpovede, motto festivalu «Poďte a uvidíte» (Jn 1,39), tieto Ježišove slová adresované učeníkom, sú ozajstným požehnaním. Aj k vám Ježiš obracia svoj pohľad a pozýva vás vykročiť a zostať s ním.

Nebojte sa! Kristus žije a chce, aby každý z vás žil. On je skutočnou krásou a mladosťou tohto sveta. Všetko, čoho sa dotkne, sa stáva mladým; stáva sa novým, napĺňa sa životom a zmyslom (porov. Apoštolská exhortácia Christus vivit, 1). Vidíme to práve v tej evanjeliovej scéne, keď Pán žiada dvoch učeníkov, aby ho nasledovali: «Čo hľadáte?». A oni odpovedajú «Učiteľ, kde bývaš?». A Ježiš hovorí: «Poďte a uvidíte» (porov. Jn 1,35-39). A oni idú, vidia a zostanú. Do pamäte tých učeníkov sa natoľko vryla tá skúsenosť stretnutia s Ježišom, že jeden z nich dokonca zaznamenal čas: «Bolo asi štyri hodiny popoludní» (v. 39). 

Evanjelium nám hovorí, že po tom, ako boli u Pána v jeho dome, tí dvaja učeníci sa stali „prostredníkmi“, ktorí umožňujú ďalším stretnúť sa s ním, spoznať ho a nasledovať ho. Andrej to išiel hneď povedať svojmu bratovi Šimonovi a priviedol ho k Ježišovi. Keď Učiteľ videl Šimona, okamžite mu dal prezývku: „Kéfas“, čiže „Skala“, ktorá sa stane menom Peter (porov. Jn 1,40-42). To ukazuje, že stretnutím sa s Ježišom sa stávame novou osobou, a že dostávame poslanie odovzdávať túto skúsenosť ostatným, avšak stále s pohľadom upretým na neho, na Pána.

Drahí mladí, stretli ste sa s týmto pohľadom Ježiša, ktorý sa vás pýta: „Čo hľadáte?“? Počuli ste jeho hlas, ktorý vám hovorí: „Poďte a uvidíte“? Cítili ste ten podnet dať sa na cestu? Urobte si čas, aby ste boli s Ježišom, aby vás naplnil svojím Duchom a aby ste boli pripravení na fascinujúce dobrodružstvo života. Choďte mu v ústrety, buďte s ním v modlitbe, dôverujte mu, on je odborníkom na ľudské srdce.

Toto krásne pozvanie od Pána: «Poďte a uvidíte», vyrozprávané mladým a milovaným Kristovým učeníkom, je určené aj budúcim učeníkom. Ježiš vás pozýva, aby ste sa s ním stretli, a tento festival sa stáva príležitosťou „prísť a vidieť“. Slovo „prísť“ má okrem označenia fyzického pohybu aj hlbší duchovný zmysel. Označuje cestu viery, ktorej cieľom je „vidieť“, to znamená zažiť Pána a vďaka nemu vidieť plný a definitívny zmysel našej existencie.

Veľkým vzorom Cirkvi s mladým srdcom, pripraveným nasledovať Krista sviežo a poddajne, zostáva stále Panna Mária. Sila jej slov «áno» a «nech sa mi tak stane», ktoré povedala anjelovi, nás vždy napĺňa úžasom. Jej «áno» znamená angažovať sa a riskovať bez inej záruky, než  je istota, že je nositeľkou prisľúbenia. Jej slová «Hľa služobnica Pána» (Lk 1,38) sú najkrajším príkladom, ktorý nám hovorí, čo sa stane, keď sa človek vo svojej slobode odovzdá do Božích rúk. Nech vás tento príklad uchváti a vedie! Mária je „Matkou, ktorá bdie nad svojimi deťmi, nad nami, ktorí kráčame životom často unavení, núdzni, ale s túžbou, aby svetlo nádeje nevyhaslo. Toto je to, čo chceme: aby svetlo nádeje nevyhaslo. Naša Matka hľadí na putujúci ľud, ľud mladých, ktorý miluje, ktorý ju hľadá v stíšení srdca napriek tomu, že popri ceste je veľa hluku, rozhovorov, rozptýlení. Ale pred očami Matky je miesto len pre ticho plné nádeje. A tak Mária znova osvecuje našu mladosť“ (Christus vivit, 48).

Drahí mladí, „bežte „priťahovaní Svätou tvárou, ktorú tak milujete a ktorú adorujeme v Najsvätejšej sviatosti a spoznávame v tele trpiaceho brata. Nech vás Duch Svätý poháňa vpred v tomto behu. Cirkev potrebuje váš elán, vašu intuíciu, vašu vieru“ (tamtiež, 299).

Vo vašom behu za Evanjeliom, oživovanom aj týmto festivalom, vás všetkých zverujem do príhovoru Blahoslavenej Panny Márie, vyprosujúc svetlo a silu Ducha Svätého, aby ste mohli byť pravými svedkami Krista. Za toto sa modlím a žehnám vás, a prosím aj vás, aby ste sa modlili za mňa.

V Ríme, pri sv. Jánovi v Lateráne, na Slávnosť sv. Petra a Pavla 29. júna 2020

František

V roku 2019 sa na 30. ročníku Mladifestu zúčastnil predseda Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu Mons. Rino Fisichella, ktorý na sviatok Panny Márie Snežnej predsedal záverečnej svätej omši v pútnickom areáli spolu so 400 kňazmi a 50 tisíc mladými ľuďmi prakticky z celého sveta. Do programu sa vtedy zapojil aj sekretár Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života Mons. José Rodriguez Carballo.

Hoci je účasť na festivale tento rok sťažená obmedzeniami cestovného ruchu z dôvodu zdravotnej prevencie COVIDu-19, má však podobnú atmosféru, o čom svedčí aj videozáznam z otváracej svätej omše a ceremónie.

Svoju pastoračnú pozornosť voči Medžugoriu ukázal pápež František v máji 2018 vymenovaním apoštolského vizitátora v osobe arcibiskupa Henryka Hosera a o rok neskôr, v máji 2019, povolením oficiálnych pútí.

-mh, jb-

Aktualizované: 3.8.2020, 20:22

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

03 augusta 2020, 14:38