Hľadaj

Pápež František s lekármi a zdravotnými sestrami Detskej nemocnice Bambino Gesù (21. dec. 2013) Pápež František s lekármi a zdravotnými sestrami Detskej nemocnice Bambino Gesù (21. dec. 2013) 

Posolstvo pápeža Františka k Medzinárodnému dňu zdravotných sestier

Prinášame text Posolstva Svätého Otca Františka k Medzinárodnému dňu zdravotných sestier, ktorý sa slávi 12. mája.

Drahí bratia a sestry!

Dnes slávime v rámci Medzinárodného roka zdravotných sestier a pôrodných asistentiek, vyhláseného Svetovou zdravotníckou organizáciou, Medzinárodný deň zdravotných sestier. Zároveň si v dnešný deň pripomíname dvesto rokov od narodenia Florence Nightingalovej, ktorá stála pri začiatkoch moderného ošetrovateľstva.

V tomto kritickom čase, poznačenom svetovou zdravotnou krízou vyvolanou vírusovou pandémiou Covidu-19, sme znovu objavili, akú významnú úlohu zohrávajú zdravotné sestry a tiež pôrodné asistentky. Denne sme svedkami odvážneho a obetavého svedectva zdravotníkov, obzvlášť zdravotných sestier a ošetrovateľov, ktorí s profesionalitou, sebaobetovaním, zmyslom pre zodpovednosť a láskou k blížnemu pomáhajú zasiahnutým vírusom, vystavujúc ohrozeniu aj vlastné zdravie. Dokazuje to, žiaľ, aj veľký počet zdravotníkov, ktorí zomreli pri vernom plnení svojej služby. Modlím sa za nich – Pán pozná každého z nich po mene – i za všetky obete tejto epidémie. Nech vzkriesený Pán dá každému svetlo raja a ich rodinám útechu viery.

Zdravotné sestry a zdravotní bratia oddávna zohrávajú 

v zdravotnej starostlivosti hlavnú úlohu. V kontakte s chorými denne prežívajú traumu, ktorú v živote človeka spôsobuje utrpenie. Sú to ženy a muži, ktorí sa rozhodli povedať „áno“ osobitnému povolaniu: byť dobrými Samaritánmi, ktorí sa postarajú o život a zranenia blížneho. Sú ochrancami a služobníkmi života, ktorí pri podávaní nevyhnutnej liečby dodávajú aj odvahu, nádej a dôveru (porov. Nová Charta zdravotníckych pracovníkov, č. 1-8).

Drahé zdravotné sestry a zdravotní bratia, morálna zodpovednosť je znakom vašej profesionality, ktorá sa neobmedzuje len na vedecko-technické poznatky, ale neustále nachádza svetlo v humánnom a poľudšťujúcom vzťahu k chorým. „Keď sa staráte o ženy a mužov, deti i starých ľudí v každej etape ich života, od narodenia až po smrť, neustále im načúvate a snažíte sa pochopiť potreby konkrétneho chorého vo fáze, ktorou práve prechádza. S ohľadom na jedinečnosť každej situácie totiž nikdy nestačí len dodržiavať protokol, ale vyžaduje sa sústavné – a namáhavé! – úsilie rozlišovať a venovať pozornosť každej osobe jednotlivo“ (Príhovor členom Federácie profesijných zväzov zdravotných sestier, 3. marca 2018).

Vy, a myslím pritom aj na pôrodné asistentky, ste blízko pri ľuďoch v životne dôležitých chvíľach – pri narodení či zomieraní, chorobe a uzdravení – aby ste im pomáhali zvládnuť najtraumatickejšie situácie. Neraz ste po ich boku, keď zomierajú, poskytujúc im útechu a úľavu v posledných okamihoch. Pre túto vašu oddanosť patríte medzi tých „svätých zo susedných dverí“ (porov. Homília, 9. apríla 2020). Ste obrazom Cirkvi ako „poľnej nemocnice“, ktorá pokračuje v napĺňaní poslania Ježiša Krista, ktorý sa približoval k trpiacim a uzdravoval ich od každého druhu zla, ktorý sa skláňal, aby umyl nohy svojim učeníkom. Vďaka za túto vašu službu ľudstvu!

V mnohých krajinách pandémia vyniesla na svetlo aj veľa nedostatkov v oblasti zdravotnej starostlivosti. Preto sa obraciam na predstaviteľov štátov celého sveta, aby investovali do zdravotníctva ako primárneho spoločného dobra, a to posilnením štruktúr a zamestnávaním väčšieho počtu zdravotných sestier a ošetrovateľov, aby sa tak všetkým zabezpečila primeraná starostlivosť, rešpektujúc dôstojnosť každej osoby. Je dôležité konkrétne oceniť zásadnú úlohu, ktorú plní táto profesia v starostlivosti o pacientov, v miestnej pohotovostnej službe, prevencii ochorení, podpore zdravia, či v starostlivosti poskytovanej v rodinnom, spoločenskom alebo školskom prostredí.

Zdravotné sestry a bratia a tiež pôrodné asistentky majú právo a zaslúžia si byť lepšie ohodnotení a zapojení do procesov týkajúcich sa zdravia ľudí i celého spoločenstva. Je dokázané, že investovanie do nich zlepšuje výsledky v oblasti komplexnej asistencie a zdravia. Treba im preto umožniť profesionálny rozvoj a poskytnúť pre ich vzdelávanie náležité nástroje na odbornej, ľudskej, psychologickej a duchovnej úrovni; ako aj zlepšiť podmienky ich práce a zaistiť im práva, aby mohli naplno a dôstojne vykonávať svoju službu.

V tomto zmysle zohrávajú dôležitú úlohu združenia zdravotníckych pracovníkov, keďže okrem ponúknutia celkovej formácie sprevádzajú svojich jednotlivých členov a dávajú im pocítiť, že sú súčasťou jedného celku a zoči-voči etickým, ekonomickým či ľudským výzvam, ktoré ich profesia zahŕňa, nikdy nie sú ponechaní sami na seba a v bezradnosti.

Pôrodným asistentkám, ktoré pomáhajú ženám v tehotenstve a pri privádzaní ich detí na svet, odkazujem: vaša práca patrí k tým najvznešenejším, čo existujú, keďže sa venujete priamo službe životu a materstvu. V Biblii sa na začiatku Knihy Genezis spomínajú dve hrdinské pôrodné babice, Sefora a Fua, ktoré sa takto stali nesmrteľnými (porov. Gn 1, 15-21). Aj dnes na vás nebeský Otec hľadí s vďačnosťou.

Drahí zdravotní bratia, zdravotné sestry a pôrodné asistentky, nech tento svetový deň upriami pozornosť na dôstojnosť vašej práce pre dobro a zdravie celej spoločnosti. Vás i vaše rodiny, ako aj tých, o ktorých sa staráte, uisťujem o svojej modlitbe a zo srdca vám udeľujem apoštolské požehnanie.

V Ríme, pri sv. Jánovi v Lateráne, 12. mája 2020

František

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -mh, jb, ms-

Aktualizované: 13.5.2020, 11:13

12 mája 2020, 17:08