Hľadaj

Vatican News
Svätý Otec udelil požehnanie spolu s dvoma práve vysvätenými novokňazmi Svätý Otec udelil požehnanie spolu s dvoma práve vysvätenými novokňazmi  (ANSA)

Regina Caeli: Dôverný vzťah s Učiteľom a Pastierom našich duší

V plnom znení prinášame príhovor Svätého Otca Františka pri modlitbe „Raduj sa, nebies Kráľovná“ vo Štvrtú veľkonočnú nedeľu 12. mája 2019, ktorá sa slávi ako Nedeľa Dobrého Pastiera a 56. svetový deň modlitby za povolania. Veriacim na Námestí sv. Petra sa prihovoril na poludnie z okna pápežského domu.

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V dnešnom evanjeliu (porov. Jn 10,27-30) sa Ježiš predstavuje ako pravý Pastier Božieho ľudu. Hovorí o vzťahu, ktorý ho viaže k ovečkám stáda, čiže k jeho učeníkom, a zdôrazňuje, že ide o vzťah vzájomného poznania. „Moje ovce“ – hovorí Ježiš – „počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou. Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy“ (v. 27-28). Ak čítame tieto vety pozorne, môžeme vidieť, že Ježišovo dielo sa prejavuje v niekoľkých činnostiach: Ježiš hovorí, Ježiš pozná, Ježiš dáva večný život, Ježiš sa stará.

Dobrý Pastier, Ježiš, je pozorný ku každému z nás, hľadá nás a miluje nás, prihovára sa nám svojím slovom, poznajúc do hĺbky naše srdcia, naše túžby a nádeje, ako aj naše zlyhania a sklamania. Prijíma nás a miluje nás takých, akí sme, s našimi kladmi i zápormi. Každému z nás „dáva večný život“: ponúka nám možnosť žiť život v plnosti, bez konca. Okrem toho sa o nás stará a láskavo nás vedie, čím nám pomáha prekonávať neschodné a často i riskantné úseky, ktoré sa objavujú na ceste života.

Slovesám a činnostiam, ktoré opisujú spôsob, akým si Ježiš, Dobrý Pastier, vytvára vzťah s nami, zodpovedajú slovesá, ktoré sa týkajú ovečiek, teda nás: „počúvajú môj hlas“, „idú za mnou“. Ide o činnosti, ktoré ukazujú, ako máme odpovedať na nežné a starostlivé prejavy Pána. Počúvať a poznať jeho hlas totiž znamená mať s ním osobný vzťah, ktorý sa upevňuje v modlitbe, v stretnutí od srdca k srdcu s Božským Učiteľom a Pastierom našich duší.

Tento dôverný vzťah s Ježišom, táto otvorenosť, dialóg s Ježišom, v nás posilňuje túžbu nasledovať ho, unikajúc z labyrintu nesprávnych ciest, zanechávajúc egoistické správanie sa, aby sme sa mohli vydať novými cestami bratstva a sebadarovania podľa jeho príkladu.

Nezabúdajme, že Ježiš je jediný Pastier, ktorý k nám hovorí, pozná nás, dáva nám večný život a stará sa o nás. My sme jeho jediné stádo a máme sa usilovať iba o to, aby sme počúvali jeho hlas, a on s láskou skúma úprimnosť našich sŕdc. A z tejto neustálej dôvernosti s naším Pastierom, z tohto rozhovoru s ním, pramení radosť nasledovať ho, nechajúc sa ním viesť do plnosti večného života.

Obráťme sa teraz na Máriu, Matku Krista - Dobrého Pastiera. Ona, ktorá bezodkladne odpovedala na Božie volanie, nech osobitne pomáha tým, čo sú povolaní ku kňazstvu a zasvätenému životu, aby s radosťou a ochotou prijali Kristovo pozvanie stať sa jeho najužšími spolupracovníkmi pri ohlasovaní Evanjelia a v službe Božiemu Kráľovstvu v týchto našich časoch.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

-mk, jb-

Záznam z poludňajšej modlitby
12 mája 2019, 15:51