Vatican News
2019.04.25 Papa Francesco incontra i Membri della Federazione Italiana Associazione Sordi (FIAS) 2019.04.25 Papa Francesco incontra i Membri della Federazione Italiana Associazione Sordi (FIAS)   (Vatican Media)

Nepočujúci majú misionársku úlohu: prebúdzať sluch srdca na Boží hlas

Svätý Otec prijal 25. apríla členov Federácie talianskych združení nepočujúcich. S citlivosťou im pripomenul, že Cirkev potrebuje ich prítomnosť a majú aktívnu úlohu v jej evanjelizačnej misii.

Miroslava Holubíková - Vatikán

Svätý Otec sa v Klementínskej sále vo Vatikáne stretol s členmi talianskych združení nepočujúcich, ktoré rôznymi spôsobmi uľahčujú život ľuďom s týmto znevýhodnením. Pripomenul cieľ týchto organizácií „čeliť kultúre vylúčenia podporovaním väčšej inklúzie v každom prostredí v rámci spoločnosti. Táto práca je nevyhnutná na zabezpečenie lepšej kvality života nepočujúceho a na prekonanie tohto zdravotného postihnutia valorizovaním všetkých dimenzií, vrátane tej duchovnej, v integrálnej vízii človeka.“

Federácia talianskych združení nepočujúcich (Federazione Italiana Associazioni dei Sordi, FIAS) vznikla len minulý rok (23. 2. 2018) a zastrešuje združenia, ktoré sa už roky angažujú v prospech osôb so sluchovým postihnutím.  Je aktívna vo výskume, vzdelávaní, informovaní a dokumentácii na odbornej úrovni, vrátane profesijných otázok v rámci národných i regionálnych rozvojových plánov Talianska. Ich cieľom je podporovať akcie v prospech nepočujúcich a dosiahnuť ich skutočné začlenenie.

Reagujúc na úvodný pozdrav vedúcej federácie Svätý Otec naznačil, že si je vedomý existencie predsudkov voči ľuďom so zdravotným postihnutím:

„Nepočujúci ľudia nevyhnutne zažívajú stav krehkosti. Toto je súčasť života a dá sa to pozitívne akceptovať. Čo však nie je dobré, je to, že podobne ako mnohí iní ľudia s odlišnými spôsobilosťami a ich rodiny, často zažívajú predsudky, niekedy dokonca aj v kresťanských komunitách, ako to pripomenula aj vaša predsedníčka. Mestá, obce a farnosti, s ich príslušnými službami, sú povolané vždy väčšmi prekonávať bariéry, brániace využiť potenciál vašej aktívnej prítomnosti, a takto presiahnuť váš deficit. Vy nás však učíte, že iba zžitím sa s obmedzeniami a krehkosťou, a zároveň spoločne s vedúcimi a všetkými členmi verejného i cirkevného spoločenstva, sa človek môže stať budovateľom kultúry stretnutia v protiváhe k rozšírenej ľahostajnosti.“

Pápež zdôraznil, že nepočujúci sú naplno členmi Cirkvi a ich prítomnosť je pre jednotlivé cirkevné komunity prínosná:

„Viac než kedykoľvek, v dnešnom kultúrnom a spoločenskom kontexte ste aj vy, nepočujúci, darom uprostred Cirkvi: «Vďaka krstu sa každý člen Božieho ľudu stáva učeníkom misionárom. Každý pokrstený, nech už má akúkoľvek úlohu v Cirkvi a stojí na ktoromkoľvek stupni poznania svojej viery, je aktívnym protagonistom evanjelizácie» (Apoštolská exhortácia Evangelii gaudium, 120). Preto aj prítomnosť nepočujúcich osôb medzi pastoračnými pracovníkmi, prirodzene formovaných podľa ich inklinácií a schopností, môže skutočne predstavovať zdroj a príležitosť pre evanjelizáciu. Úprimne prajem tomu, aby ste sa aj vy, či už ako jednotlivci, alebo na úrovni združenia, mohli stále plnšie zúčastňovať na živote vašich cirkevných spoločenstiev. Takto budete môcť odkryť a dobre využiť talenty, ktoré vám Pán dal, v prospech rodín a celého Božieho ľudu.“

Medzi darmi nepočujúcich pre Cirkev i celú spoločnosť Svätý Otec spomenul aj schopnosť počúvať srdcom:

„Božiu prítomnosť vnímame nie ušami, ale vierou; preto vás povzbudzujem oživovať svoju vieru, aby ste si čoraz viac uvedomovali blízkosť Boha, ktorého hlas zaznieva v srdci každého a všetci ho môžu počuť. Týmto spôsobom môžete pomôcť tým, ktorí „nepočujú“ Boží hlas, aby boli naň pozornejší. Toto je významný prínos, ktorým môžu nepočujúci prispieť k vitalite Cirkvi.“

Pápež pri stretnutí vyjadril solidaritu so všetkými nepočujúcimi, ktorí sa musia boriť s prekážkami:

„Myslím na mnohých nepočujúcich v Taliansku a vo svete. Najmä na tých, ktorí žijú v podmienkach vysunutia na okraj a biedy. Modlím sa za nich.“

Členov talianskeho združenia na záver povzbudil v ich úsilí:

„Modlím sa za vás, aby ste mohli priniesť váš jedinečný prínos pre spoločnosť, aby ste boli schopní prorockého pohľadu, schopní sprevádzať procesy zdieľania a začlenenia, schopní spolupracovať na „revolúcii nehy a blízkosti“. Aj v Cirkvi je potrebná vaša prítomnosť, aby pomohla budovať spoločenstvá, ktoré sú pohostinné a otvorené všetkým, počnúc tými poslednými.“

25 apríla 2019, 15:18