Vatican News

Pápež František v Lorete: Máriina škola pre mladých hľadajúcich povolanie, pre rodiny a chorých

Prinášame plné znenie príhovoru Svätého Otca Františka pri návšteve mariánskej pútnickej svätyne v Lorete v pondelok 25. marca 2019, na slávnosť Zvestovania Pána.

Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Ďakujem za vaše srdečné prijatie! Vďaka!

Slová anjela Gabriela Márii: „Raduj sa, milosti plná“ (Lk 1,28), zaznievajú jedinečným spôsobom v tejto svätyni, privilegovanom mieste na rozjímanie o tajomstve vtelenia Božieho Syna. Tu sa totiž uchovávajú múry, ktoré podľa tradície pochádzajú z Nazareta, kde Svätá Panna vyslovila svoje „áno“, stávajúc sa matkou Ježiša.

Odkedy je toto miesto na tomto vŕšku, nazývané „Dom Márie“, predmetom úcty a lásky, Matka Božia neprestáva získavať duchovné dobrodenia tým, ktorí sem s vierou a oddanosťou prichádzajú, aby pobudli v modlitbe. Medzi nich sa  dnes zaraďujem aj ja, a ďakujem Bohu, že mi to doprial práve na sviatok Zvestovania.

Pozdravujem verejných predstaviteľov s vďačnosťou za prijatie a spoluprácu.

Pozdravujem Mons. Fabia Dal Cina, ktorý vyjadril pocity vás všetkých. S ním pozdravujem ostatných prelátov, kňazov, zasvätené osoby, a osobitne chcem spomenúť otcov kapucínov, ktorým je zverená starostlivosť o túto pozoruhodnú svätyňu, tak drahú talianskemu ľudu.

Títo kapucíni sú skvelí! Stále v spovednici, neustále, takže keď vstúpite do svätyne, je tam vždy aspoň jeden, alebo dvaja či traja, alebo štyria, ale vždy, tak počas dňa, ako aj navečer, a táto práca je náročná. Sú skvelí a ja im ďakujem najmä za túto vzácnu službu spovedania, sústavnú po celý deň. Vďaka! A zo srdca zdravím všetkých vás, ktorí ste sa tu zhromaždili, občanov Loreta i pútnikov.

Do tejto oázy ticha a nábožnosti prichádzajú mnohí, z Talianska i zo všetkých kútov sveta, načerpať silu a nádej. Mám na mysli najmä mladých, rodiny a chorých.

Svätý domček je domom mladých, pretože tu sa Panna Mária, mladé dievča, plné milosti, naďalej prihovára novým generáciám, sprevádzajúc každého pri hľadaní svojho povolania. Z tohto dôvodu som tu chcel podpísať apoštolskú exhortáciu, ktorá je plodom synody venovanej mladým. Nazýva sa Christus vivit – Kristus žije. V udalosti Zvestovania sa predostiera dynamika povolania vyjadrená v troch momentoch, ktoré vymedzili Synodu: 1) načúvanie Božiemu slovu-plánu, 2) rozlišovanie, 3) rozhodnutie.

Prvý moment, teda počúvanie, sa ukazuje zo slov anjela: „Neboj sa Mária, (...) počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš” (v. 30-31). Je to vždy Boh, ktorý sa ujíma iniciatívy, aby povolal nasledovať ho. Tým, kto vyvíja iniciatívu, je Boh, on nás vždy predchádza, kráča popredu v našom živote a vytvára cestu. Povolanie k viere a k dôslednej ceste kresťanského života alebo k osobitnému zasväteniu, znamená diskrétne, ale silné Božie vstúpenie do života mladého človeka, aby mu ponúkol do daru svoju lásku.

Je potrebné byť pripravení a ochotní počúvať a prijať Boží hlas, ktorý sa nerozpozná v hluku a nepokoji. Jeho plán s naším osobným i spoločenským životom si nepovšimneme zostávajúc na povrchu, ale pri zostúpení na hlbšiu úroveň, kde pôsobia morálne a duchovné sily. Mária pozýva mladých, aby práve tam zostúpili a naladili sa na Božie pôsobenie.

Druhým momentom každého povolania je rozlišovanie, vyjadrené slovami Márie: „Ako sa to stane?“ (v 34). Mária nepochybuje; jej otázka nie je nedostatkom viery, práveže naopak vyjadruje jej túžbu objaviť Božie „prekvapenia“. Je pozorná, aby zachytila všetky požiadavky Božieho plánu s jej životom, spoznala ho v jeho odtienkoch, aby sa tak jej spolupráca stala zodpovednejšou a úplnejšou. Je to postoj vlastný učeníkovi: každá ľudská spolupráca s Božou slobodnou iniciatívou musí byť inšpirovaná prehlbovaním vlastných schopností a zvykov, spojeným s vedomím, že je to vždy Boh, ktorý dáva a kto koná; tak aj chudoba a nepatrnosť tých, ktorých Pán volá nasledovať ho na ceste Evanjelia, sa premieňa na bohatstvo prejavenia sa Pána a na moc Všemohúceho.

Rozhodnutie je tretím úsekom charakterizujúcim každé kresťanské povolanie, a je vyjadrené Máriinou odpoveďou anjelovi: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (v. 38). Jej „áno“ na Boží plán spásy, uskutočnený prostredníctvom Vtelenia, je jej odovzdaním celého svojho života Jemu. Je to „áno“ plnej dôvery a úplnej disponibility pre Božiu vôľu. Mária je vzorom každého povolania a inšpirátorkou každej pastorácie povolaní: mladí, ktorí sú hľadajúci alebo si kladú otázky o svojej budúcnosti, môžu nájsť v Márii tú, ktorá im pomáha rozoznať Boží plán s nimi samými a silu prihlásiť sa k nemu.

Myslím na Loreto ako na privilegované miesto, kam môžu mladí ľudia prísť hľadať svoje povolanie, do Máriinej školy! Ako na duchovné centrum v službe pastorácie povolaní. Preto žičím tomu, aby sa spustilo Centrum Jána Pavla II., ktoré bude slúžiť pre Cirkev v Taliansku a aj v medzinárodnom meradle, v nadväznosti na usmernenia vzídené zo synody. Ako na miesto, kde sa mladí a ich vychovávatelia môžu cítiť vítaní, sprevádzaní a napomáhaní pri rozlišovaní.

Kvôli tomuto tiež vrelo prosím kapucínskych bratov o jednu službu naviac, aby predĺžili otváracie hodiny baziliky a Svätého domčeka počas neskorého večera a tiež začínajúcej noci, keď sú skupiny mladých ľudí, ktorí prichádzajú modliť sa a rozoznávať svoje povolanie.

Svätyňa loretského Svätého domčeka, aj kvôli svojej zemepisnej polohe v strede polostrova, je vhodná pre Cirkev v Taliansku ako miesto, ktoré možno navrhnúť pre pokračovanie v nadväznosti na svetové stretnutia mládeže a rodín. Je totiž potrebné, aby entuziazmu z prípravy a slávenia týchto podujatí zodpovedala následná pastoračná aplikácia, ktorá dá bohatým obsahom stelesnenie v ponukách na prehlbovanie, modlitbu a zdieľanie.

Máriin domček je tiež domom rodiny. V citlivej situácii každodenného života má rodina založená na manželstve medzi mužom a ženou zásadný význam a poslanie. Je potrebné znovuobjaviť plán načrtnutý Bohom pre rodinu, aby sa zdôraznila jej veľkosť a nenahraditeľnosť v službe života a spoločnosti. V nazaretskom dome prežívala Mária mnohopočetné rodinné vzťahy ako dcéra, snúbenica, nevesta a matka. Preto každá rodina, so svojimi rozličnými členmi, tu nájde prijatie, inšpiráciu ako má žiť svoju identitu. Z domácich skúseností Panny Márie vyplýva, že rodina a mladí nemôžu byť dvoma paralelnými sektormi pastoračnej starostlivosti v našich komunitách, ale musia ísť v úzkom spojení, pretože veľmi často mladí sú tým, čo im dala rodina počas obdobia rastu. Táto perspektíva vnáša celistvú jednotu do pastorácie povolaní, ktorá dbá o to, aby vyjadrovala Ježišovu tvár v jej mnohých aspektoch, ako kňaza, ako ženícha, ako pastiera.

Dom Márie je domom chorých. Tu nájdu prijatie tí, ktorí trpia na tele a duchu, a Matka prináša všetkým Pánovo milosrdenstvo z generácie na generáciu. Choroba zraňuje rodinu a chorí musia byť prijímaní vo vnútri rodiny. Prosím, neupadnime do tej  kultúry vyraďovania, ktorú núkajú rozličné ideologické kolonizácie, čo dnes na nás dorážajú. Domov a rodina sú prvou starostlivosťou chorého, kde sa mu dostáva láska, podpora, povzbudenie a starostlivosť. Tu je dôvod, prečo je sanktuárium Svätého domčeka symbolom každého pohostinného domu a svätyňou chorých. Odtiaľto im posielam, všetkým, kdekoľvek na svete, vrúcnu myšlienku a hovorím im: vy ste v centre Kristovho diela, pretože zdieľate a nesiete veľmi konkrétnym spôsobom v jeho šľapajach každodenný kríž. Vaše utrpenie sa môže stať spoluprácou rozhodujúceho významu pre príchod Božieho kráľovstva.

Drahí bratia a sestry! Vám i všetkým tým, ktorí sú spojení s touto svätyňou, Boh skrze Máriu zveruje poslanie v tejto našej dobe: priniesť evanjelium pokoja a života našim súčasníkom, často roztržitým a zaujatým pozemskými záujmami alebo ponoreným v ovzduší duchovného sucha. Je treba ľudí jednoduchých a múdrych, pokorných a odvážnych, chudobných a veľkorysých. Skrátka  ľudí, ktorí v Máriinej škole prijímajú evanjelium do svojho života bez výhrad. Takto sa prostredníctvom svätosti Božieho ľudu budú z tohto miesta naďalej šíriť do Talianska, do Európy a do sveta svedectvá svätosti každého životného stavu, na obnovovanie Cirkvi a oživovanie spoločnosti kvasom Božieho kráľovstva.

Nech Panna Mária pomáha všetkým, najmä mladým, kráčať cestami pokoja a bratstva založenými na prijatí a odpustení, na úcte k druhým a na láske, ktorá je sebadarovaním. Nech naša Matka, jasná hviezda radosti a pokoja, daruje rodinám, svätyniam lásky, požehnanie a radosť zo života. Nech Mária, zdroj všetkej útechy, prinesie pomoc a posilu tým, ktorí sú v skúškach.

S týmito úmyslami sa teraz spojíme v modlitbe Anjel Pána.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

-mh, jb-

25 marca 2019, 17:43