Vatican News
Pápež František počas stretnutia so scalabriánmi Pápež František počas stretnutia so scalabriánmi  (Vatican Media)

Pápež povzbudil scalabriniánov v privádzaní migrantov ku Kristovi

Svätý Otec prijal na audiencii účastníkov Generálnej kapituly Misionárov sv. Karola Boromejského (scalabriniánov), ktorých povzbudil v ich apoštolovaní medzi migrantami v duchu charizmy zakladateľa.

Motto generálnej kapituly scalabriniánov znie „Stretnutie a kráčanie. «Ježiš kráčal s nimi» (porov. Lk 24,15)“ z príbehu o emauzských učeníkoch. Jej 45 členom pápež František pri osobitnej audiencii vo Vatikáne odovzdal dopredu pripravený príhovor a prihovoril sa im spontánnymi slovami.

V dopredu pripravenom príhovore vyzdvihol aktuálnosť charizmy blahoslaveného zakladateľa kongregácie Giovanniho Battistu Scalabriniho, ktorý bol na prelome 19. a 20. storočia biskupom severotalianskej diecézy Piacenza. Scalabriniáni sa venujú hlavne migrantom, snažiac sa im ohlasovať Božie slovo a sprevádzať ich. Svätý Otec scalabriniánom okrem iného napísal:

„Pred súčasným fenoménom migrácie, veľmi rozsiahlym a komplexným, vaša Kongregácia čerpá potrebné duchovné pramene z prorockého svedectva  zakladateľa, ktoré je nanajvýš aktuálne, a zo skúsenosti mnohých spolubratov, ktorí pracovali s veľkodušnosťou od počiatkov pred 131 rokmi až doteraz. Dnes tak ako v minulosti, sa vaša misia rozvíja v ťažkých okolnostiach, často charakterizovaných podozrievavosťou a predsudkami, ak nie priam odmietaním cudzinca. To vás ešte viac podnecuje k odvážnemu a vytrvalému apoštolskému zápalu, aby ste prinášali Kristovu lásku všetkým, ktorí sú ďaleko od vlasti a rodiny v ohrození, že sa budú cítiť vzdialení aj od Boha.“

Na prvom mieste treba každej osobe načúvať, zdôraznil pápež František:

„Je tu riziko, že migrant sa stane vykorenenou osobou, bez tváre, bez identity. Ale toto je veľká strata, ktorej sa dá zabrániť počúvaním, kráčajúc po boku osobám a spoločenstvám migrantov. Môcť takto konať predstavuje milosť a je to tiež cenný zdroj pre Cirkev a pre svet.“

Po pozornom načúvaní má nasledovať podľa pápežových slov ponuka Evanjelia:

„Tak ako Ježiš, po počúvaní je potrebné podať Božie slovo a znak lámania Chleba. Je fascinujúce dať spoznať Ježiša cez Sväté písmo ľuďom z rozličných kultúr, rozprávajúc im jeho tajomstvo Lásky: vtelenie, utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie. Podeliť sa s migrantmi o úžas zo spásy, ktorá je historická, je umiestnená v čase, a zároveň je univerzálna, je pre všetkých. Vychutnávať spoločne radosť z čítania Biblie, z toho, keď z nej prijímame Božie slovo pre nás dnes. Objaviť, že pomocou Písma chce Boh darovať týmto konkrétnym mužom a ženám svoje Slovo spásy, nádeje, oslobodenia, pokoja. A potom, pozvať k eucharistickému stolu, kde slová nestačia a ostáva znak lámania chleba. Sviatosť v ktorej sa všetko spája, v ktorej Boží Syn ponúka svoje Telo a svoju Krv za život týchto pútnikov, tých mužov a žien, ktorí sú ohrození stratou nádeje a aby netrpeli, uprednostňujú vymazať minulosť.“

Náročná misia scalabriniánov v službe migrantov musí čerpať z duchovných zdrojov, pripomenul na záver odovzdaného príhovoru Svätý Otec:

„Drahí bratia, nezabudnime, že podmienkou každej misie Cirkvi je, že sme zjednotení zo Zmŕtvychvstalým Kristom  ako výhonky s viničom (porov. Jn 15,1-9). Inak konáme sociálny aktivizmus. Preto opakujem aj vám povzbudenie ostať v Ňom. My ako prví sa potrebujeme nechať obnoviť vo viere a nádeji Ježišom, živým v Božom slove a v Eucharistii, ale tiež v sviatostnom odpustení. Potrebujeme byť s ním v tichej adorácii, v lectio divina, v ruženci Panny Márie. A potrebujeme zdravý komunitný život, jednoduchý, ale nie banálny, nie povrchný.“

-ab-

29 októbra 2018, 16:29