Beta verzia

Cerca

Vatican News
Pri generálnej audiencii 26. septembra Pri generálnej audiencii 26. septembra pápež František oznámil vydanie Posolstva čínskym katolíkom  (AFP or licensors)

Pápež František zaslal posolstvo čínskym katolíkom a univerzálnej Cirkvi

Pápež František zaslal Posolstvo čínskym katolíkom a univerzálnej Cirkvi pri príležitosti nedávneho podpísania Predbežnej dohody medzi Svätou stolicou a Čínskou ľudovou republikou o menovaní biskupov.

Významným krokom vo vzájomných vzťahoch medzi Svätou stolicou a Čínou bol 22. septembra v Pekingu podpis Predbežnej dohody, ktorou Vatikán uznal za právoplatných zvyšných sedem doteraz nelegitímnych čínskych biskupov. V posolstve vydanom vo Vatikáne s dnešným dátumom 26. septembra Svätý Otec František vysvetľuje okolnosti ukončenia rozdelenia medzi oficiálnou a ilegálnou zložkou Cirkvi v Číne, ďakuje čínskym katolíkom za ich vernosť Petrovmu nástupcovi a povzbudzuje  ich do budúcnosti v ich náročnej situácii.  Zároveň vyzýva Cirkev na celom svete k duchovnej podpore bratov a sestier v Číne.

Niekoľkostranové posolstvo pápeža Františka sa začína slovami Žalmu: „Jeho milosrdenstvo trvá naveky, jeho vernosť z pokolenia na pokolenie“ (Ž 100,5). Svätý Otec sa v ňom obracia na „najdrahších bratov v biskupskej službe, kňazov, zasvätené osoby a všetkých veriacich Katolíckej cirkvi v Číne“. V závere zahŕňa medzi adresátov svojho listu všetkých členov celej univerzálnej Cirkvi a v jednom z bodov sa obracia aj na politické vedenie Čínskej ľudovej republiky.

Publikovanie posolstva a jeho veľký význam pre Cirkev osobne avizoval pápež František na záver  generálnej audiencie na Vatikánskom námestí.

Z obsahu Posolstva čínskym katolíkom a univerzálnej Cirkvi

Pápež František v úvode pripomína slová povzbudenia z pera svojho predchodcu Benedikta XVI., ktorý v Liste čínskym katolíkom z 27. mája 2007 napísal:

„Katolícka cirkev v Číne, malé stádo prítomné a činné uprostred nesmierneho ľudu kráčajúceho dejinami, ako povzbudzujúco a podnecujúco zaznievajú pre teba Ježišove slová: «Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo» (Lk 12,32) [...]: preto «nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach» (Mt 5,16).“ (Úvod)

Pápež František vo svojom posolstve ďalej píše:

„V poslednej dobe kolovali rozličné protichodné hlasy ohľadom súčasnosti a predovšetkým ohľadom budúcnosti katolíckych komunít v Číne. Som si vedomý, že takýto vír názorov a uvažovaní mohol vytvoriť nemalý zmätok, vyvolávajúc v mnohých srdciach protichodné pocity. Pre niektorých povstávajú pochybnosti a rozpačitosť; iní majú pocit, ako keby ich Svätá stolica opustila a zároveň si kladú zožieravú otázku o hodnote utrpení znášaných pre zachovanie vernosti Petrovmu nástupcovi. U mnohých iných naopak prevládajú pozitívne očakávania a úvahy vedené nádejou v pokojnejšiu budúcnosť pre plodné dosvedčovanie viery v čínskej zemi.“  (b. 1)

Vďačnosť a úprimný obdiv 

Táto situácia sa vyvinula najmä v súvislosti s podpísaním Predbežnej zmluvy medzi Svätou stolicou a Čínskou ľudovou republikou o menovaní biskupov z 22. septembra v Pekingu, píše ďalej pápež František. Zároveň ubezpečuje o svojich každodenných modlitbách za veriacich Číny a chce sa s nimi podeliť o svoje pocity:

„Sú to pocity vďačnosti Pánovi, ako aj úprimného obdivu – ktorý je obdivom celej Katolíckej cirkvi – za dar vašej vernosti, stálosti v skúškach, pevne zakorenenej dôvery v Božiu prozreteľnosť, a to aj vtedy, keď sa isté udalosti preukázali ako osobitne nepriaznivé a ťažké.“ (b. 1)

Posolstvo Svätého Otca pokračuje vyjadrením obdivu k bohatému dedičstvu čínskej kultúry a múdrosti. Ďalej hovorí o obozretnosti pri nadväzovaní priateľstva, citujúc  jezuitského misionára v Číne Mattea Ricciho: „Prv než sa uzavrie priateľstvo, treba pozorovať, po jeho uzavretí treba dôverovať“ (De Amicitia, 7). Pápež František píše:

„Aj ja som presvedčený o tom, že stretnutie môže byť autentické a plodné len vtedy, ak sa uskutoční prostredníctvom praktizovania dialógu, čo znamená poznať sa, rešpektovať sa a „spoločne kráčať“ pre budovanie spoločnej budúcnosti tej najvyššej harmónie.

Do tejto línie sa radí Predbežná dohoda, ktorá je ovocím dlhého a komplexného inštitucionálneho dialógu Svätej stolice s čínskymi vládnymi predstaviteľmi, začatého už sv. Jánom Pavlom II., v ktorom pokračoval pápež Benedikt XVI. Pri takomto postupe Svätá stolica nemala a nemá na mysli nič iné, než realizáciu duchovných a pastoračných cieľov, ktoré sú Cirkvi vlastné, a teda podporovanie a šírenie ohlasovania Evanjelia a dosiahnutie a uchovanie plnej a viditeľnej jednoty katolíckeho spoločenstva v Číne.“ (b. 2)

Cieľom je ohlasovania Evanjelia a jednota Cirkvi v Číne 

V rozsiahlom jedenásťbodovom liste Svätý Otec zdôrazňuje, že tu nejde len o ľudské hodnoty, ale aj duchovné. Cituje úvodné slová pastorálnej konštitúcie II. vatikánskeho koncilu Gaudium et spes o stotožnení sa Cirkvi s problémami a utrpeniami ľudí dnešnej doby a zároveň prirovnáva situáciu k ceste veriaceho Abraháma, keď hovorí:

„Ako Petrov nástupca vás túžim utvrdiť v tejto viere (porov. Lk 22,32) – vo viere Abraháma, vo viere Panny Márie, vo viere, ktorú ste prijali – pozývajúc vás vkladať s čoraz väčším presvedčením vašu dôveru do Pána dejín a do rozlišovania jeho vôle uskutočnenej Cirkvou.“ (b. 3)

„Práve s cieľom podpory a šírenia ohlasovania Evanjelia v Číne a zrekonštruovania plnej a viditeľnej jednoty Cirkvi, bolo nevyhnutné postaviť sa na prvom mieste k otázke menovania biskupov. Všetkým je známe, že nedávne dejiny Katolíckej cirkvi v Číne boli žiaľ bolestne poznačené hlbokými napätiami, ranami a rozdeleniami, ktoré sa polarizovali predovšetkým okolo postavy biskupa ako ochrancu autentickosti viery a garanta cirkevnej jednoty.

Keďže v minulosti sa presadzovali snahy určovať aj vnútorný život katolíckych komunít uvalením priamej kontroly presahujúcej legitímne kompetencie štátu, objavil sa v Cirkvi v Číne fenomén ilegality. Takáto skúsenosť – a to treba zdôrazniť – nie je vecou normálneho života Cirkvi a  «dejiny ukazujú, že pastieri a veriaci sa k nej uchyľujú jedine ak trpí ich túžba udržať si integritu vlastnej viery» (Benedikt XVI., List čínskym katolíkom, 27. máj 2007, 8).“ (b. 3)

Zmierenie a uzdravenie rán minulosti

Svätý Otec ďalej vysvetľuje svoje rozhodnutie udeliť legitimitu konkrétnym biskupom, ktorí upadli do exkomunikácie tým, že prijali svätenie bez dovolenia Svätej stolice:

„Preto po pozornom preskúmaní každej jednotlivej osobnej situácie a vypočutí si rozličných posudkov, som veľa uvažoval a modlil sa, hľadajúc pravé dobro Cirkvi v Číne. Nakoniec pred Pánom a s pokojným úsudkom, v kontinuite s líniou mojich bezprostredných predchodcov, rozhodol som sa udeliť zmierenie zvyšným siedmim „oficiálnym“ biskupom, ordinovaným bez pápežského mandátu a po sňatí všetkých príslušných kánonických sankcií ich znovu prijať do plného cirkevného spoločenstva. Zároveň ich žiadam, aby prostredníctvom konkrétnych a viditeľných gest vyjadrili znovuzískanú jednotu s Apoštolským stolcom a s cirkvami rozšírenými vo svete a aby sa jej verne držali aj napriek ťažkostiam.“ (b. 3)

Svätý Otec v posolstve ďalej všetkých čínskych katolíkov pozýva stať sa budovateľmi zmierenia, poukazujúc na Božiu túžbu zmieriť nás v Kristovi (2 Kor 5,18).

„V tomto duchu a s prijatými rozhodnutiami môžeme začať nevídanú cestu, ktorá ako dúfame pomôže uzdraviť rany minulosti, obnoviť plné spoločenstvo všetkých čínskych katolíkov a otvoriť fázu bratskejšej spolupráce, aby sa s obnoveným nasadením ujali misie ohlasovania Evanjelia. Veď Cirkev existuje pre vydávanie svedectva o Ježišovi Kristovi a o odpúšťajúcej a spásonosnej láske Otca.“ (b. 4)

„Predbežná dohoda podpísaná čínskymi autoritami, aj keď sa obmedzuje na niektoré aspekty života Cirkvi a aj keď je nevyhnutne zdokonaliteľná, môže zo svojej strany prispieť k písaniu tejto novej kapitoly Katolíckej cirkvi v Číne. Dohoda po prvýkrát zavádza stabilné prvky spolupráce medzi štátnymi autoritami a Apoštolským stolcom, s nádejou, že sa pre katolícku komunitu zabezpečia dobrí pastieri.“ (b. 5)

Svätý Otec tu zdôrazňuje aj dôležitú úlohu biskupov, kňazov, zasvätených osôb a veriacich laikov „vyhľadávať spoločne dobrých kandidátov, schopných vziať na seba v Cirkvi delikátnu a dôležitú biskupskú službu“.

Rovina občianska a politická

Okrem pastoračnej roviny si pápež František vo svojom posolstve všíma aj rovinu občiansku a politickú:

„V rovine občianskej a politickej, nech sú čínski katolíci dobrými občanmi, nech plne milujú svoju vlasť a slúžia vlastnej krajine s nasadením a čestnosťou, podľa vlastných schopností. Na rovine etickej, nech sú si vedomí, že mnohí spoluobčania od nich očakávajú vyššiu mieru v službe spoločnému dobru a harmonickému rozvoju celej spoločnosti. Zvlášť nech katolíci vedia ponúknuť ten prorocký a konštruktívny príspevok, ktorý čerpajú zo svojej viery v Božie kráľovstvo. To si od nich môže vyžadovať aj námahu povedať kritické slovo, nie ako neplodné oponovanie, ale s cieľom budovať spoločnosť spravodlivejšiu, ľudskejšiu a plnšie rešpektujúcu dôstojnosť každej osoby.“ (b. 6)

Svätý Otec v posolstve neobišiel ani generáciu mladých katolíkov v Číne. Okrem iného ich vyzýva:

„Otvorte dokorán srdce i myseľ pre rozlišovanie milosrdného plánu Boha, ktorý žiada, aby sme prekonávali osobné predsudky a opozície medzi skupinami a komunitami a vydali sa na odvážne a bratské putovanie vo svetle autentickej kultúry stretnutia.“ (b. 8)

Výzva všetkým katolíkom na celom svete

Ďalej sa pápežovo posolstvo obracia aj na všetkých členov univerzálnej Cirkvi s výzvou sprevádzať katolíkov v Číne vrúcnou modlitbou a bratským priateľstvom. „Musia cítiť, že na ceste, ktorá sa v tomto momente pred nimi otvára, nie sú sami“.

„Nech sa každá miestna katolícka komunita na celom svete angažuje v docenení a prijatí duchovného a kultúrneho pokladu čínskych katolíkov. Nastal čas spoločného vychutnávania rýdzich plodov Evanjelia zasiateho v lone starobylého „Kráľovstva stredu“ a pozdvihnutia hlasu k Pánovi Ježišovi Kristovi v speve viery a vďakyvzdania, obohateného o autenticky čínske tóny.“ (b. 9)

Osobitné slová venuje v posolstve pápež František aj verejným predstaviteľom Čínskej ľudovej republiky:

„Obraciam sa s úctou na tých, ktorí vedú Čínsku ľudovú republiku a obnovujem pozvanie s dôverou, odvahou a prezieravosťou pokračovať v už dlhodobo uskutočňovanom dialógu. Chcem uistiť o tom, že Svätá stolica bude naďalej úprimne pracovať pre rast v autentickom priateľstve s čínskym ľudom.“ (b. 10)

Cirkev nie je cudzia čínskym dejinám

„Čína a Apoštolský stolec, povolané dejinami k neľahkej, avšak fascinujúcej úlohe, budú môcť takýmto spôsobom konať pozitívnejšie pre usporiadaný a harmonický rast katolíckej komunity v čínskej zemi, pričinia sa o podporu integrálneho rozvoja spoločnosti, zaisťujúc väčšiu úctu k ľudskej osobe aj v náboženskej oblasti, budú konkrétne pracovať na ochrane prostredia, v ktorom žijeme a na budovaní budúcnosti pokoja a bratstva medzi národmi.

V Číne je podstatne dôležité, aby aj na miestnej úrovni boli čoraz osožnejšie vzťahy medzi vedúcimi cirkevných komunít a občianskymi autoritami, prostredníctvom úprimného dialógu a načúvania bez predsudkov, ktorý umožní prekonať vzájomné postoje nevraživosti. Potrebujeme sa naučiť novému štýlu jednoduchej a každodennej spolupráce medzi miestnymi autoritami a cirkevnými predstaviteľmi – biskupmi, kňazmi, seniormi komunít – aby sa tak garantoval usporiadaný priebeh pastoračných aktivít, v harmónii medzi legitímnymi očakávaniami veriacich a rozhodnutiami, ktoré prislúchajú autoritám.

To pomôže porozumieť, že Cirkev v Číne nie je cudzia čínskym dejinám, ani nežiada nejaké privilégium: jej cieľ v dialógu s občianskymi autoritami je «dosiahnuť vzťah utkaný zo vzájomnej úcty a prehĺbeného poznania» (Benedikt XVI., List čínskym katolíkom, 27. mája 2007, 4).(b. 10)

Jedenásťbodové posolstvo čínskym katolíkom, vydané vo Vatikáne 26. septembra 2018, uzatvára pápež František prosbou k Pánovi o dar pokoja a celú Cirkev pozýva pripojiť sa k nasledujúcej modlitbe na príhovor Panny Márie za budúcnosť Cirkvi v Číne:

„Nebeská Matka, počuj hlas tvojich detí, ktoré pokorne vzývajú tvoje meno.

Panna nádeje, tebe zverujeme cestu veriacich v ušľachtilej čínskej zemi. Prosíme ťa, predkladaj Pánovi dejín útrapy a námahy, prosby a očakávania veriacich, ktorí sa k tebe modlia, Kráľovná neba!

Matka Cirkvi, tebe zasväcujeme prítomnosť i budúcnosť rodín a našich komunít. Ochraňuj ich a podporuj v bratskom zmierení a v službe chudobným, ktorí zvelebujú tvoje meno, Kráľovná neba!

Útecha zarmútených, k tebe sa utiekame, pretože si útočiskom tých, ktorí plačú v skúškach. Bdej nad tvojimi deťmi, ktoré chvália tvoje meno, daj nech v jednote nesú zvesť Evanjelia. Sprevádzaj ich kroky k bratskejšiemu svetu, daj, nech všetkým prinesú radosť odpustenia, Kráľovná neba!“

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

-zk, jb-

Aktualizované: 28.9.2018, 18:14

26 septembra 2018, 12:02