Hľadaj

Vatican News
Pri generálnej audiencii 26. septembra Pri generálnej audiencii 26. septembra  (AFP or licensors)

Pápež František zaslal posolstvo čínskym katolíkom a univerzálnej Cirkvi

Pápež František zaslal Posolstvo čínskym katolíkom a univerzálnej Cirkvi pri príležitosti nedávneho podpísania Predbežnej dohody medzi Svätou stolicou a Čínskou ľudovou republikou o menovaní biskupov.

Významným krokom vo vzájomných vzťahoch medzi Svätou stolicou a Čínou bol 22. septembra v Pekingu podpis Predbežnej dohody, ktorou Vatikán uznal za právoplatných zvyšných sedem doteraz nelegitímnych čínskych biskupov. V posolstve vydanom vo Vatikáne s dnešným dátumom 26. septembra Svätý Otec František vysvetľuje okolnosti ukončenia rozdelenia medzi oficiálnou a ilegálnou zložkou Cirkvi v Číne, ďakuje čínskym katolíkom za ich vernosť Petrovmu nástupcovi a povzbudzuje  ich do budúcnosti v ich náročnej situácii.  Zároveň vyzýva Cirkev na celom svete k duchovnej podpore bratov a sestier v Číne.

Niekoľkostranové posolstvo pápeža Františka sa začína slovami Žalmu: „Jeho milosrdenstvo trvá naveky, jeho vernosť z pokolenia na pokolenie“ (Ž 100,5). Svätý Otec sa v ňom obracia na „najdrahších bratov v biskupskej službe, kňazov, zasvätené osoby a všetkých veriacich Katolíckej cirkvi v Číne“. V závere zahŕňa medzi adresátov svojho listu všetkých členov celej univerzálnej Cirkvi a v jednom z bodov sa obracia aj na politické vedenie Čínskej ľudovej republiky.

Publikovanie posolstva a jeho veľký význam pre Cirkev osobne avizoval pápež František na záver  generálnej audiencie na Vatikánskom námestí.

Z obsahu Posolstva čínskym katolíkom a univerzálnej Cirkvi

Pápež František v úvode pripomína slová povzbudenia z pera svojho predchodcu Benedikta XVI., ktorý v Liste čínskym katolíkom z 27. mája 2007 napísal:

„Katolícka cirkev v Číne, malé stádo prítomné a činné uprostred nesmierneho ľudu kráčajúceho dejinami, ako povzbudzujúco a podnecujúco zaznievajú pre teba Ježišove slová: «Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo» (Lk 12,32) [...]: preto «nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach» (Mt 5,16).“ (Úvod)

Pápež František vo svojom posolstve ďalej píše:

„V poslednej dobe kolovali rozličné protichodné hlasy ohľadom súčasnosti a predovšetkým ohľadom budúcnosti katolíckych komunít v Číne. Som si vedomý, že takýto vír názorov a uvažovaní mohol vytvoriť nemalý zmätok, vyvolávajúc v mnohých srdciach protichodné pocity. Pre niektorých povstávajú pochybnosti a rozpačitosť; iní majú pocit, ako keby ich Svätá stolica opustila a zároveň si kladú zožieravú otázku o hodnote utrpení znášaných pre zachovanie vernosti Petrovmu nástupcovi. U mnohých iných naopak prevládajú pozitívne očakávania a úvahy vedené nádejou v pokojnejšiu budúcnosť pre plodné dosvedčovanie viery v čínskej zemi.“  (b. 1)

Vďačnosť a úprimný obdiv 

Táto situácia sa vyvinula najmä v súvislosti s podpísaním Predbežnej zmluvy medzi Svätou stolicou a Čínskou ľudovou republikou o menovaní biskupov z 22. septembra v Pekingu, píše ďalej pápež František. Zároveň ubezpečuje o svojich každodenných modlitbách za veriacich Číny a chce sa s nimi podeliť o svoje pocity:

„Sú to pocity vďačnosti Pánovi, ako aj úprimného obdivu – ktorý je obdivom celej Katolíckej cirkvi – za dar vašej vernosti, stálosti v skúškach, pevne zakorenenej dôvery v Božiu prozreteľnosť, a to aj vtedy, keď sa isté udalosti preukázali ako osobitne nepriaznivé a ťažké.“ (b. 1)

Posolstvo Svätého Otca pokračuje vyjadrením obdivu k bohatému dedičstvu čínskej kultúry a múdrosti. Ďalej hovorí o obozretnosti pri nadväzovaní priateľstva, citujúc  jezuitského misionára v Číne Mattea Ricciho: „Prv než sa uzavrie priateľstvo, treba pozorovať, po jeho uzavretí treba dôverovať“ (De Amicitia, 7). Pápež František píše:

„Aj ja som presvedčený o tom, že stretnutie môže byť autentické a plodné len vtedy, ak sa uskutoční prostredníctvom praktizovania dialógu, čo znamená poznať sa, rešpektovať sa a „spoločne kráčať“ pre budovanie spoločnej budúcnosti tej najvyššej harmónie.

Do tejto línie sa radí Predbežná dohoda, ktorá je ovocím dlhého a komplexného inštitucionálneho dialógu Svätej stolice s čínskymi vládnymi predstaviteľmi, začatého už sv. Jánom Pavlom II., v ktorom pokračoval pápež Benedikt XVI. Pri takomto postupe Svätá stolica nemala a nemá na mysli nič iné, než realizáciu duchovných a pastoračných cieľov, ktoré sú Cirkvi vlastné, a teda podporovanie a šírenie ohlasovania Evanjelia a dosiahnutie a uchovanie plnej a viditeľnej jednoty katolíckeho spoločenstva v Číne.“ (b. 2)

Cieľom je ohlasovania Evanjelia a jednota Cirkvi v Číne 

V rozsiahlom jedenásťbodovom liste Svätý Otec zdôrazňuje, že tu nejde len o ľudské hodnoty, ale aj duchovné. Cituje úvodné slová pastorálnej konštitúcie II. vatikánskeho koncilu Gaudium et spes o stotožnení sa Cirkvi s problémami a utrpeniami ľudí dnešnej doby a zároveň prirovnáva situáciu k ceste veriaceho Abraháma, keď hovorí:

„Ako Petrov nástupca vás túžim utvrdiť v tejto viere (porov. Lk 22,32) – vo viere Abraháma, vo viere Panny Márie, vo viere, ktorú ste prijali – pozývajúc vás vkladať s čoraz väčším presvedčením vašu dôveru do Pána dejín a do rozlišovania jeho vôle uskutočnenej Cirkvou.“ (b. 3)

„Práve s cieľom podpory a šírenia ohlasovania Evanjelia v Číne a zrekonštruovania plnej a viditeľnej jednoty Cirkvi, bolo nevyhnutné postaviť sa na prvom mieste k otázke menovania biskupov. Všetkým je známe, že nedávne dejiny Katolíckej cirkvi v Číne boli žiaľ bolestne poznačené hlbokými napätiami, ranami a rozdeleniami, ktoré sa polarizovali predovšetkým okolo postavy biskupa ako ochrancu autentickosti viery a garanta cirkevnej jednoty.

Keďže v minulosti sa presadzovali snahy určovať aj vnútorný život katolíckych komunít uvalením priamej kontroly presahujúcej legitímne kompetencie štátu, objavil sa v Cirkvi v Číne fenomén ilegality. Takáto skúsenosť – a to treba zdôrazniť – nie je vecou normálneho života Cirkvi a  «dejiny ukazujú, že pastieri a veriaci sa k nej uchyľujú jedine ak trpí ich túžba udržať si integritu vlastnej viery» (Benedikt XVI., List čínskym katolíkom, 27. máj 2007, 8).“ (b. 3)

Zmierenie a uzdravenie rán minulosti

Svätý Otec ďalej vysvetľuje svoje rozhodnutie udeliť legitimitu konkrétnym biskupom, ktorí upadli do exkomunikácie tým, že prijali svätenie bez dovolenia Svätej stolice:

„Preto po pozornom preskúmaní každej jednotlivej osobnej situácie a vypočutí si rozličných posudkov, som veľa uvažoval a modlil sa, hľadajúc pravé dobro Cirkvi v Číne. Nakoniec pred Pánom a s pokojným úsudkom, v kontinuite s líniou mojich bezprostredných predchodcov, rozhodol som sa udeliť zmierenie zvyšným siedmim „oficiálnym“ biskupom, ordinovaným bez pápežského mandátu a po sňatí všetkých príslušných kánonických sankcií ich znovu prijať do plného cirkevného spoločenstva. Zároveň ich žiadam, aby prostredníctvom konkrétnych a viditeľných gest vyjadrili znovuzískanú jednotu s Apoštolským stolcom a s cirkvami rozšírenými vo svete a aby sa jej verne držali aj napriek ťažkostiam.“ (b. 3)

Svätý Otec v posolstve ďalej všetkých čínskych katolíkov pozýva stať sa budovateľmi zmierenia, poukazujúc na Božiu túžbu zmieriť nás v Kristovi (2 Kor 5,18).

„V tomto duchu a s prijatými rozhodnutiami môžeme začať nevídanú cestu, ktorá ako dúfame pomôže uzdraviť rany minulosti, obnoviť plné spoločenstvo všetkých čínskych katolíkov a otvoriť fázu bratskejšej spolupráce, aby sa s obnoveným nasadením ujali misie ohlasovania Evanjelia. Veď Cirkev existuje pre vydávanie svedectva o Ježišovi Kristovi a o odpúšťajúcej a spásonosnej láske Otca.“ (b. 4)

„Predbežná dohoda podpísaná čínskymi autoritami, aj keď sa obmedzuje na niektoré aspekty života Cirkvi a aj keď je nevyhnutne zdokonaliteľná, môže zo svojej strany prispieť k písaniu tejto novej kapitoly Katolíckej cirkvi v Číne. Dohoda po prvýkrát zavádza stabilné prvky spolupráce medzi štátnymi autoritami a Apoštolským stolcom, s nádejou, že sa pre katolícku komunitu zabezpečia dobrí pastieri.“ (b. 5)

Svätý Otec tu zdôrazňuje aj dôležitú úlohu biskupov, kňazov, zasvätených osôb a veriacich laikov „vyhľadávať spoločne dobrých kandidátov, schopných vziať na seba v Cirkvi delikátnu a dôležitú biskupskú službu“.

Rovina občianska a politická

Okrem pastoračnej roviny si pápež František vo svojom posolstve všíma aj rovinu občiansku a politickú:

„V rovine občianskej a politickej, nech sú čínski katolíci dobrými občanmi, nech plne milujú svoju vlasť a slúžia vlastnej krajine s nasadením a čestnosťou, podľa vlastných schopností. Na rovine etickej, nech sú si vedomí, že mnohí spoluobčania od nich očakávajú vyššiu mieru v službe spoločnému dobru a harmonickému rozvoju celej spoločnosti. Zvlášť nech katolíci vedia ponúknuť ten prorocký a konštruktívny príspevok, ktorý čerpajú zo svojej viery v Božie kráľovstvo. To si od nich môže vyžadovať aj námahu povedať kritické slovo, nie ako neplodné oponovanie, ale s cieľom budovať spoločnosť spravodlivejšiu, ľudskejšiu a plnšie rešpektujúcu dôstojnosť každej osoby.“ (b. 6)

Svätý Otec v posolstve neobišiel ani generáciu mladých katolíkov v Číne. Okrem iného ich vyzýva:

„Otvorte dokorán srdce i myseľ pre rozlišovanie milosrdného plánu Boha, ktorý žiada, aby sme prekonávali osobné predsudky a opozície medzi skupinami a komunitami a vydali sa na odvážne a bratské putovanie vo svetle autentickej kultúry stretnutia.“ (b. 8)

Výzva všetkým katolíkom na celom svete

Ďalej sa pápežovo posolstvo obracia aj na všetkých členov univerzálnej Cirkvi s výzvou sprevádzať katolíkov v Číne vrúcnou modlitbou a bratským priateľstvom. „Musia cítiť, že na ceste, ktorá sa v tomto momente pred nimi otvára, nie sú sami“.

„Nech sa každá miestna katolícka komunita na celom svete angažuje v docenení a prijatí duchovného a kultúrneho pokladu čínskych katolíkov. Nastal čas spoločného vychutnávania rýdzich plodov Evanjelia zasiateho v lone starobylého „Kráľovstva stredu“ a pozdvihnutia hlasu k Pánovi Ježišovi Kristovi v speve viery a vďakyvzdania, obohateného o autenticky čínske tóny.“ (b. 9)

Osobitné slová venuje v posolstve pápež František aj verejným predstaviteľom Čínskej ľudovej republiky:

„Obraciam sa s úctou na tých, ktorí vedú Čínsku ľudovú republiku a obnovujem pozvanie s dôverou, odvahou a prezieravosťou pokračovať v už dlhodobo uskutočňovanom dialógu. Chcem uistiť o tom, že Svätá stolica bude naďalej úprimne pracovať pre rast v autentickom priateľstve s čínskym ľudom.“ (b. 10)

Cirkev nie je cudzia čínskym dejinám

„Čína a Apoštolský stolec, povolané dejinami k neľahkej, avšak fascinujúcej úlohe, budú môcť takýmto spôsobom konať pozitívnejšie pre usporiadaný a harmonický rast katolíckej komunity v čínskej zemi, pričinia sa o podporu integrálneho rozvoja spoločnosti, zaisťujúc väčšiu úctu k ľudskej osobe aj v náboženskej oblasti, budú konkrétne pracovať na ochrane prostredia, v ktorom žijeme a na budovaní budúcnosti pokoja a bratstva medzi národmi.

V Číne je podstatne dôležité, aby aj na miestnej úrovni boli čoraz osožnejšie vzťahy medzi vedúcimi cirkevných komunít a občianskymi autoritami, prostredníctvom úprimného dialógu a načúvania bez predsudkov, ktorý umožní prekonať vzájomné postoje nevraživosti. Potrebujeme sa naučiť novému štýlu jednoduchej a každodennej spolupráce medzi miestnymi autoritami a cirkevnými predstaviteľmi – biskupmi, kňazmi, seniormi komunít – aby sa tak garantoval usporiadaný priebeh pastoračných aktivít, v harmónii medzi legitímnymi očakávaniami veriacich a rozhodnutiami, ktoré prislúchajú autoritám.

To pomôže porozumieť, že Cirkev v Číne nie je cudzia čínskym dejinám, ani nežiada nejaké privilégium: jej cieľ v dialógu s občianskymi autoritami je «dosiahnuť vzťah utkaný zo vzájomnej úcty a prehĺbeného poznania» (Benedikt XVI., List čínskym katolíkom, 27. mája 2007, 4).(b. 10)

Jedenásťbodové posolstvo čínskym katolíkom, vydané vo Vatikáne 26. septembra 2018, uzatvára pápež František prosbou k Pánovi o dar pokoja a celú Cirkev pozýva pripojiť sa k nasledujúcej modlitbe na príhovor Panny Márie za budúcnosť Cirkvi v Číne:

„Nebeská Matka, počuj hlas tvojich detí, ktoré pokorne vzývajú tvoje meno.

Panna nádeje, tebe zverujeme cestu veriacich v ušľachtilej čínskej zemi. Prosíme ťa, predkladaj Pánovi dejín útrapy a námahy, prosby a očakávania veriacich, ktorí sa k tebe modlia, Kráľovná neba!

Matka Cirkvi, tebe zasväcujeme prítomnosť i budúcnosť rodín a našich komunít. Ochraňuj ich a podporuj v bratskom zmierení a v službe chudobným, ktorí zvelebujú tvoje meno, Kráľovná neba!

Útecha zarmútených, k tebe sa utiekame, pretože si útočiskom tých, ktorí plačú v skúškach. Bdej nad tvojimi deťmi, ktoré chvália tvoje meno, daj nech v jednote nesú zvesť Evanjelia. Sprevádzaj ich kroky k bratskejšiemu svetu, daj, nech všetkým prinesú radosť odpustenia, Kráľovná neba!“

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

-zk, jb-

Aktualizované: 28.9.2018, 18:14

26 septembra 2018, 12:02