Hľadaj

Vatican News
Pápež pri stretnutí s predstaviteľmi svetových ropných a plynárenských spoločností Pápež pri stretnutí s predstaviteľmi svetových ropných a plynárenských spoločností 

Ropní a plynárenskí priemyselníci u pápeža: Ekológia a chudoba

Transformovať energetiku na ekologicky ohľaduplnejšiu a dbať o znižovanie chudoby, sociálneho vylúčenia a nerovnosti v prístupe k prírodným zdrojom. K tomuto povzbudil pápež František manažérov významných ropných a plynárenských spoločností, ktorých prijal vo Vatikáne v sobotu 9. júna.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Čelní manažéri spoločností ako ExxonMobil, Eni, British Petroleum, Royal Dutch Shell, Equinor či Pemex, ako aj odborníci v problematike energetickej transformácie a ekológie boli účastníkmi medzinárodnej konferencie organizovanej Dikastériom pre integrálny ľudský rozvoj a Univerzitou Notre Dame z USA.

Podujatie na pôde Pápežskej akadémie vied malo názov „Energetická transformácia – starostlivosť o náš spoločný domov. Dialóg o rizikách, príležitostiach, výzvach a cestách“. Audiencia u pápeža bola záverečným bodom dvojdňového programu.

Brať ohľad na všetky národy zeme a ekosystémy

Chudobní a životné prostredie predstavujú dve najzraniteľnejšie oblasti dnešného sveta, pripomenul Svätý Otec piatim desiatkam predstaviteľov ťažobných a energetických spoločností v oblasti ropy a zemného plynu i ďalších oblastí podnikania v energetike. Súčasnú situáciu ľudstva predstavil ako príležitosť k takému líderstvu, ktoré prinesie pozitívny posun v prospech celej ľudskej rodiny:

„Pozývam vás byť jadrom skupiny lídrov s takou predstavou globálnej energetickej transformácie, ktorá bude brať ohľad na všetky národy zeme, ako aj na budúce generácie a na všetky biologické druhy a ekosystémy.“  

Pápež apeloval na „odvážnu predstavivosť“ zodpovedných. Zároveň upozornil, že cieľ sa nedá dosiahnuť individuálne či len zo strany jednotlivých podnikov:

„Pri vzájomnej spolupráci je tu aspoň možnosť určitého nového prístupu, ktorý sa doposiaľ nedostal do povedomia. Zhostiť sa tejto výzvy predstavuje veľkú zodpovednosť, ktorá si vyžaduje milosť Božieho požehnania a dobrú vôľu mužov a žien na každom mieste.“

Nejde o ciele ideologické, ale o ciele civilizovanej spoločnosti

V rozsiahlom príhovore sa Svätý Otec poukázal na znepokojivú skutočnosť, že aj po Parížskej klimatickej dohode z decembra 2015 zostávajú emisie oxidu uhličitého a koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére veľmi vysoké. Za znepokojivý označil aj pokračujúce vyhľadávanie nových nálezísk fosílnych palív, napriek tomu, že Parížska dohoda odporúča ponechať hlavnú časť fosílnych palív pod zemou:

„Tu je dôvod, prečo je potrebné spolu diskutovať – priemyselníci, investori, bádatelia a spotrebitelia – ohľadom prechodu a výskumu alternatív. Civilizácia si žiada energiu, ale používanie energie nesmie  civilizáciu zničiť! Nájdenie adekvátnej energetickej kombinácie je zásadne dôležité pre boj so znečistením, pre odstraňovanie chudoby a rozvoj sociálnej rovnosti.“

Pápež pripomenul, že „tieto ciele sa nemajú považovať za výsledok nejakej partikulárnej ideológie, ale za ciele civilizovanej spoločnosti, ktoré podporujú aj ekonomický rast a sociálny poriadok.“ Upozornil, že ťaženie zo životného prostredia sústredené len na krátkodobé ciele prinesie v dlhšom časovom meradle negatívny dopad na medzigeneračnú rovnosť a proces rozvoja. Žiada sa preto konať s dlhodobou víziou, ktorá hľadí na budúce generácie a na spoločné dobro.

Slová ocenenia sa v príhovore Svätého Otca týkali tých snáh ropných a plynárenských spoločností, ktoré pri svojom investičnom plánovaní seriózne zvažujú dopad na životné  prostredie. Skonštatoval, že sa začínajú objavovať nové prístupy k tzv. „zelenému financovaniu“.

Zodpovednosť voči chudobným krajinám a budúcim generáciám

Pápež František sa sústredil aj na etické motívy spoločného zápasu za zmiernenie klimatických zmien. Vychádzal pritom z pozície sociálnej náuky Cirkvi a osobitne z jeho encykliky Laudato si´ o zodpovednej starostlivosti o spoločný domov a citoval aj svojho predchodcu Benedikta XVI.

Pripomenul, že dopad klimatických zmien, znečisťovania vody a globálneho otepľovania si odnášajú vo väčšej miere chudobní. Spomenul aj súvis týchto skutočností s fenoménom migrácie a zdôraznil, že toto všetko predstavuje morálnu zodpovednosť a  vyzýva k solidarite:

„Prechod k dostupnej a neznečisťujúcej energii je zodpovednosť, ktorú máme voči miliónom našich bratov a sestier vo svete, voči chudobným krajinám a voči budúcim generáciám.“

Pápež v tejto súvislosti varoval pred falošnou predstavou, že riešením ekologickej a sociálnej nerovnováhy budú čisto ekonomické a technologické zmeny. Poukázal na opačnú skúsenosť, že „náš aktuálny ekonomický systém speje stále viac k narastaniu ťažby, spotreby a plytvania.“

Reagovať na túto situáciu si vyžaduje obnovu v ľuďoch, zdôraznil pápež František. V tejto súvislosti pripomenul svoje vlastné slová z encykliky Laudato si´ z roku 2015:

„Problémom je, že zatiaľ ešte nedisponujeme kultúrou potrebnou nato, aby sme sa mohli vyrovnať s touto krízou, a je potrebné budovať leadership, ktorý ukáže cesty v snahe odpovedať na potreby súčasných generácií zapojením všetkých, bez ohrozenia budúcich generácií.“ (č. 53)

Kniha prírody je jedna a nedeliteľná

Spomenutý leadership sa má vyznačovať chápaním integrálnej jednoty ľudstva a ekosystému planéty, pripomenul na záver Svätý Otec. Citoval slová Benedikta XVI. z jeho sociálnej encykliky Caritas in veritate – Láska v pravde, z roku 2009:

„Kniha prírody je jedna a nedeliteľná, ako po stránke životného prostredia, tak aj po stránke života, sexuality, manželstva, rodiny, sociálnych vzťahov, jedným slovom integrálneho ľudského rozvoja. Povinnosti, ktoré máme voči životnému prostrediu, sa spájajú s povinnosťami, ktoré máme voči ľudskej osobe chápanej v sebe samej a vo vzťahu s druhými. Nemožno vymáhať jedny a šliapať po druhých. Toto je závažné protirečenie dnešnej mentality a praxe, ktorá ponižuje ľudskú osobu, otriasa životným prostredím a škodí spoločnosti.“ (č. 51)   

10 júna 2018, 12:56