Hľadaj

Vatican News
Nedeľa Najsvätejšej Trojice 27. mája 2018 Poludňajší moment stretnutia s veriacimi - Nedeľa Najsvätejšej Trojice 27. mája 2018  (ANSA)

Anjel Pána so Svätým Otcom v Nedeľu Najsvätejšej Trojice

V Nedeľu Najsvätejšej Trojice prišlo na Námestie sv. Petra na modlitbu so Svätým Otcom asi 25 tisíc veriacich. Svoj príhovor zameral na Božie trojičné tajomstvo lásky, ktorú prejavuje človeku ako Otec, Syn a Duch Svätý. Prinášame plné znenie príhovoru pápeža Františka pred modlitbou Anjel Pána.

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnešná nedeľa po Zoslaní Ducha Svätého je slávnosťou Najsvätejšej Trojice. Je to slávnosť, ktorou kontemplujeme a vzdávame chválu tajomstvu Boha Ježiša Krista, ako toho, ktorý je jeden v spoločenstve troch osôb: Otec, Syn a Duch Svätý. Tak s úžasom stále nanovo oslavujeme Boha-Lásku, ktorý nám zadarmo dáva svoj život a žiada nás, aby sme ho ďalej šírili vo svete.

Dnešné biblické

 čítania nám dávajú pochopiť, že Boh nám nechce ani tak zjaviť to, že je, ako skôr to, že je „Boh s nami“, blízko nás, ktorý nás miluje, kráča s nami, zaujíma sa o náš osobný príbeh a každého sa starostlivo ujíma, počnúc tými najmenšími a najnúdznejšími. On je „Bohom hore na nebi“, ale aj „dolu na zemi“ (porov. Dt 4,39). To znamená, že my neveríme v nejakú vzdialenú entitu, nie! V nejakú o nič nedbajúcu entitu, nie! Práve naopak, veríme v Lásku, ktorá stvorila svet a dala zrod ľudu; stala sa telom, zomrela a vstala z mŕtvych pre nás, a ako Duch Svätý všetko premieňa a privádza k plnosti.

Sv. Pavol (porov. Rim 8,14-17), ktorý na vlastnej koži zakúsil túto premenu uskutočnenú Bohom-Láskou, nám hovorí, že On túži, aby sme ho volali Otec, alebo skôr „Ocko“ - Boh je naším Ockom - v totálnej dôvere dieťaťa, ktoré sa odovzdáva do objatia toho, kto mu daroval život. Duch Svätý – pripomína ďalej apoštol – nás svojím pôsobením uisťuje, že Ježiš Kristus sa nezužuje na nejakú postavu minulosti, ale cítime ho nablízku ako nášho súčasníka, a zažívame radosť z toho, že sme milované Božie deti.

Nakoniec, v Evanjeliu zmŕtvychvstalý Pán sľubuje, že zostane s nami navždy. A práve vďaka tejto jeho prítomnosti a sile jeho Ducha môžeme spokojne plniť úlohu, ktorú nám zveruje. Čo je touto úlohou? Ohlasovať a dosvedčovať všetkým jeho Evanjelium a takto rozširovať spoločenstvo s ním a lásku, ktorá z tohto pramení. Boh, ktorý kráča s nami, nás napĺňa radosťou a táto radosť je akoby prvým jazykom kresťana.

A tak slávnosť Najsvätejšej Trojice nám dáva kontemplovať tajomstvo Boha, ktorý neustále tvorí, vykupuje a posväcuje, vždy s láskou a pre lásku, a každému stvoreniu, ktoré ho prijme dáva odzkadľovať lúč jeho krásy, dobroty a pravdy. Od samého začiatku sa totiž rozhodol kráčať s ľudstvom a formuje ľud, aby bol požehnaním pre všetky národy a pre každú osobu, nikoho nevylučujúc.

Kresťan nie je izolovanou osobou, je súčasťou ľudu: tohto ľudu, ktorý utvára Boh. Nedá sa byť kresťanom bez takejto príslušnosti a spoločenstva. Sme ľud: ľud Boží.

Kiež nám Panna Mária pomáha plniť s radosťou poslanie dosvedčovať svetu, smädnému po láske, že zmyslom života je práve tá nekonečná láska, konkrétna láska Otca, Syna a Ducha Svätého.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

-mk, jb-

27 mája 2018, 15:45