Cerca

Vatican News
2018-04-29 Regina Coeli Pápež František pri poludňajšej modlitbe  (Vatican Media)

Príhovor Svätého Otca pred modlitbou Raduj sa, nebies Kráľovná (Regina Caeli)

Plné znenie príhovoru pápeža Františka pred modlitbou Raduj sa, nebies Kráľovná (Regina Caeli) na 5. veľkonočnú nedeľu

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Božie slovo nám i v dnešnú, piatu veľkonočnú nedeľu ukazuje cestu a podmienky ako sa stať spoločenstvom Zmŕtvychvstalého Pána. V uplynulú nedeľu sa zdôrazňoval vzťah medzi veriacim a Ježišom ako Dobrým Pastierom. Dnes nám evanjelium predkladá situáciu, keď sa Ježiš predstavuje ako pravý vinič a pozýva nás ostať zjednotení s ním, aby sme mohli prinášať veľa ovocia (porov. Jn 15,1-8).

Ostať v Pánovi

Vinič je rastlina, ktorá tvorí jednotu so svojimi ratolesťami; ratolesti zas prinášajú úrodu iba vtedy, ak sú zjednotené s viničom. Tento vzťah je tajomstvom kresťanského života a evanjelista Ján to vyjadruje slovesom „ostať“, ktoré sa v evanjeliovej stati opakuje sedemkrát. „Ostaňte vo mne“, hovorí Pán. Ostať v Pánovi.

Znamená to ostať v Pánovi, aby sme našli odvahu vyjsť zo seba samých, z nášho pohodlia, nášho obmedzeného a chráneného priestoru, aby sme sa posunuli na šíre more potrieb tých druhých a dali tak hlboký nádych nášmu kresťanskému svedectvu vo svete. Táto odvaha vyjsť zo seba a zamerať sa na potreby druhých sa rodí z viery v Zmŕtvychvstalého Pána a z istoty, že jeho Duch nás sprevádza v našich dejinách. Jedným z najzrelších plodov prameniacich zo spoločenstva s Kristom je totiž dobročinné úsilie voči blížnym, keď milujeme bratov s ochotou k sebazapreniu, a to až do krajných dôsledkov, tak ako Ježiš miloval nás.

Dynamika bratskej lásky veriaceho človeka nie je ovocím nejakej stratégie, ani sa nerodí z nejakého vonkajšieho popudu, zo sociálnych či ideologických inštancií, ale rodí sa zo stretnutia s Ježišom a zo zotrvávania  v Ježišovi. On je pre nás tým viničom, z ktorého nasávame miazgu, t. j. „život“, aby sme mohli do spoločnosti vnášať ten odlišný spôsob žitia a angažovania sa, ktorý kladie na prvé miesto tých posledných.

Sme povolaní k svätosti

Keď sme dôverne zjednotení s Pánom, tak ako sú dôverne zjednotené ratolesti s viničom, sme schopní prinášať ovocie nového života, milosrdenstva, spravodlivosti a pokoja, ktoré pochádzajú z Pánovho zmŕtvychvstania. Je to presne to, čo robili svätci, tí, čo žili kresťanský život a svedectvo bratskej lásky v plnosti, pretože boli pravými ratolesťami Pánovho viniča. Na to, aby sme boli svätí, však „nemusíme byť biskupmi, kňazmi, rehoľníčkami či rehoľníkmi. […] My všetci, všetci sme povolaní stať sa svätými životom lásky a vydávaním každodenného osobného svedectva tam, kde sa nachádzame“ (Apoštolská exhortácia Gaudete et exsultate, 14).

My všetci sme povolaní k svätosti; máme sa stať svätými vďaka tomu bohatstvu, ktoré získavame od Zmŕtvychvstalého Pána. Každá činnosť – práca i odpočinok, rodinný i spoločenských život, vykonávanie politickej, kultúrnej a ekonomickej zodpovednosti – každá aktivita, malá či veľká, ak ju prežívame v spojení s Ježišom a v postoji lásky a služby, je príležitosťou žiť naplno sviatosť krstu a evanjeliovú svätosť.

Kiež nám je pomocou Panna Mária, Kráľovná svätých a vzor dokonalého spoločenstva so svojím Božským Synom. Kiež nás ona učí ostávať v Ježišovi tak ako ratolesti na viniči, a nikdy sa neoddeliť od jeho lásky. Bez neho totiž nemôžeme nič urobiť, lebo náš život je živý Kristus, prítomný v Cirkvi a vo svete.

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -mk, jb-

29 apríla 2018, 13:33