Vatican News
2018.10.16 Messa Santa Marta 2018.10.16 Messa Santa Marta 

Utorková homília: Pozor na rigídnosť, nemá Božieho Ducha

„Spása je darom od Pána“, on nám dáva „ducha slobody“. Na túto tému dnes kázal pápež František pri svätej omši v Dome sv. Marty. Zároveň varoval pred pokrytcami, ktorých srdce nie je otvorené pre milosť.

Svätý Otec v rannej homílii vychádzal z úryvku z Evanjelia podľa Lukáša (11,37-41), v ktorom Ježiš prijal pozvanie na obed k istému farizejovi. Sadol si k stolu bez toho, aby sa podľa predpisov umyl. Evanjelium hovorí o zadivení sa zo strany farizeja a o Ježišovej ráznej odpovedi.

Zákonníci sa na Ježišovi pohoršujú

Ľud prechovával voči Ježišovi náklonnosť, pretože sa dotýkal ich sŕdc a priťahoval aj ich zvedavý záujem. Naopak učitelia zákona, zákonníci, saduceji a farizeji za Ježišom

 prichádzali preto, aby ho prichytili pri chybe. Oni boli tí „čistí“, povedal Svätý Otec a opísal ich situáciu týmito slovami:

„Boli skutočne príkladom formálnosti. Chýbal im však život. Boli – ako sa hovorí –naškrobení“, boli rigidní. A Ježiš poznal ich dušu. Toto nás pohoršuje, pretože oni sa pohoršovali na veciach, ktoré robil Ježiš, keď odpúšťal hriechy, keď uzdravoval v sobotu. Trhali si odev: „Ó! Aký škandál! Nie je to od Boha, pretože toto sa musí dodržiavať!“ Nezaujímali ich ľudia, zaujímal ich len Zákon, predpisy a rubriky.“

Pokrytca zaujíma vonkajšok

Ježiš však prijíma farizejovo pozvanie na obed, pretože je slobodný. Keď sa však tento pohoršuje nad jeho správaním prekračujúcim predpisy, Ježiš hovorí: „Vy, farizeji, čistíte čašu a misu zvonka, ale vaše vnútro je plné lúpeže a neprávosti“.

„Veru, nie sú to ľúbivé slová. Ježiš hovoril jasne, nebol pokrytcom. Hovoril jasne. Povedal mu: „Prečo hľadíte na vonkajšok? Pozrite, čo je vnútri.“ Iný raz im zas povedal: „Ste obielené hroby“. - To je ale kompliment! - Pekní zvonka, všetci dokonalí, všetci perfektní... avšak vo vnútri plní hniloby, čiže nenásytnosti, zloby. Ježiš rozlišuje vonkajškovosť od vnútornej skutočnosti. Títo páni sú „učiteľmi vonkajškovosti“: sú vždy dokonalí, avšak čo je vo vnútri?“

Ježiš týchto ľudí nazýva slovom „pokrytec“, pokračoval pápež František. Pripomenul aj ďalšie miesta evanjelia, kde Ježiš kritizuje toto ich pokrytectvo, ako napr. podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi. Zopakoval, že sú to ľudia s nenásytnou dušou, schopnou zabíjať: „Sú schopní zaplatiť si vraždu či očiernenie, tak ako sa to dnes robí. Aj dnes sa to tak robí, zaplatia sa hanlivé správy, ktoré pošpinia druhých.“

Rigídnosť skrýva problémy

Farizeji a učitelia zákona boli skrátka rigidní, neochotní zmeniť sa, uviedol pápež František a dodal: „Za rigídnosťou sú však vždy ukryté problémy. Závažné problémy. (...) Za vonkajškovým robením dojmu dobrého kresťana, keď sa dotyčný vždy snaží budiť dojem, prikrášľovať si dušu, tam sa skrývajú problémy. Tam nie je Ježiš. Je tam duch sveta“, upozornil Svätý Otec.

Ježiš týchto ľudí nazýva „hlupákmi“ a radí im otvoriť si dušu pre lásku, aby do nej vstúpila milosť. Pretože spása „je nezištným darom Boha. Nikto nedáva spásu sám sebe, nikto. Nikto si sám nedáva spásu, a nie je to tak ani pri praktikách týchto ľudí,“ varoval pápež a svoju homíliu uzavrel týmito slovami:

„Dajte si pozor na rigidných. Buďte na pozore pred kresťanmi – či sú to laici, kňazi alebo biskupi – ktorí sa prezentujú ako „dokonalí“, rigidní. Dávajte si pozor. Tam nie je Duch Boží. Chýba tam duch slobody. A dávajme si pozor aj na seba samých, pretože toto nás má priviesť k uvažovaniu nad naším životom. Záleží mi len na vonkajšom dojme? A svoje srdce nemením? Neotváram svoje srdce pre modlitbu, pre slobodu modlitby, slobodu almužny, slobodu skutkov milosrdenstva?“

-zk-

16 októbra 2018, 15:50
Čítaj celé >