Wersja Beta

Cerca

Regina Coeli 22 kwietnia 2018

Módl się z Papieżem

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi

- i poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo…

Oto ja, służebnica Pańska,

- niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo...

A Słowo stało się ciałem

- i mieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko,

- abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

Czym jest Regina Coeli?

Antyfona Regina Coeli (lub Regina Caeli) – Królowo Niebios – jest jedną z czterech antyfon maryjnych (trzy pozostałe to: Alma Redemptoris Mater – Święta Odkupiciela Matko, Ave Regina Coelorum – Witaj Niebios Królowo i Salve Regina – Witaj Królowo).

W 1742 r. Papież Benedykt XIV ustalił, iż będzie się ją odmawiać w miejsce modlitwy Anioł Pański i na stojąco na znak zwycięstwa nad śmiercią w okresie wielkanocnym, czyli od Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego.

Podobnie jak Anioł Pański jest odmawiana trzy razy dziennie: o świcie, w południe i o zachodzie słońca, aby poświęcić dzień Bogu i Maryi.

Według tradycji ta antyczna antyfona swoimi korzeniami sięga VI lub X wieku, a jej rozpowszechnienie jest datowane na pierwszą połowę XIII wieku, kiedy została włączona do franciszkańskiego brewiarza. Składa się z czterech krótkich wersetów, z których każdy kończy się aklamacją: „Alleluja” i jest modlitwą, którą wierni kierują do Maryi, Królowej Niebios, aby dzielić z Nią radość ze zmartwychwstania Chrystusa.

Papież Franciszek, 6 kwietnia 2015 r., w czasie rozważania przed modlitwą Regina Coeli, w Poniedziałek Wielkanocny, wskazał na dyspozycję serca w czasie odmawiania tej modlitwy:

„Zwracamy się do Maryi, zachęcając Ją, by się radowała, bo Ten, którego nosiła w łonie, zmartwychwstał, jak zapowiedział. Zawierzamy się Jej wstawiennictwu. Istotnie nasza radość jest odblaskiem radości Maryi, bo zachowywała Ona i zachowuje z wiarą wydarzenia związane z Jezusem. Odmawiajmy zatem tę modlitwę ze wzruszeniem dzieci, które są szczęśliwe, bo ich Matka jest szczęśliwa”.

Ostatnie modlitwy Anioł Pański / Regina Coeli

Ostatnie artykuły