തിരയുക

ഫയല്‍ ചിത്രം - പുല്‍ക്കൂടു സന്ദര്‍ശനം ഫയല്‍ ചിത്രം - പുല്‍ക്കൂടു സന്ദര്‍ശനം 

പുല്‍ക്കൂടു പഠിപ്പിക്കുന്ന സാന്ദ്രമായ സാഹോദര്യസാമീപ്യം

ഡിസംബര്‍ 23 ബുധനാഴ്ച സാമൂഹ്യ ശ്രൃംഖലയില്‍ പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് പങ്കുവച്ച സന്ദേശം.

ബുധനാഴ്ചത്തെ പൊതുകൂടിക്കാഴ്ച പ്രഭാഷണത്തില്‍നിന്നും അടര്‍ത്തിയെടുത്തത് :

“അകന്നു ജീവിക്കുവാന്‍ മഹാമാരി നമ്മെ പ്രേരിപ്പിച്ചുവെങ്കില്‍ ഇതാ, ക്രിസ്തുമസില്‍ മാനുഷിക സാമീപ്യത്തിന്‍റെ സാന്ദ്രതയാണ് പുല്‍ക്കീട്ടില്‍നിന്നും യേശു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അവിടുത്തെ വഴി പിന്‍ചെല്ലാം.”
   #ക്രിസ്തുമസ് #പൊതുകൂടിക്കാഴ്ച

ഇംഗ്ലിഷ് ഉല്‍പ്പെടെ വിവിധ ഭാഷകളില്‍ പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് ഈ സന്ദേശം പങ്കുവച്ചു.

If the #pandemic has forced us to stay more distant, Jesus, in the crib, shows us the way of tenderness to be close, to be human. We follow this path. #Christmas #General Audience

translation : fr william nellikal
 

23 December 2020, 15:40