തിരയുക

Vatican News
പ്രാർത്ഥനാ  കരങ്ങളോടെ... പ്രാർത്ഥനാ കരങ്ങളോടെ...  (AFP or licensors)

പ്രതിസന്ധികളിൽ ബലം നൽകുന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മ

ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പായുടെ ട്വിറ്റർ സന്ദേശം

സി.റൂബിനി സി.റ്റി.സി

"ഒരമ്മയുടെ കൃപയോടും ആർദ്രതയോടും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു  സ്ത്രീയാണ് മേരി. നാം സൃഷ്ടിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും   കുരുക്കഴിക്കുകയും കൊടുങ്കാറ്റിന്‍റെ മധ്യത്തിൽ നിവർന്നു നിൽക്കാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകായും ചെയ്യുന്നു" മെയ് 24ആം തിയതി വെള്ളിയാഴ്ച്ച പാപ്പാ ട്വിറ്റർ സന്ദേശത്തില്‍ ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ചു.

IT: Maria è una donna che cammina con delicatezza e tenerezza di madre, scioglie tutti i nodi dei tanti guai che riusciamo a generare, e ci insegna a restare in piedi in mezzo alle tempeste. #MariaAusiliatrice

PT: Maria é uma mulher que caminha com delicadeza e ternura de mãe, desata todos os nós dos muitos problemas que podemos gerar e nos ensina a estar de pé no meio das tempestades. #MariaAusiliatrice

PL: Maryja jest kobietą, która postępuje z delikatnością i czułością matki, rozwiązuje wszystkie węzły wielu kłopotów, które udaje nam się stworzyć, i uczy nas twardego stania na ziemi pośród burz. #MaryjaWspomożycielka

FR: Marie est une femme qui marche avec la délicatesse et la tendresse d'une mère, elle défait tous les nœuds des nombreuses difficultés que nous pouvons engendrer et nous apprend à nous tenir au milieu des tempêtes. #MarieAuxiliatrice

EN: Mary is a woman who walks with the grace and the tenderness of a mother; she unties all the knots of the many problems we manage to create, and she teaches us to stand upright in the midst of storms. #MaryHelpOfChristians

DE: Maria ist eine Frau, die mit dem Feingefühl und der Zärtlichkeit einer Mutter geht. Sie löst alle Knoten der vielen Schwierigkeiten, die zu verursachen uns gelungen ist, und sie lehrt uns, inmitten von Stürmen aufrecht stehen zu bleiben. #MariaHilfederChristen

LN: Maria mulier est quae leniter matrisque blandimentis procedit, tot difficultatum cunctos nodos solvit, quos conectere valemus, ac nos docet inter tempestates sistere.

ES: María es una mujer que camina con delicadeza y ternura de madre. Desata todos los nudos de los muchos problemas que generamos, y nos enseña a permanecer de pie en medio de las tempestades. #MaríaAuxiliadora

24 May 2019, 14:06