തിരയുക

Vatican News
ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പാ സന്ദേശം നല്‍കുന്നു ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പാ സന്ദേശം നല്‍കുന്നു  (Vatican Media)

ക്രിസ്തു വിനയത്താല്‍ വിശ്വാസത്തിന്‍റെ വഴി തുറന്നു തന്നു

ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പായുടെ ട്വിറ്റര്‍ സന്ദേശം

സി.റൂബിനി സി.റ്റി.സി, വത്തിക്കാന്‍ സിറ്റി

“അവിടുത്തെ എളിമയാൽ യേശു നമുക്കായി വിശ്വാസത്തിന്‍റെ വഴി തുറക്കാനും, നമുക്ക് മുന്നേ നടക്കാനും  ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു“  എന്ന് ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പാ ഏപ്രിൽ 14 ആം തിയതി #വിശുദ്ധവാരം എന്ന ഹാന്‍ഡിലില്‍  പാപ്പാ ഈ സന്ദേശം പങ്കുവച്ചു.

IT: Con su su umiliiliazione, Gesù ha voluto aprire a noi via della fede e precederci in essa. #DomenicadellePalme #SettimanaSanta 
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190414_omelia-palme.html

ES: Con su humillación, Jesús quiso abrirnos el camino de la fe y precedernos por el. #DomingodeRamos #SemanaSanta 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190414_omelia-palme.html

PT: Com su su humilhação, Jesus who abrir-nos o caminho da fé e preceder-nos nele. #DomingodeRamos #SemanaSanta 
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190414_omelia-palme.html

IN: By his self-abasement, Jesus wanted to open up the path of faith and to precede us on that path. #PalmSunday #Holy Week http://w2.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190414_omelia-palme.html

FR: By his humiliation, Jesus wanted to open the way of faith and precede us. #DimanchedesRameaux #Weekly Seminary 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190414_omelia-palme.html

PL: Ze swog upokorzeniem Jezus chciał otworzyć nam drogę wiary nas nas niej poprzedzić. # NiedzielęPalmową # WielkiTydzień 
http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190414_omelia-palme.html

DE: Mit seiner Erniedrigung wollte Jesus un den Weg des Glaubens eröffnen und un auf ihm vorausgehen. #Palmsonntag #HeiligeWoche 

15 April 2019, 15:25