തിരയുക

Vatican News
VATICAN-POPE-AUDIENCE VATICAN-POPE-AUDIENCE  (AFP or licensors)

മനുഷ്യര്‍ ‍ദൈവത്തിന്‍റെ പ്രതിച്ഛായകള്‍ @pontifex

നവംബര്‍ 23-Ɔο തിയതി വെള്ളിയാഴ്ച

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് കണ്ണിചേര്‍ത്ത ‘ട്വിറ്റര്‍’ സന്ദേശമാണിത് :

“അസ്തിത്വത്തിന്‍റെ ഏത് അവസ്ഥയില്‍ ആയിരുന്നാലും, മനുഷ്യര്‍ ദൈവത്തിന്‍റെ പ്രതിച്ഛായ ആന്തരികമായി  ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നവരും അവിടുത്തെ അനന്തമായ സ്നേഹത്തിന്‍റെ  സത്തയുമാണ്.”

ഇറ്റാലിയന്‍, ഫ്രഞ്ച്, ലാറ്റിന്‍, ജര്‍മ്മന്‍, പോളിഷ്, സ്പാനിഷ്, പോര്‍ച്ചുഗീസ്, ഇംഗ്ലിഷ് എന്നിങ്ങനെ യഥാക്രമം  8 ഭാഷകളില്‍ പാപ്പാ ഈ സന്ദേശം കണ്ണിചേര്‍ത്തു.

L’uomo e la donna portano in sé l’immagine di Dio e sono oggetto del suo amore infinito, qualunque sia la condizione in cui sono stati chiamati all’esistenza.

L'homme et la femme portent en eux l'image de Dieu et sont l'objet de son amour infini, quelle que soit la condition dans laquelle ils ont été appelés à l'existence.

Vir et mulier imaginem secum ferunt Dei et res obiecta sunt amoris eius infiniti, quaevis est condicio in qua vocati sunt ad vitam.

Mann und Frau tragen das Abbild Gottes in sich und sind Gegenstand seiner unendlichen Liebe, ganz gleich, unter welchen Umständen sie ins Leben gerufen wurden.

Mężczyzna i kobieta niosą w sobie obraz Boga oraz są przedmiotem Jego nieskończonej miłości niezależnie od warunków, w jakich zostali powołani do życia.

El hombre y la mujer llevan en sí la imagen de Dios y son objeto de su amor infinito, cualquiera que sea la condición en la que han sido llamados a la existencia.

O homem e a mulher carregam dentro de si a imagem de Deus e são objeto de seu amor infinito, seja qual for a condição em que foram chamados à existência.

Men and women bear God’s image within and are the object of His infinite love, in whatever condition they were called into existence.

23 November 2018, 16:09