Meklēt

Vatican News

Vienlīdzība Kristū pārsniedz visas atšķirības

Trešdienas, 8. septembra, vispārējās audiences laikā pāvests atgādināja, ka arī šodien pastāv dažādas verdzības formas, un aicināja izskaust visas diskriminējošās sociālās un dzimumu nevienlīdzības. Viņš mudināja kristiešus apzināties savu lielo Dieva bērnu Kristū cieņu un vienlīdzību. Svētie Raksti runā par kaut ko revolucionāru.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Pāvests šīs dienas katehēzes mācībā turpināja aplūkot apustuļa Pāvila Vēstuli galatiešiem. Tajā lasām: “Ticībā uz Jēzu Kristu jūs visi esat Dieva bērni, jo jūs visi, kas esat uz Kristu kristīti, esat ietērpti Kristū. Tur nav ne jūda, ne grieķa, tur nav ne verga, ne brīvā, tur nav ne vīrieša, ne sievietes – jūs visi esat viens Jēzū Kristū. Un, ja jūs piederat Kristum, jūs esat Ābrahāma pēcnācēji, mantinieki pēc apsolījuma” (Gal 3, 26-29).

Komentējot šo fragmentu, Francisks vispirms norādīja, ka runa ir par jaunu realitāti, proti, pateicoties Kristībai, mēs esam kļuvuši Dieva bērni un Viņa mantinieki. Mēs bieži vien to nenovērtējam. Šajā sakarā Svētais tēvs arī šoreiz aicināja klātesošos vispārējās audiences dalībniekus, kas kuplā skaitā atradās Pāvila VI zālē, Vatikānā, un visus ticīgos atcerēties vai, ja ir aizmirsuši, uzzināt un vienmēr paturēt prātā savu Kristības sakramenta saņemšanas datumu, kā arī ik gadu atzīmēt šo dienu. Tas ir svarīgi, lai mēs ar dziļāku apziņu izdzīvotu šo dārgo dāvanu.

Cilvēks, kļūstot ticīgs (sal. Gal 3, 25), nonāk “radikāli jaunā stāvoklī” – turpināja pāvests. Kristietis kļūst par Dieva bērnu Kristū. Tā kā mēs esam Dieva radīti, mēs, protams, visi esam Dieva bērni, neatkarīgi no savas reliģiskās piederības, bet, pateicoties Kristības dāvanai, mēs esam “Dieva bērni Kristū”. Tieši šeit meklējama atšķirība starp kristiešiem un pārējiem Dieva bērniem. Būt kristietim nozīmē efektīvi un reāli ņemt dalību Kristus noslēpumā. Kristietis kopā ar Kristu ir nomiris un apbedīts, lai varētu kopā ar Viņu dzīvot (sal. Rom 6, 3-14). Mēs, saņēmuši Kristības žēlastību, mirstam un augšāmceļamies kopā ar Kristu – skaidroja Francisks.

“Tātad, Kristība nav tikai tīri ārējs rits. Nē. Tie, kuri to saņem, tiek dziļi pārveidoti, visdziļākajā būtībā, un saņem jaunu dzīvi, kā rezultātā var vērsties pie Dieva ar vārdu “Abba”, tas ir, “tēti”. ”

Apustulis Pāvils drosmīgi apgalvo, ka identitāte, kas tiek iegūta līdz ar Kristību, ir pilnīgi jauna identitāte, kas pārsniedz visas etniski-reliģiskās atšķirības. Viņš skaidro, ka “nav vairs ne jūda, ne grieķa, ne verga, ne brīvā, ne vīrieša, ne sievietes” (Gal 3, 28). Francisks atzina, ka Pāvila teiktajam ir “revolucionāra vērtība”. Tā kā jūds piederēja izvēlētajai tautai, viņš atradās priviliģētākā stāvoklī nekā pagāns. Šī jaunā mācība varēja izklausīties herētiska: “Kā? Visi vienādi? Mēs taču esam atšķirīgi!” Un runa nav tikai par etniski-reliģisko plāksni, bet arī – par vienlīdzību starp “brīvajiem” un “vergiem”, vīriešiem un sievietēm. Senajai sabiedrībai atšķirība starp vergiem un brīvajiem pilsoņiem bija vitāla atšķirība. Brīvie bija pilntiesīgi pilsoņi, bet, kas attiecās uz vergiem, tad netika atzīta pat viņu personas cieņa. Šajā sakarā pāvests atgādināja, ka tas notiek arī šodien.

“Miljoniem cilvēku pasaulē nav tiesību ēst, iegūt izglītību, strādāt. Tie ir jaunie vergi. Tie ir cilvēki, kuri atrodas perifērijās, cilvēki, kurus visi izmanto. Verdzība pastāv arī šodien. Mazliet padomāsim par to. Mēs liedzam šiem cilvēkiem cilvēcisko cieņu. Viņi ir vergi.”

Visbeidzot, vienlīdzība Kristū pārsniedz abu dzimumu sociālo atšķirību – turpināja Francisks. Tika paziņots, ka vīrietis un sieviete ir vienlīdzīgi. Tajā laikā tas bija kaut kas revolucionārs, un to vajadzētu atkal apstiprināt arī šodien. Bieži vien mēs dzirdam sievieti nievājošus izteicienus: “Tur nav ko, tā ir sieviešu padarīšana”. Taču vīrietis un sieviete ir apveltīti ar vienādu cieņu. Sieviešu paverdzināšana pastāvēja agrāk un ir vērojama arī šodien – atzina Svētais tēvs. Nereti sievietēm netiek dotas tādas pašas iespējas kādas ir vīriešiem. Tāpēc mums jāpārlasa, ko saka Pāvils, un proti: Kristū Jēzū visi esam vienlīdzīgi.

Kā to varam redzēt, Pāvils apliecina, ka starp visiem kristiešiem pastāv dziļa vienotība, neatkarīgi no viņu stāvokļa, vai tie būtu vīrieši vai sievietes, visi ir vienlīdzīgi, jo katrs no viņiem “Kristū” ir jauna radība. Katra atšķirība salīdzinājumā ar Dieva bērnu cieņu kļūst sekundāra. Pateicoties Dieva mīlestībai, visi ir patiešām vienlīdzīgi. Visi, pateicoties Kristus pestīšanas darbam un Kristībai, ko saņēmām, esam vienlīdzīgi, tas ir, Dieva dēli un meitas. Vienlīdzīgi.

Pāvests atkārtoti norādīja, ka mēs esam vienādi, jo esam Dieva bērni, un Dieva bērni tāpēc, ka Jēzus Kristus mūs atpestīja, un, pateicoties Kristībai, esam saņēmuši šo cieņu. Francisks uzsvēra, ka šodien ir izšķiroši, lai mēs visi no jauna atklātu to, cik skaisti būt Dieva bērniem, brāļiem un māsām, jo mēs esam Kristū, kurš mūs atpestīja.

Kristiešu starpā nevajadzētu būt atšķirībām un kontrastiem, kas tos šķeļ un ved pie vienam otra diskriminēšanas – atgādināja Svētais tēvs. Dieva priekšā svarīga ir ticība, kas darbojas, ejot Svētā Gara norādīto ceļu. Un mūsu pienākums ir izlēmīgi iet šo vienlīdzības ceļu, ko pavēra Kristus.

08 septembris 2021, 13:06

Jaunākās audiences

Lasīt visu >