Meklēt

2019. gada 15. septembra Angelus

Lūgties ar pāvestu

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Kunga eņģelis

Kunga eņģelis pasludināja Jaunavai Marijai,

un viņa ieņēma no Svētā Gara.

Esi sveicināta...

 

Redzi, es esmu Kunga kalpone,

lai man notiek pēc tava vārda!

Esi sveicināta...

 

Un Vārds ir tapis miesa,

un dzīvojis starp mums.

Esi sveicināta...

 

Lūdz par mums, svētā Dieva Dzemdētāja, lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam!

 

Lūgsimies!

Mēs Tevi lūdzam, Kungs, ielej mūsu sirdī savu žēlastību, lai mēs, kuriem eņģeļa sludināšanā ir tapusi zināma Kristus, Tava Dēla iemiesošanās, ar Viņa ciešanām un krustu tiekam ievesti augšāmcelšanās godībā.

Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

 

Āmen.

 

Gods lai ir Tēvam… (3 reizes)

Mūžīgo mieru…

 

Pāvesta svētība

 

Dievs Kungs lai ir ar jums. Kungs lai ir ar tevi.

Lai Kunga Vārds ir slavēts.

No šī laika un mūžīgi.

Mūsu palīdzība ir Kunga Vārdā.

Kas ir radījis debesis un zemi. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars.

Āmen.

L’Angelus è una preghiera recitata in ricordo del Mistero perenne dell’Incarnazione tre volte al giorno: alle 6 della mattina, a mezzogiorno e alla sera verso le 18, momento nel quale viene suonata la campana dell’Angelus. Il nome Angelus deriva dal primo versetto della preghiera – Angelus Domini nuntiavit Mariae – che consiste nella lettura breve di tre semplici testi che vertono sull’Incarnazione di Gesù Cristo e la recita di tre Ave Maria. Questa preghiera è recitata dal Papa a Piazza San Pietro a mezzogiorno la domenica e nelle Solennità. Prima della recita dell’Angelus, il Pontefice tiene anche un breve discorso prendendo spunto dalle Letture del giorno. Seguono i saluti ai pellegrini.
Dalla Pasqua fino a Pentecoste, al posto dell’Angelus viene recitato il Regina Coeli, che è una preghiera in ricordo della Risurrezione di Gesù Cristo, al termine della quale viene recitato il Gloria per tre volte.

Lasīt visu >

Pēdējie raksti