Paieška

Popiežius laimina slovakų piligrimų kryžių Popiežius laimina slovakų piligrimų kryžių 

Popiežius išplėtė Pasaulinio Popiežiaus maldos tinklo tikslus

Popiežius patvirtino naują Pasaulinio Popiežiaus maldos tinklo statutą, kuriuo patikslino ir išplėtė 2020 metais įsteigto Vatikano fondo tikslus.

Jei praeityje maldos apaštalavimas buvo Jėzaus Draugijai pavesta Šventojo Sosto misija, nuo dabar Vatikano fondas Pasaulinis Popiežiaus maldos tinklas išplečia savo tarnystės visoms dalinėms Bažnyčioms matmenį, jis tampa visuotiniu.

Pasaulinis Popiežiaus maldos tinklas išaugo iš popiežiaus maldos apaštalavimo judėjimo, kurį 1844 m. pradėjo prancūzas jėzuitas t. Francois Xavier Gautrelet SJ. Nors jis maldos apaštalavimu visų pirma troško ugdyti formaciją pradėjusių jėzuitų studentų dvasingumą, judėjimas labai greitai išaugo iki maldos apaštalavimo už Bažnyčios misiją. Per labai trumpą laiką maldos tinklo narių skaičius išaugo iki 13 milijonų tikinčiųjų daugelyje kraštų. 1915 m. maldos apaštalavimo tinklo viduje įsteigtas jaunimo skyrius „Eucharistinis kryžiaus žygis“, dabar pasivadinęs „Jaunimo eucharistiniu sąjūdžiu“. Amžių bėgyje Maldos apaštalavimo statutas buvo keičiamas priderinant prie laikmečio iššūkių. Per statuto pataisas 1866, 1879, 1896, 1968 ir 2018 metais Maldos apaštalavimas vis labiau virto Šventojo Tėvo maldos intencijoms artima ir su Šventuoju Sostu susijusi tarnystė, ypač pagal popiežių Leono XIII ir Pijaus XI pageidavimą. Taip pat popiežius Pranciškus, norėdamas išsaugoti viską, ką maldos apaštalavimo tinklui suteikė jo pirmtakai, įsteigė maldos tarnystės popiežiui instituciją – Vatikano fondą, už kurio veiklą ir toliau yra atsakingi tėvai jėzuitai.

Naujajame statute, kuris pakeičia 2020 metų statutą, pažymima, kad Vatikano fundacija Pasaulinis Popiežiaus maldos tinklas koordinuoja ir skatina daugelyje šalių veikiantį dvasinį maldos apaštalavimo judėjimą ir malda palaiko Šventojo Tėvo evangelizavimo misiją kaip atjautos pasauliui misiją. „Jaunimo eucharistinis sąjūdis“ yra Pasaulinis Popiežiaus maldos tinklo siūlymas jaunimui.

Fundacija visiems katalikams siūlo dvasinį maršrutą,  pavadintą „Širdies kelionė“, skatinantį tapatinimąsi su Jėzaus mintimis, norais ir sumanymais. Jis apima dvi dimensijas: pasigailėjimo pasauliui ir visai žmonijai ir bendrystę su Sūnaus misija.

Pasaulinis Popiežiaus maldos tinklas yra kanoninė juridinė Vatikano institucija, įrašyta į Vatikano miesto valstybės juridinių asmenų registrą, jis pavaldus popiežiui, kuris jį valdo per Valstybės sekretoriatą, gerbdamas istorinį maldos apaštalavimo ryšį su Jėzaus Draugija.

Tarptautinio pobūdžio Fondo vadovybę sudaro Taryba, Tarptautinis direktorius, du vicedirektoriai ir revizorius. Tarybai vadovauja Tarptautinis direktorius, galimai jėzuitas, pasiūlytas Jėzaus Draugijos vyresniojo ir popiežiaus paskirtas penkerių metų kadencijai, kurią galima atnaujinti. Tarptautinis direktorius, be kitų pareigų, skiria regioninius ar nacionalinius direktorius, suderinus su Jėzaus Draugijos vyresniuoju ir pritarus vyskupų konferencijai, taip pat skiria nacionalinius koordinatorius.

Akivaizdi maldos apaštalavimo popiežiaus intencija išraiška tapo paties popiežiaus kas mėnesį skelbiami vaizdo įrašai. Priminsime, kad popiežiaus maldos intencija liepos mėnesiui yra sielovadinis rūpestis ligoniais. Popiežius kviečia melstis, kad Ligonių patepimo sakramentas suteiktų Viešpaties stiprybės tiems, kurie jį priima, ir jų artimiesiems, ir kad jis kiekvienam taptų dar labiau matomu užuojautos ir vilties ženklu. (SAK / Vatican News)

Popiežiaus maldos intencija liepos mėnesiui: už ligonių sielovadą
2024 liepos 09, 14:19