Paieška

Peteris Gumpelis SJ Peteris Gumpelis SJ 

Mirė jėzuitas P. Gumpelis, Pijaus XII pontifikato tyrinėtojas

Trečiadienį, spalio 12 d, jėzuitų Šv. Petro Kanizijaus namuose Romoje mirė t. Peteris Gumpelis SJ, žinomas kaip vienas iš didžiausių popiežiaus Pijaus XII – Eugenijaus Pacelli – pontifikato žinovų ir buvęs jo beatifikacijos bylos generalinis relatorius. Velioniui buvo 98 metai.

Vokietis t. Peteris Gumpelis, buvęs Grigaliaus universiteto istorijos ir dvasinės teologijos profesorius, didžiąją dalį mokslinės veiklos pašventė popiežiaus Pijaus XII pontifikato tyrimui, ypatingą dėmesį skyrė Antrojo pasaulinio karo laikotarpiui. Jam popiežius Paulius VI suteikė retą išimtį tyrinėti anuomet dar neviešus Vatikano archyvo dokumentus apie popiežių Pijų XII.

P. Gumpelis buvo įsitikinęs popiežiaus E. Pacelli didžiadvasiškumu užtikrinant pagalbą nacių persekiojamiems žydams, net ir asmeninėmis lėšomis, ypač savo vyskupijoje Romoje, ir laikė septintajame dešimtmetyje jam mestus kaltinimus tylėjimu holokausto atžvilgiu niekuo nepagirstais. Asmeniškai pažinojęs popiežių, t. P. Gumpelis buvo laikomas Pijaus gyva atmintimi ir vienu iš paskutiniųjų gyvų popiežiaus 1943 m. nacių okupuotoje Romoje diskretiškai vykdytų labdaros darbų liudytoju.

Kaip vienas iš popiežiaus beatifikacijos bylos biografinio-hagiografinio dokumento positio autorių, t. P. Gumpelis neslėpė džiaugsmo, kad E. Pacelli buvo paskelbtas Garbinguoju Dievo tarnu ir buvo tvirtai įsitikinęs, kad, nors jis gal to nesulauks, tačiau ateis diena, kai Pijus XII bus iškeltas į altorių garbę ir paskelbtas šventuoju.

P. Gumpelis sakėsi apgailestaująs dėl kai kurių žinomų katalikų pareikštų abejonių ir žydų grupių priešiškumo dėl Pijaus XII beatifikacijos bylos. Pats būdamas žydų kilmės – jis ir jo tėvų šeima nacių laikais patyrė persekiojimus – P. Gumpelis buvo priverstas bėgti iš Vokietijos. (SAK / Vatican News)

2022 spalio 13, 13:26